XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій

Спеціальності інституту

Загальна інформація
Наукова робота
Навчання студентів
Спортивна робота
Дозвілля і мистецтво
Самоврядування
Керівництво інституту
Контактна інформація
Матеріальна база
Новини та події
Запрошуємо до навчання

Спеціальності інституту

Кафедри Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій  здійснюють підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за наступними спеціальностями:

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Назва ОПП

Інженерія програмного забезпечення

Освітня кваліфікація

Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат УД №11006507 від 12.06.18 р.

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

Викладання окремих тем освітніх компонент циклу професійної підготовки англійською мовою.
Тісна співпраця з ІТ-компаніями дозволяє викладати сучасні технології розробки програмного забезпечення на реальних прикладах спеціалістами у сфері інженерії програмного забезпечення та проходити практичну підготовку (навчальна, виробнича, переддипломна), виконуючи реальні ІТ-проекти.
Особливий акцент програми на сучасних мовах (С++, С#, Java, Python, R, JavaScript, HTML, CSS, SQL та ін.) та технологіях розробки програмного забезпечення (Agile  та  Scrum).
Можливість отримання сертифікатів в межах навчального процесу за курсами: С#, TFS, WF, ADO.NET, HTML, CSS, JS – сертифікат CyberBionic Systematics; QA  – сертифікат кафедри; С++  –  сертифікат Cisco; Python –  сертифікат Cisco.
Забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом організації проведення практик (навчальна, виробнича та переддипломна) на фірмах-партнерів, з можливістю подальшого працевлаштування

 
Отримати консультацію
 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Назва ОПП

Інженерія програмного забезпечення

Освітня кваліфікація

Магістр з інженерії програмного забезпечення

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат УД № 11007044 від 11.07.18 р.

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

 • Програма передбачає інтеграцію фахової підготовки в галузі інженерії програмного забезпечення з інноваційною діяльністю та орієнтацією на виконання реальних програмних проектів.
 • Передбачено практику, з метою забезпечення умов підготовки фахівця в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності;
 • залучення до викладацької діяльності керівників та професіоналів, які працюють в міжнародних ІТ-компаніях, з метою передачі передового досвіду майбутньому фахівцю, висвітлення в навчальному процесі освітніх досягнень науки і техніки, правил ведення успішного бізнесу.
 
Отримати консультацію
 

Рівень вищої освіти

Третій (науковий)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Назва ОНП

Інженерія програмного забезпечення

Освітня кваліфікація

Доктор філософії з інженерії програмного забезпечення

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна (вечірня)

Наявність акредитації

Розробляється вперше

Передумови

Наявність ступеня Магістр

Особливості програми

Програма передбачає реалізацію Стратегії розвитку Університету та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці і підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом удосконалення матеріально-технічної бази Університету та впровадження інноваційного змісту навчання.
Реалізація та збагачення наукового та особистісно-професійного потенціалу здобувачів за рахунок збільшення практично-наукової складової навчання;
підвищення рівня знань іноземної мови шляхом викладання окремих тем освітніх компонент англійською мовою.
Забезпечення необхідних матеріальних, технічних, інформаційних та соціокультурних умов для проведення наукового дослідження у сфері інженерії програмного забезпечення, результатом якого виступають нові моделі, архітектури програмного забезпечення, сучасні технології програмування та розширення методологій для створення 8 надійного, безпечного та якісного програмного забезпечення, орієнтованого на потреби стейкхолдерів.
Формування умов для розвитку взаємної довіри й поваги між учасниками освітнього процесу, в тому числі, за рахунок популяризації академічної доброчесності серед здобувачів.
Структурована система підготовки здобувачів, що включає співпрацю з державними та комерційними установами, в тому числі провідними IT-компаніями Epam, SoftServe, Evergreen, GlobalLogic Ukraine, Sigma, CyberBionic, Infopulse та іншими, яка дозволяє врахувати актуальні досягнення науки, техніки і освітніх технологій, забезпечує якісне наукове консультування аспірантів та формує унікальні наукові конкурентні переваги для молодих вчених в галузі інженерії програмного забезпечення .

 
Отримати консультацію
 

 

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

126 Інформаційні системи та технології

Назва ОПП

Інженерія програмного забезпечення автоматизованих систем

Освітня кваліфікація

Бакалавр з інформаційних систем та технологій

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат №1454 від 29.04.2021р.

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

 • вивчення сучасних та перспективних технологій Internet of thinks та Robotics;

технології UI, UX; Front-end розробки; WEB-технології та WEB-дизайн; Програмування мобільних пристроїв; 3D-моделювання;

мови програмування Java, С++, Python;

за період навчання можливість для студентів здійснювати вибір 12ти дисциплін, що не входять в освітню програму;

навчання за програмами Huawei, Vodafone, MikroTik, Cisco з отриманням сертифікатів міжнародного зразка, що дають першочергове право щодо отримання першого робочого місця в компанії;

проходження практик та стажувань в компаніях-партнерах кафедри з можливим подальшим працевлаштуванням:

посилене вивчення англійської мови, а з третього курсу частина дисциплін викладається англійською;

 • наявність потужної матеріально-технічної бази, що дає можливість опанувати апаратну складову освітньої програми;
 • вивчення китайської мови (за бажанням).
 
Отримати консультацію
 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

12 Інформаційні технології

Назва ОПП

Інформаційні системи та технології

Освітня кваліфікація

Магістр з інформаційних систем та технологій

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат № 2714 від 20.12.2021

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

вивчення функціональної мови програмування Erlang.

аналіз бізнес-процесів в інформаційних системах, Системи підтримки прийняття рішень; Машинне навчання та обробка даних в ІоТ; Дослідження та проектування інтелектуальних систем, Проектування безпроводових інформаційних мереж Huawei та достатньо інших змістовних та актуальних дисциплін;

навчання за програмами Huawei, Vodafone, MikroTik, Deps з отриманням сертифікатів міжнародного зразка, що дають першочергове право щодо отримання першого робочого місця в компанії;

залучення до викладання дисциплін на кафедрі фахівців-практиків профільних компаній, з якими укладено договір про співпрацю, що надає студентам практичних навиків та вмінь;

мотивованим студентам надається позитивна характеристика щодо вступу в аспірантуру.

 
Отримати консультацію
 

 

Кафедра Комп’ютерної інженерії

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

123 Комп’ютерна інженерія

Назва ОПП

Комп’ютерна інженерія

Освітня кваліфікація

Бакалавр з комп’ютерної інженерії

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію Серія НД №1188392 від 10.07.2017р. Галузь знань та спеціальність: 12 Інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія.

Строк дії сертифіката до 01 липня 2025р. (Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565).

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

Спеціальність про комп’ютерні мережні технології, комп’ютерну техніку та програмну інженерію, про проектування та розроблення комп’ютерних систем, апаратне та програмне забезпечення.

Програма передбачає інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри.

З першого курсу студенти проходять курси від компанії CISCO, де отримують навички щодо основ ІТ, архітектури комп’ютерів, периферійного устаткування, їх функціонування та обслуговування.

В межах навчального процесу передбачена видача сертифікатів міжнародного зразка.

Посилене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання: 20% дисциплін циклу професійної та практичної підготовки викладаються англійською мовою.

Якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю

 
Отримати консультацію
 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

123 Комп’ютерна інженерія

Назва ОПП

Комп’ютерні системи та мережі

Освітня кваліфікація

Магістр з комп’ютерної інженерії

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію Серія НД №1188392 від 10.07.2017р. Галузь знань та спеціальність: 12 Інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія.

Строк дії сертифіката до 01 липня 2025р. (Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565).

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

Розвиває загальні і професійні компетентності у випускника зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», який буде здатний забезпечити розв’язання складних задач та практичних проблем проектування, побудови та налаштування комп’ютерних систем, використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії.

В межах навчального процесу передбачена видача сертифікатів міжнародного зразка.

Партнери-роботодавці, з якими кафедра заключила договори про співпрацю (CISCO, NG Serv, Vega, Bakotech, Датагруп, Vega, ТОВ «Інтернет Інвест», ТОВ “НашНет”, ТОВ “Стабітек”, ТОВ “Дабл-Ю”, ОТП банк, Альтея Груп).

Посилене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання: 20% дисциплін циклу професійної та практичної підготовки викладаються англійською мовою.

Якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

 
Отримати консультацію
 

 

Кафедра Штучного інтелекту

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології                               

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

Назва ОПП

Штучний інтелект

Освітня кваліфікація

Бакалавр з комп’ютерних наук

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

 

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

 • Підготовка висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців з інтелектуальних технологій, здатних вирішувати складні задачі зі створення та навчання штучних нейронних мереж, розпізнавання мови та зображень, аналізу великих обсягів даних.
 • Формування навчальних планів відбувається відповідно до компетенцій компаній-партнерів.
 • Теоретична підготовка складає 33 %, а практична – 67 %, що закладено інноваційним змістом навчання.
 • Поглиблене вивчення англійської мови за час навчання на рівні міжнародного стандарту В2.
 • В межах навчального процесу передбачена видача сертифікатів компаній-партнерів: HCIA-AI (Штучний інтелект) від компанії «Huawei» та PCAP: основи програмування на Python від компанії CISCO.
 • Практична підготовка здійснюється під керівництвом представників ІТ-компаній, які є носіями практичних знань.
 • Проходження студентами практики та стажування з подальшим працевлаштуванням у відомих компаніях- лідерах ІТ галузі.
 
Отримати консультацію
 

 

Кафедра Технологій цифрового розвитку

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

12  Інформаційні технології

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Назва ОПП

Технології цифрового розвитку

Освітня кваліфікація

Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

 

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту

Особливості програми

1. Вивчення 7 мов програмування: С++, С#, Java, Python, JS, HTML, CSS (причому на першому курсі вивчаються одразу 2 мови програмування С++ та Python).

2. Вивчення інформаційних технологій: штучний інтелект, комп'ютерний зір, blockchain, хмарні технології, Big Data та багато інших.

3. Вивчення основ кібербезпеки за допомогою блоку «Безпеки програм та даних».

4. Вивчення криптовалют та на основі інформаційних технологій формування вмінь створювати алгоритми роботи з ними.

5. Практика в ІТ-компаніях починаючи з 2го курсу.

6. Посилене вивчення англійської мови:

7. 50% представників кафедри - це представники ІТ-фірм, які готові ділитися досвідом.

 
Отримати консультацію
 


Кафедра Комп’ютерних наук

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

Назва ОПП

Комп’ютерні науки

Освітня кваліфікація

Бакалавр з Комп’ютерних наук

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію 1861, дійсний до 01 липня 2026

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

 • викладання частини дисциплін професійної підготовки англійською мовою;
 • вивчення мови програмування Java вже на першому курсі за авторською методикою Сергія Іщерякова з підготовкою до міжнародної сертифікації Oracle Java SE8 Programmer (1 семестр) та Oracle Java SE8 Professional (3 семестр);
 • вивчення міжнародних сертифікаційних курсів Hewlett Packard Enterprise: на 1-му курсі - CONNECTED DEVICES (Рішення для комп’ютера і його з'єднання з периферійними пристроями); на 2-му курсі - NETWORKS Professional (Мережеві рішення); на 3-му курсі - SERVERS AND STORAGE Professional (Рішення на серверах і системах зберігання даних); на 4-му курсі - CLOUD (Хмарні рішення);
 • практичне навчання в центрі обробки даних, оснащеному сучасним обладнанням Hewlett Packard Enterprise, що дозволяє реалізувати в ході навчального процесу конвергентну і гібридну архітектуру інформаційних систем різних рівнів складності;
 • отримання навичок по адмініструванню та тестуванню розробленого програмного забезпечення на рівні міжнародної професійної сертифікації;
 • забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом організації проведення практик (навчальна, виробнича та переддипломна) на фірмах-партнерів, з можливістю подальшого працевлаштування
 
Отримати консультацію
 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

Назва ОПП

Комп’ютерні науки

Освітня кваліфікація

Магістр з Комп’ютерних наук

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію   2710, дійсний до 01 липня 2027

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

На вершині професій, пов'язаних з ІТ-технологіями, знаходяться професії “Enterprise Architect” та “Systems Architect”, до яких можуть підняти лише студенти, які готуються за  спеціальностю Комп'ютерні науки. Вивчаються:

проектування інформаційних систем;

технології штучного інтелекту;

прикладні технології JAVA;

технології інтелектуального аналізу даних;

проектування обчислювальних пристроїв;

технології хмарних обчислень;

методології управління ІТ проектами;

Іноземна мова за професійним спрямуванням;

Програмування складних алгоритмів та систем;

сучасні інформаційні технології в науці та освіті.

 
Отримати консультацію
 

 

 

Керівництво інституту

1

Директор інституту
Бондарчук Андрій Петрович
вул. Солом'янська, 7, каб. 213
тел. (044) 249-25-11

 

1

Заступник директора інституту
Кузьміч Ірина Богданівна
вул. Солом'янська, 7, каб. 214
тел. (044) 249-25-58

Контактна інформація

Деканат
вул. Солом'янська, 7, каб. 214
тел. (044) 249-25-58

Методисти:

Алексіна Лариса Титівна
Зуб Людмила Миколаївна
Кондратюк Борис Олександрович

Толста Валентина Микитівна
Розмаїтий Дмитро Олегович

Новини

Всі новини
Переглядів: 37 728