XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Переваги вступу на кафедру Мобільних та відеоінформаційних технологій
Викладацький склад
Інноваційний зміст навчання
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Партнери кафедри
Відгуки
Підготовка фахівців
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Публічне обговорення освітньо-професійних програм

Навчальні дисципліни

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

НАЛАШТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ STARLINK. Метою викладання дисципліни є вивчення основних положень та принципів побудови систем супутникової передачі даних на обладнанні Starlink, їх типів, а також особливостей використання сучасних супутникових технологій в Україні. Завданням дисципліни є формування знань, навиків та вмінь, що дозволяють самостійно проводити аналіз систем супутникової передачі даних на обладнанні Starlink та виконувати розрахунки необхідних параметрів супутникових систем і мереж з метою досягнення нормативної якості та надійності надання послуг, використовуючи технічну, наукову і довідкову літературу, обчислювальну техніку, знання фізичних принципів дії супутникових систем та мереж. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні положення обладнання Starlink; особливості використання систем супутникової передачі даних на обладнанні Starlink; методи комутації та передачі даних; багатостанційний доступ у системах супутникової передачі даних на обладнанні Starlink; умови використання супутникових технологій в Україні; застосування систем супутникового зв’язку для надання послуг. Вміти: розрізняти типи супутникових систем та комплексів; виконувати розрахунки параметрів супутникових систем і мереж.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки на освітні ступені бакалавр за спеціалізацією “Мобільні та відеоінформаційні технології” та магістр за спеціалізацією “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”:

СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ. Вивчення дисципліни передбачає опанування стандартами мобільного зв’язку у розрізі поколінь від другого до четвертого. Особливий акцент робиться на причинно-наслідкового зв’язку переходу від однієї генерації надання послуги до іншої. Детально розглядається за рахунок яких технічних рішень забезпечується зростання якості та пропускної спроможності систем зв’язку. Опанування дисципліною нерозривно пов’язано з практичними питаннями застосування студентами усього спектру мобільних послуг.

ГЕНЕРУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ. Під час проходження дисципліни студенти вивчають процеси виникнення коливань, перенесення інформативних сигналів на робочі частоти, їх підсилення та узгоджена передача до антенних пристроїв. Особлива увага приділяється вивченню фізичних принципів що закладають підвалини вищенаведених процесів. Всі вищевказані перетворення сигналів розглядаються з позиції їх застосування у існуючих системах мобільного зв’язку та радіомовлення.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ. Метою вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння студентами основ побудови систем цифрового радіомовлення та цифрового телебачення; опанування студентами методів стиску та розпакування цифрової відео та аудіоінформації; вивчення принципів оптимальної організації ЦРМ та ЦТБ; опануванування методами організації цифрових потоків, модуляції і формування сигналів, цифрової фільтрації та захисту інформації від помилок; знайомство із основними стандартами ЦР та ЦТБ а саме DVB, Eureka 147/DAB, DRM; оволодіння знаннями щодо сучасної елементної бази цифрового телебачення та радіомовлення; створення цифрових радіо- і телеприймачів на основі мікропроцесорної елементної бази, а саме чипів, мікроконтролерів та спеціалізованих процесорів.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОДОСТУПУ є курсом поглибленої підготовки студентів і призначається для прискорення адаптації молодих спеціалістів в структурах мобільного радіозв'язку. Метою курсу є забезпечення студентів знаннями та принципами, що закладені в методи та методики технічного обслуговування засобів цифрового радіозв'язку і радіодоступу. Здобуття практичних навичок в підходах та виконання нових видів радіозв’язку. Ознайомлення з вимірами технічних характеристик обладнання та контроль цих технічних параметрів.

МЕРЕЖІ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ. Метою викладання навчальної дисципліни є: забезпечення студентів комплексними знаннями принципів функціонування мереж кабельного телебачення, методів формування передачі сигналів; ознайомлення студентів з особливостями побудови глобальної та локальних мереж кабельного телебачення; формування у студентів активної позиції (за вимогами до сучасних спеціалістів), спрямованої на практичне використання одержаних в процесі вивчення дисципліни знань для розробки курсових, дипломних робіт та проектів, на реалізацію завдань інформатизації держави та входження її до глобальної інформаційної інфраструктури; здатність до широкого використання засобів комп’ютерної графіки в навчальній та професійній діяльності.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНАГЛЯДУ. Навчальна дисципліна «Цифрові технології відеонагляду» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують базові знання фахівця для розуміння техніки передачі та приймання інформації, про поточний стан об'єкту, що охороняється (технологічного процесу) шляхом збору, обробки, архівування, зберігання, відображення та аналізу цієї інформації.

Метою викладання дисципліни є: дослідження сучасних систем відеоспостереження на основі ІР-технологій, розглядаються основні технічні характеристики цифрових камер, основні вимоги до системи ІР-відеонагляду за об'єктом безпеки та вибір обладнання для її проектування.

ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ. Дисципліна є базовою для фахівця в галузі телекомунікацій. Освітлює загальні характеристики радіоприймальних пристроїв (як побутового, так і вузьконаправленного призначення), основні заходи безпеки з експлуатації мобільних гаджетів (мобільні телефони, смартфони, планшетні комп'ютери і т. п.), їх конструкцію і основні функції, які вимагає користувач вищезгаданого пристрою.

БЕЗДРОТОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ є однією з фундаментальних дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна знайомить з основами побудови сучасних радіотелекомунікаційних систем та основними тенденціями їх розвитку. Особливу увагу приділено вивченню умов функціонування радіосистем, методам оцінки ефективності радіоліній при різноманітних способах ведення радіозв'язку, аналізу завадостійкості радіосистем, шляхам підвищення ефективності радіотехнічних систем передачі інформації за рахунок адаптації до умов ведення радіозв'язку, структурам систем адаптивного управління, методам та пристроям контролю якості радіозв'язку, загальним питанням проектування систем та комплексів радіозв'язку. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних радіотелекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень мереж радіозв'язку; обґрунтовувати технічні характеристики засобів та комплексів радіозв'язку та проводити вибір раціональних шляхів підвищення їх ефективності.

ОСНОВИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. При вивченні дисципліни студенти набувають знань щодо фізичних основ телебачення, принципів дії та характеристик фотоелектричних перетворювачів, стандартів кольорового телебачення, способів формування і передачі сигналів зображення великої чіткості, принципів побудови систем передачі зображення та основних вузлів телевізійного обладнання. Особлива увага надається методам оцінки якості передачі зображень та вивченню перспективних систем телевізійного мовлення.

МЕРЕЖІ БЕЗДРОТОВОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до дисциплін вибору ВНЗ. Навчальна дисципліна забезпечує знаннями щодо принципів побудови, логічної та фізичної структури бездротових систем передачі інформації, включаючи персональні системи (стандарти Bluetоoth, IEEE 802.15.1 (3,3а,4), локальні бездротові системи (стандарти IEEE 802.11 та DECT), регіональні системи стандарту широкосмугового мовлення IEEE 802.16, стільникові телефоні мережі, системи цифрового теле- та радіомовлення, супутникові системи та оптичні атмосферні системи зв'язку; принципів побудови та реалізації антенних систем широкосмугових систем зв'язку; новітніх технологій побудови широкосмугових бездротових мереж з використанням висотних платформ; тенденцій, динаміці, перспектив та основних направлень розвитку систем бездротового доступу, розвитку вітчизняних бездротових мереж. Дисципліна формує вміння студентів економічно та оперативно проектувати телекомунікаційні інфраструктури та добирати програмно-технічні засоби комплектації широкосмугових бездротових мереж (високошвидкісні радіомодеми, керовані антенні пристрої) вітчизняного та зарубіжного виробництва; оцінювати ефективність та проектувати локальні та регіональні бездротові мережі під керівництвом протоколів IEEE 802.11(16).

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОТОКОЛИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ належить до нормативних навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна сконцентрована на архітектурі та принципах функціонування мереж операторського класу на базі стеку протоколів TCP/IP та архітектурі й принципах функціонування мереж операторського класу на базі технології IP/MPLS. Розглядаються архітектура та принципи функціонування алгоритмів забезпечення QoS в мережах на базі стеку протоколів TCP/IP та в мережах на базі технології IP/MPLS.

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна сконцентрована на особливостях інформаційних систем в ІТ галузі, питаннях планування та проектування інформаційних систем. Надаються знання та навички з питань впровадження та управління інформаційними системами протягом їх всього життєвого циклу.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна сконцентрована на загальних характеристиках цифрових мереж; архітектурі мережі на базі стеку протоколів TCP/IP та технології IP/MPLS; протоколах та алгоритмах функціонування цифрових мереж за даними технологіями; використання методів забезпечення необхідної якості обслуговування (QoS) в мережах на базі відповідних технологій; математичних моделях опису характеристик продуктивності протоколів TCP/IP та IP/MPLS, в тому числі з урахуванням політик QoS та алгоритми вирівнювання трафіку.

ПЕРСПЕКТИВНІ КОМПОНЕНТИ ТА ЗАСОБИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ предметом навчальної дисципліни є - технології обробки інформації в телекомунікація та операції технологічного процесу обробки інформації. Метою вивчення навчальної дисципліни є - формування базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері телекомунікацій та радіотехніки; вивчення загальних принципів побудови систем обробки інформації, інформаційного та телекомунікаційного обладнання, в якому відбувається обробка інформації, принципів кодування та стиснення інформації.

РАДІОТЕХНОЛОГІЇ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Навчальна дисципліна знайомить з особливостями побудови та функціонування мережевих технологій цифрових стільникових систем стандартів GSM і CDMA, системою UMTS та системою LTE Advanced Pro. У систематизованому виді розкритті принципи організації радіомереж та основні технічні характеристики радіоінтерфейсів і обладнання систем цифрового радіозв’язку нового покоління. Розглядаються перспективні технології і особливості реалізації цифрових систем радіозв’язку наступного покоління: нові алгоритми формування та обробки сигналів в системах радіозв'язку, принципи обробки сигналів у системах MIMO, принципи цифрового діаграмоутворення, системи та мережі цифрового радіозв'язку з ортогональними несучими, з просторово-часовим кодуванням та стандарту 4-го покоління LTE, фемтостільники в мережах мобільного зв'язку нового покоління, сенсорні мережі зв'язку, технічні аспекти побудови мобільних мереж цифрового мультимедійного інтерактивного мовлення. Окремий розділ присвячений аспектам визначення впливу електромагнітного випромінювання сучасних бездротових засобів зв'язку на здоров`я людини. Особливу увагу приділено питанням архітектури цих систем, протоколам й основним алгоритмам їх роботи, методам багатостанційного доступу. Детально розглядаються принципи кодування, питання побудови та використання смугово-ефективних та широкосмугових сигналів, протоколи сигналізації, нові інноваційні рішення. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних мережевих технологій мобільного зв'язку, окремих технічних рішень мереж сучасних систем стільникового зв'язку, вибору раціональних варіантів при впровадженні нових мережевих рішень в сучасних та перспективних системах мобільного наземного та супутникового зв'язку.

ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців цифрового радіозв'язку. Метою викладення дисципліни є вивчення студентами особливостей побудови радіо трактів радіоприймальних пристроїв систем рухомого радіозв’язку різноманітних діапазонів частот, які здійснюють підсилення, фільтрацію і демодуляцію приймальних сигналів. В результаті вивчення дисципліни у студентів повинні сформуватися знання, уміння і навички, які дозволяють проводити самостійний аналіз фізичних процесів, які відбуваються у вузлах радіотракту приймального пристрою, проектувати радіоприймальні пристрої систем рухомого радіозв’язку різноманітних діапазонів частот по заданим технічним показникам, а також представляти перспективи розвитку схемотехніки радіоприймальних пристрої систем мобільного зв’язку. Вивчаються базові зразки радіоприймальних пристроїв систем та комплексів радіозв'язку, основні вимоги до радіоприймальних пристроїв та їх елементів.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Забезпечує студентів знаннями з цифрового радіомовлення, діючим системам радіомовлення АМ, ЧМ діапазонів, новим перспективним, а також особливостям впроваджування системам цифрового радіомовлення. Навчальна дисципліна знайомить з фізичними основами цифрового радіомовлення, особливостями слухового сприймання звукових коливань, бінауральним ефектом, класами якості каналів та трактів звукового мовлення, мережевим плануванням мереж радіомовлення, особливостями радіомовлення в діапазонах гектометрових та декаметрових хвиль, фізичними основами стереофонічного радіомовлення, синхронним аналоговим та цифровим радіомовленням.

СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ`ЯЗКУ І РАДІОДОСТУПУ є однією з фундаментальних дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна знайомить з основами побудови сучасних радіотелекомунікаційних систем та основними тенденціями їх розвитку. Особливу увагу приділено вивченню умов функціонування радіосистем, методам оцінки ефективності радіоліній при різноманітних способах ведення радіозв'язку, аналізу завадостійкості радіосистем, шляхам підвищення ефективності радіотехнічних систем передачі інформації за рахунок адаптації до умов ведення радіозв'язку, структурам систем адаптивного управління, методам та пристроям контролю якості радіозв'язку, загальним питанням проектування систем та комплексів радіозв'язку. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних радіотелекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень мереж радіозв'язку; обґрунтовувати технічні характеристики засобів та комплексів радіозв'язку та проводити вибір раціональних шляхів підвищення їх ефективності.

ОСНОВИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. При вивченні дисципліни студенти набувають знань щодо фізичних основ телебачення, принципів дії та характеристик фотоелектричних перетворювачів, стандартів кольорового телебачення, способів формування і передачі сигналів зображення великої чіткості, принципів побудови систем передачі зображення та основних вузлів телевізійного обладнання. Особлива увага надається методам оцінки якості передачі зображень та вивченню перспективних систем телевізійного мовлення.

ІНФОРМАЦІЙНІ РАДІОСИСТЕМИ – нормативна навчальна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050901 – Радіотехніка. Мета дисципліни – викладення теоретичних основ сучасних статистичних методів передачі інформації в каналах із завадами. Задачі дисципліни – навчити фахівців грамотно оцінювати інформаційні характеристики джерел інформації і каналів, види радіотехнічних сигналів, які використовуються для передачі інформації (повідомлень). Навчальна дисципліна знайомить з базовими принципами організації та функціонування мобільних систем зв'язку, а саме, з основними підсистемами, обробки мови, кодування, модуляції. Особливу увагу приділено питанням організації внутрішніх та міжмережевих протоколів, технологіям пакетної передачі інформації, які являються основою розвитку нових послуг передачі даних й мобільного Інтернету, принципам та прикладам реалізації конкретних базових платформ провідних телекомунікаційних компаній.

АУДІО ТА ВІДЕОТЕХНІКА входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців - зв'язківців. В процесі вивчення курсу аудіо та відеотехніка особливу увагу приділено цифровій звукотехніці, зокрема, аналого-цифровому перетворенню аудіосигналів; статистичним і психоакустичним методам компресії цифрових аудіоданих; частотній, часовій і динамічній обробці аудіосигналів, методам отримання різноманітних звукових ефектів. Розглядається сучасне звукове обладнання і апаратно-програмні засоби апаратно-студійних комплексів, концертних залів, студій звукозапису; канальне кодування і цифрові аудіоінтерфейси; засоби контролю якості аудіосигналів, систем і пристроїв.

ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. В процесі вивчення курсу особливу увагу приділено питанням техніки, технологій телевізійних і радіомовних компаній в умовах впровадження сучасних технологій мовлення, побудові і функціонуванню сучасних цифрових комплексів мовлення з використанням локальних обчислювальних мереж, методикам поетапного переходу телерадіокомпаній на інноваційні технології мовлення.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. В процесі вивчення курсу технічного обслуговування радіоелектронних засобів (РЕЗ) студенти набувають знань в організації, функціонуванні та технічному обслуговуванні підприємств в галузі радіозв'язку. Розглядаються різні види обслуговування та ремонту РЕЗ. На типових прикладах розглядається вимірювання режимів роботи радіотехнічного обладнання. Приділено увагу нормативним документам в галузі зв'язку по технічному обслуговуванню. Розглянуто метрологічні характеристики вимірювальних приладів та порядок їх атестації в лабораторії метрологічного центру.

ЦИФРОВІ СИСТЕМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Навчальна дисципліна розширює знання та вміння студентів в галузі телебачення та радіомовлення. Особливу увагу приділено вивченню принципів побудови систем цифрового телерадіомовлення, компресії цифрових сигналів зображень і звуку. Вивчаються методи побудови апаратури супутникового, кабельного і ефірного цифрового телебачення. Розглядаються приклади конфігурування систем цифрового телерадіомовлення, етапи розвитку нелінійного монтажу. Особливу увагу приділено сучасним цифровим системам відеомонтажу, вивченню взаємодії технічних складових систем телебачення та радіомовлення. Розглядаються типові приклади розрахунку та планування телевізійної та радіо мережі за технічними вимогами Замовника. В процесі навчання слухач (студент) набуває практичних навичок в користуванні типовими вимірювальними приладами при проведенні обслуговування, ремонту та контролю телевізійної та радіомережі, а також окремих їх ланок. У студентів напрацьовуються практичні навички роботи з вимірювальними приладами та формуються принципи підходу до вирішення практичних завдань, які виникають в процесі проектування та експлуатації систем телебачення та радіомовлення.

МЕРЕЖЕВЕ ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ`ЯЗКУ, РАДІОЗВ`ЯЗКУ і РАДІОДОСТУПУ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Метою навчальної дисципліни є вивчення та закріплення студентами практичних умінь в галузі мобільного зв'язку. Вивчення даного курсу забезпечує студентів знаннями основних методів, алгоритмів і технологій оптимального планування систем мобільного зв’язку, систем радіозв’язку і систем радіо доступу, із розгортання та технічної експлуатації систем та мереж мобільного зв'язку. В процесі навчання робиться ухил на використання нових, сучасних технологій, що використовуються для проектування мереж мобільного зв'язку. Одночасно розглядаються технології зв'язку первинної мережі та їх зв'язок та відмінність при експлуатації, обслуговуванні та обслуговуванні мереж мобільного зв'язку. Розглядаються тенденції розвитку різних технологій зв'язку, їх взаємодія та взаємне доповнення. При вивченні дисципліни студенти проводять розробку типового проекту будівництва базової станції, розрахунок зон радіопокриття систем мобільного зв'язку, конфігурування базової станції компанії Ericsson, моніторинг внутрішніх та зовнішніх помилок за допомогою ОМТ-терміналу.

МЕРЕЖЕВІ ТА СИСТЕМИ РАДІОЗВЯЗКУ І РАДІОДОСТУПУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців і належить до нормативних дисциплін. Навчальна дисципліна знайомить з особливостями побудови та функціонування мережевих технологій цифрових стільникових систем стандартів GSM й CDMA, системою UMTS та системою "мобільного WiMAX" стандарту ІЕЕЕ 802.16е. У систематизованому виді розкритті принципи організації радіомереж та основні технічні характеристики радіоінтерфейсів і обладнання систем цифрового радіозв’язку нового покоління. Розглядаються перспективні технології і особливості реалізації цифрових систем радіозв’язку наступного покоління: нові алгоритми формування та обробки сигналів в системах радіозв'язку, принципи обробки сигналів у системах MIMO, принципи цифрового діаграмоутворення, системи та мережі цифрового радіозв'язку з ортогональними несучими, з просторово-часовим кодуванням та стандарту 4-го покоління LTE, фемтостільники в мережах мобільного зв'язку нового покоління, сенсорні мережі зв'язку, технічні аспекти побудови мобільних мереж цифрового мультимедійного інтерактивного мовлення. Окремий розділ присвячений аспектам визначення впливу електромагнітного випромінювання сучасних бездротових засобів зв'язку на здоров`я людини. Особливу увагу приділено питанням архітектури цих систем, протоколам й основним алгоритмам їх роботи, методам багатостанційного доступу. Детально розглядаються принципи кодування, питання побудови та використання смугово-ефективних та широкосмугових сигналів, протоколи сигналізації, нові інноваційні рішення. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних мережевих технологій мобільного зв'язку, окремих технічних рішень мереж сучасних систем стільникового зв'язку, вибору раціональних варіантів при впровадженні нових мережевих рішень в сучасних та перспективних системах мобільного наземного та супутникового зв'язку.
 

СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ входить до циклу базових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна розглядає: загальні принципи побудови систем зв'язку з рухомими об'єктами, структуру мереж мобільного зв'язку та їх класифікація, глобальну інформаційну інфраструктуру мереж мобільного зв'язку, принципи побудови систем рухомого радіозв'язку, комутаційні станції, базові приймально-передавальні станції, рухомі мобільні станції. Особливу увагу приділено питанням організації внутрішніх та міжмережевих протоколів, технологіям пакетної передачі інформації, які являються основою розвитку нових послуг передачі даних й мобільного Інтернету, принципам та прикладам реалізації конкретних базових платформ провідних телекомунікаційних компаній. При вивченні дисципліни студенти проводять розробку типового проекту будівництва базової станції GSM, розрахунок зон радіопокриття систем мобільного зв'язку, конфігурування базової станції компанії Ericsson, моніторинг внутрішніх та зовнішніх помилок за допомогою ОМТ-терміналу. Частотно-територіальне планування мереж мобільного зв'язку. Визначення просторових параметрів мереж. Визначення параметрів базової станції. Складення частотного плану. Системи макро-, мікростільникової структури. Мережі транкінгового та супутникового мобільного зв'язку. Методики прогнозування зон покриття мереж мобільного зв'язку. В навчальній дисципліні значна увага приділяється стану та перспективам розвитку систем і мереж мобільного зв'язку, послугам в мережах мобільного зв'язку, стратегіям переходу до мобільних систем наступних 4 і 5-го поколінь, провідним технологіям мобільних систем 4-го покоління LTE.

СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ РАДІО ТА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ входить до циклу базових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна забезпечує знаннями щодо основ телебачення та радіомовлення а також принципів побудови та функціонування загальних та найбільш важливих пристроїв телевізійних та радіомовних систем та мереж розподілу телевізійних та радіомовних програм. Дисципліна формує вміння студентів проводити типове проектування по вимогам, які задані та початковим даним, передавальної первинної мережі телерадіомовлення, системи розподілу програм, систем приймальних мереж; створювати розрахунок та оцінку основних параметрів, енергетичних параметрів систем, показників якості теле- та радіо повідомлень; планувати та організовувати роботу проектування приладів, систем та мереж за технічними завданнями на їхню розробку.

ОСНОВИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ входить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців в галузі телекомунікацій. При вивченні дисципліни студенти набувають знань щодо фізичних основ телебачення, принципів дії та характеристик фотоелектричних перетворювачів, стандартів кольорового телебачення, способів формування і передачі сигналів зображення великої чіткості, принципів побудови систем передачі зображення та основних вузлів телевізійного обладнання. Особлива увага надається методам оцінки якості передачі зображень та вивченню перспективних систем телевізійного мовлення. Навчальна дисципліна знайомить з фізичними основами цифрового радіомовлення, особливостями слухового сприймання звукових коливань, бінауральним ефектом, класами якості каналів та трактів звукового мовлення, мережевим плануванням мереж радіомовлення, особливостями радіомовлення в діапазонах гектометрових та декаметрових хвиль, фізичними основами стереофонічного радіомовлення, синхронним аналоговим та цифровим радіомовленням.

CИСТЕМИ ДОСТУПУ – належить до нормативних дисциплін вищого навчального закладу, професійно-орієнтована дисципліна. Предметом навчальної дисципліни є система знань теоретичних основ, основних характеристик та особливостей реалізації платформ доступу, мережі систем доступу до телекомунікаційних послуг, технічні, економічні, організаційні проблеми реалізації мереж доступу, яка складається з наступних основних блоків:

  • основні характеристики та особливості реалізації платформи та мережі систем доступу;
  • застосування цифрових методів передавання в системах абонентського доступу;
  • основи технології побудови систем доступу;
  • технології багатоапаратного доступу до послуг електрозв’язку;
  • багатофункціональні системи доступу;
  • модернізація та проектування ліній передачі систем доступу.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи понять, певної сукупності знань та умінь щодо технологій підвищення ефективності мереж доступу до телекомунікаційних послуг різних користувачів, вивчення теоретичних основ та принципів побудови цифрових систем доступу та модернізації мережі зв’язку в повністю цифрову на базі перспективних технологій телекомунікацій.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь: особисто чи у групі фахівців готувати завдання на пошуково-дослідні роботи для підготовки проектування (модернізації) систем, мереж, споруд і засобів електрозв’язку та проводити пошуково-дослідні роботи, використовуючи технічні характеристики обладнання, нормативні документи та інструкції; освоювати та впроваджувати новітню апаратуру та обладнання телекомунікаційних систем та мереж, використовуючи набуті знання із систем передачі в телекомунікаціях, рекомендації і стандарти ISO, ITU та національні стандарти України, знати принципи дії систем доступу та сучасних цифрових систем зв’язку (технологій xDSL, ISDN, WLL та ін.); оптимізувати техніко-економічні параметри проектних варіантів побудови (модернізації) систем, мереж, споруд і засобів електрозв’язку, використовуючи технічні характеристики обладнання, сучасні методи проектування та оптимізації, обчислювальну техніку.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНАГЛЯДУ є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують базові знання фахівця для розуміння техніки передачі та приймання інформації, про поточний стан об'єкту, що охороняється (технологічного процесу) шляхом збору, обробки, архівування, зберігання, відображення та аналізу цієї інформації.

Метою викладання дисципліни є: дослідження сучасних систем відеоспостереження на основі ІР-технологій, розглядаються основні технічні характеристики цифрових камер, основні вимоги до системи ІР-відеонагляду за об'єктом безпеки та вибір обладнання для її проектування.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 16 781