XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Академічна доброчесність

Загальна інформація
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Викладацький склад
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Практика
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітніх програм
Отримати консультацію
Відгуки студентів та випускників
Відгуки роботодавців
Партнери кафедри
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Академічна доброчесність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри Документознавства та інформаційної діяльності та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

 Результати опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» за ІІ семестр 2021 – 2022 н.р.

Освіта - основа інтелектуального, духовного, фізичного та культурного розвитку особистості. Закон України «Про освіту» регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту. Стаття 42 цього закону присвячена академічній доброчесності.

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
 • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
 • вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на науково-педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова в присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

В університеті впроваджено в освітній процес Кодекс Академічної доброчесності Державного університету телекомунікацій, метою якого є забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, формування високої академічної культури, підвищення позитивного іміджу та ділової репутації Університету на вітчизняному та європейському освітньому просторах. Зазначено, що в процесі навчання та дослідницької роботи здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники мають дотримуватися, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

Із метою поширення практичних знань і навичок з основних принципів академічної доброчесності на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності організовуються тренінги, семінари, конференції, курси підвищення кваліфікації:


Питання дотримання принципів та норм академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин під час реалізації державної політики у сфері якості освіти обговорюються на Науково-методичній раді Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва:

 

Також куратори кожної академічної групи під час кураторських годин проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості порушення норм академічної доброчесності та наслідків такого порушення:


Щорічно проводиться анкетне опитування всіх учасників освітнього процесу. Для заповнення анкети «Дотримання академічної доброчесності та етичних норм в Державному університеті телекомунікацій» необхідно перейти за посиланням:

У Державному університеті телекомунікацій постійно працює Комісія з питань академічної доброчесності під керівництвом проректора з наукової роботи, доктора технічних наук, професора Беркман Любові Наумівни.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності популяризує цінності, норми та принципи академічної культури та доброчесності серед університетської спільноти:

Усі учасники освітнього процесу підписують декларації про академічну доброчесність.


Щоб впевнитись у дотриманні правил та принципів академічної доброчесності, студенти своєчасно представляють курсові та кваліфікаційні роботи на кафедру документознавства та інформаційної діяльності для перевірки на плагіат. Викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності також надають свої наукові розробки для перевірки плагіату. Перевірка наукових робіт здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів.

Саме відповідальність і зацікавленість здобувачів вищої освіти у своїх знаннях, характер взаємодії між викладачами та студентами дає поштовх до творчої продуктивної діяльності учасників освітнього процесу з дотриманням принципів академічної доброчесності!

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватись етичних принципів та норм академічної доброчесності та нести відповідальність за їх порушення!

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Солом'янська, 7, каб. 411
тел.: (063)505-06-28, (099)428-30-46
E-mail: vtm76@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 1 301