XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Правознавство


Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.07 Мб
Тип документу:
Книга
Збірка містить закони та інші нормативно-правові акти, що складають основу правового регулювання трудових відносин в Україні. Метою створення цієї Збірки є зорієнтувати та допомогти студенту в опрацюванні нормативного матеріалу з дисципліни «Трудове право» при підготовці до семінарських занять, при вирішенні юридичних задач з трудового права та при підготовці до поточного або остаточного контролю у формі заліку.
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга
Вимоги до змісту вищої професійної освіти, обумовлені Законом України «Про вищу освіту», державні стандарти, чинна нормативно-правова база вимагають всебічного розвитку випускника вищого навчального закладу, в т.ч. і необхідної правої культури як запоруки високого рівня правосвідомості та законослухняності. Термінологічний словник-довідник з правознавства (історико-правовий аспект) пропонується студентам і викладачам для використання у навчальному процесі з метою формування більш широкого світогляду в даній галузі знань.
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
84 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Правознавство» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (залік або екзамен) з правознавства. Для полегшення процесу підготовки в електронній бібліотеці кафедри є вся необхідна література, основу якої складає конспект лекцій з правознавства. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку або екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю.
Автор:
За заг. ред. Л.С. Шевченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.74 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв’язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вищих навчальних закладів. Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічну теорію.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
246 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Предметом навчальної дисципліни є: Основні положення теорії держави. Основні положення теорії права. Основи конституційного права Конституція України – Основний закон держави. Основи правового положення людини та громадянина.. Основи конституційного ладу. Основи організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Основи кримінального права. Значення Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Обставини, що виключають злочинність та караність діяння. Поняття неосудності. Покарання та їх види. Основи адміністративного права. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Форми та методи управління. Основи цивільного права. Громадяни та юридичні особи як учасники цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність. Право власності. Форми та види власності. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Загальна характеристика окремих видів договорів. Загальні положення спадкового права. Реалізація спадкових прав. Спадкування за законом і за заповітом. Загальні положення трудового права. Трудовий договір. Порядок укладення та припинення трудового договору. Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність у трудовому праві. Загальні положення сімейного права. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Майнові та особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Правове регулювання відносин між батьками та дітьми. Опіка та піклування.
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
324 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Добірка ситуативних завдань з навчальної дисципліни «Правознавство» представлена за основними галузями права і призначена для надання допомоги студентам (слухачам) в оволодінні змістом навчального матеріалу зазначеної дисципліни на конкретних прикладах з практики повсякденного життя. Структурно матеріал розбитий тематично за галузями права, матеріал з яких висвітлюється в лекціях курсу. До кожної теми наводяться практичні ситуації, в яких студенту (слухачу) пропонується самостійно розібратися і дати відповіді щодо розв’язання ситуацій в межах чинного правового поля. В кінці кожного завдання студенту (слухачу) пропонується відповідь, правильність якої необхідно самостійно підтвердити або спростувати, спираючись на чинне законодавство в галузі права.
Автор:
В.М. Сотниченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
383 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Основною метою навчального курсу, який базується на узагальненому розгляді широкого кола питань з основ правового життя в Україні, є формування цілісного, системного розуміння державно-правових явищ, ґенези та закономірностей їх функціонування і розвитку, оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної юриспруденції і правової практики.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 31 163