Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
395 Кб
Тип документу:
Підручник
Під­ру­ч­ник «Те­о­рія дер­жа­ви і пра­ва» по­бу­до­ва­ний у до­сту­п­ній фо­р­мі на ін­но­ва­цій­но­му та ін­тер­ак­ти­в­но­му під­хо­дах до ви­кла­дан­ня юри­ди­ч­них ди­с­ци­плін. У ньо­му роз­мі­ще­на ком­пле­к­с­на на­вча­ль­на ін­фо­р­ма­ція з ди­с­ци­п­лін «Те­о­рія дер­жа­ви і пра­ва» та «Про­б­ле­ми те­о­рії дер­жа­ви і пра­ва», а та­кож їх по­вне ме­тоди­ч­не за­без­пе­чен­ня. Він є не­за­мін­ним для під­го­то­в­ки до се­мі­нар­сь­ких (практичних) за­нять, за­лі­ків, се­ме­с­т­ро­во­го та дер­жа­в­но­го іс­пи­тів з те­о­рії дер­жа­ви і пра­ва.
Автор:
Букрєєва О.С.,Рибалко І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.82 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить загальні відомості про стандартизацію,сертифікацію,технічне регулювання,оцінку відповідності в Україні, що їх представлено в вигляді схем, таблиць, рисунків, графіків. Крім того, він містить комплекс питань для самоконтролю, тестові вправи та завдання за кожним розділом. Посібник адресовано студентам та викладачам вищих навчальних закладів інженерних спеціальностей усіх форм навчання,а також учням професійних коледжів, технікумів, слухачам системи підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Автор:
Грищенко О. Ф.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.8 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Стандартизація та сертифікація товарів і послуг» для формування системи знань із теорії та методології управління, оцінювання та контролю якості різних видів товарів (продукції, послуг), вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління, оцінювання та контролю якості товарів; сформувати уяву про системну організацію процесів стандартизації та сертифікації продукції на відповідність вимогам національних та міжнародних стандартів.
Автор:
Синицина Г.А., Рачкован О.Д.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.51 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Основи бізнесу та підприємницької діяльності». У ньому подано теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, ключові слова та поняття, питання для перевірки засвоєння знань. Конспект лекцій охоплює коло проблем, пов'язаних з організацією та функціонуванням бізнесу в Україні.
Автор:
Розробники програми М.Е.Doc
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.53 Мб
Тип документу:
Посібник
Новий модуль «Управління персоналом» є функціоналом програмного комплексу «БЗ Зарплата», призначений для обліку праці і заробітної плати співробітників різних категорій підприємств. Модуль дозволяє повністю автоматизувати розрахунок заробітної плати на підприємстві. Виконуючи будь-які корекції даних по заробітній платі в розрахункових листах, автоматично проводиться її перерахунок. Програма пропонує типовий перелік видів оплат, фондів та їх нарахувань, комплекти всіх необхідних звітів, які сформовані з врахуванням вимог контролюючих органів.
Автор:
Колот А. М., Швиданенко Г. О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.39 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців». Матеріал навчального посібника допоможе студентам, викладачам, бізнесменам-початківцям оволодіти компетенціями у сфері організації господарської діяльності підприємств, бізнес-проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу. Студенти та бізнесмени-початківці набудуть умінь по проведенню бізнес-діагностики та визначенні результативності діяльності підприємств, оцінюванні рівня ризиків та економічної ефективності новоствореного бізнесу, визначенні напрямів реалізації соціально відповідальних практик.
Автор:
Бородін Є.І., Комарова К.В., Липовська Н.А., Тарасенко Т.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.28 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ загальної та соціальної психології, етики ділового спілкування. Навчальний посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методологією та мистецтвом ділового спілкування, оволодіти навичками здійснювати ефективні комунікації на індивідуальному, між особистому та груповому рівнях.
Автор:
Розробники програми М.Е.Doc
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.84 Мб
Тип документу:
Книга
«М.Е.Dоc» - це система електронного документообігу, яка працює з різними типами документів: звітами, податковими накладними, актами, договорами в електронному вигляді. В системі «М.Е.Dоc» електронні документи стають електронними оригіналами документів, завдяки використанню електронного цифрового підпису. Призначення цього посібника – допомогти якомога швидше познайомитися з можливостями системи та почати роботу
Автор:
Корнієнко І.О., Алмаші С.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
914 Кб
Тип документу:
Книга
Курс лекцій з дисципліни «Методологія проведення тренінгів» містить 8 тем, що розкривають: тренінг як напрямок психокорекційної роботи; сутність та класифікацію тренінгових методів; мотиваційні аспекти тренінгу; підходи до створення тренінгів та моделі тренінгів; особливості створення концепції тренінгу; алгоритми і психотехніки проведення тренінгу; рефлексію та психодіагностику у процесі проведення тренінгу; типові помилки тренера під час організації тренінгу або бізнес-тренінгу. Контрольні запитання та завдання, рекомендована література допомагають усвідомити та засвоїти основи дисципліни. Курс лкцій призначений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Автор:
Нежинська О. О., Тименко В. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.12 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник присвячено висвітленню сутності коучингу та характеристиці процесу коучингу. Представлено характеристику основних технологій та інструментів коучингу з точки зору їх практичного застосування у роботі з клієнтом згідно стандартів Міжнародної Федерації Коучингу (ICF). Навчальний посібник містить вступ, три розділи, завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю, тестові завдання, список рекомендованої літератури, додатки. Навчальний практикум, який складає окремий розділ посібника, містить основні інструменти коучингу, комплекс методик для діагностики, технік, спрямованих на розвиток особистості. Рекомендовано коучам, науковцям, керівним та педагогічним кадрам навчальних закладів різних рівнів, практичним психологам та соціальним працівникам, спортивним тренерам, консультантам, бізнес-менеджерам та менеджерам, спеціалістам по управлінню персоналом, студентам будь-яких спеціальностей, а також усім, хто бажає оволодіти знаннями в цій галузі, цікавиться особистісним та професійним розвитком.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 154 094