XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Господарське право та трудове право


Автор:
Уклад. Г.П. Трегубенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
966 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм».
Автор:
В. І. Пушай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
815 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації до навчання, календарно-тематичний план, плани семінарських занять, критерії оцінок знань студентів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури.
Автор:
Уклад.: Д. В. Задихайло, Р. П. Бойчук, О. В. Бринцев та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
737 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Князєва О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.76 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику проаналізовано характерні риси підприємств зв’язку, тенденції та структурні зрушення на ринку послуг зв’язку України. Наведено поняття, структуру та класифікацію потенціалу підприємства як економічної категорії. Досліджено особливості потенціалу підприємств зв’язку. Наведено теоретичні засади діагностики достатності потенціалу підприємства зв’язку та запропоновано оригінальний авторський підхід до діагностика достатності потенціалу підприємства зв’язку. Досліджено види стратегій та методи вибору стратегії розвитку підприємства в залежно від рівня розвитку його потенціалу. Визначено особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства та методи оцінки та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Наведено основні елементи системи антикризового управління потенціалом підприємства. Запропоновано до вивчення теоретичні засади системного аналізу як інструменту прийняття управлінських рішень в умовах кризових ситуацій. Наведено основні показники, що характеризують результативність використання потенціалу підприємства зв’язку. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.
Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
459 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Багатовіковий практичний досвід доводить, що лише знання, здобуті в самостійній творчій діяльності, є найбільш глибокими і міцними. Тому вища школа повинна ати не тільки певну суму знань, але й визначити високий рівень культурного розвитку майбутнього спеціаліста, самостійність мислення, виховати уміння постійно поповнювати свої знання, навчити молодих людей самостійно вчитися. Самостійна робота студента (СРС) трактується сьогодні як творча діяльність по перетворенню інформації в знання. Вона охоплює всі види і форми навчальних знань, які відбуваються як без викладача, так і під його безпосереднім контролем, як поза аудиторією, так і в аудиторній роботі. У навчальному процесі СРС виконує різноманітні взаємопов’язані функції. Найважливіші з них: пізнавальна, навчальна та виховна. Їх органічний зв’язок і взаємозумовленість реалізуються в навчальній діяльності, спрямованій на формування творчої особи.
Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
424 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Готуючись до семінарських занять, студенти повинні набути вміння ефективно використовувати законспектований програмний матеріал, що вивчається, з метою не просто переказати законспектоване а використати надану викладачем лекційну інформацію як певний орієнтир для подальшого поглибленого освоєння навчального матеріалу. Студенту рекомендується проаналізувати історичний нормативний матеріал, інші правові документи й літературу, судову практику та наукові роботи (монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо). Студенти повинні навчитись узагальнювати набуті знання і виробити певну методу пошуку та обробки інформації, що стане у нагоді при підготовці до семінарських занять. Даний аспект має індивідуальний прояв, проте головне в ньому навчитися бачити сутність правових явищ а не просто форму.
Автор:
Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.67 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови здійснення господарської діяльності в Україні, роль держави та місцевого самоврядування щодо правової регламентації господарської діяльності, правове становище суб’єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарювання та спеціальних режимів господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб’єктів господарювання. Наведено питання для самостійного опрацювання матеріалу і тестові завдання для перевірки засвоєних знань студента.
Автор:
В.С. Ще­р­би­на
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.14 Мб
Тип документу:
Підручник
У 6-му виданні підру­ч­ника відпо­відно до про­грами ку­р­су висвітлено ос­но­вні прараво­ві інститу­ти Загаль­ної час­тини господар­сь­ко­го права, а також питання праравового регу­лю­вання в окремих галу­зях го­с­по­дарю­вання (Осо­блива частина)ос­но­ві Го­с­по­дар­сь­ко­го та Цивіль­но­го ко­дексів України, а також інших но­р­мативно-правових актів го­с­по­дар­сь­ко­го зако­но­давства. Го­ло­вну увагу зо­середжено на право­вих питаннях го­с­по­дар­ської діяль­но­с­ті та управління нею. Для сту­дентів і ас­пірантів, які вивчають курсго­с­по­дар­сь­ко­го права, а також юрис­консу­ль­тів, адво­катів, підприємців і всіх, хто цікавить­ся питаннями право­во­го регу­лю­вання го­с­по­дар­сь­кої діяль­но­с­ті.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 25 358