XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Маркетингу

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький склад
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "075 - Маркетинг" кафедри Маркетингу та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Метою методичної роботи кафедри маркетингу є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності викладача, формування духу творчості та креативу, спрямоване на підвищення якості освіти й активне використання інноваційних технологій.

За умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій постійно впроваджуються ці технології в освітню діяльність, що дозволяє кожному викладачу бути адаптованому до активної діяльності в інформаційному суспільстві. Інновації у навчанні бакалаврів з маркетингу, забезпечують формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок на  рівні світових освітніх стандартів,  відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Завдання методичної роботи:

 • Забезпечення виконання вимог стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України
 • Оптимізація змісту та організації освітнього процесу відповідно до освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм.
 • Удосконалення методики викладання навчальних дисциплін та використання інноваційних технологій навчання.
 • Забезпечення раціонального розподілу методичної роботи шляхом його поділу на частини, що залежать від інших видів роботи, які виконуються науково-педагогічним працівником.
 • Розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічного складу, його загальної культури, створення мотивації й умов для професійного вдосконалення, підвищення та стажування.
 • Інформаційне забезпечення науково-педагогічного складу з проблем вищої освіти, педагогіки, психології, досягнень науки і техніки, передового педагогічного та практичного досвіду.
 • Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні передового досвіду тощо.
 • Створення умов для уніфікації навчально-методичного забезпечення дисциплін, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання тощо. 9. Формування фонду навчально-методичних матеріалів та ефективного використання навчально-лабораторної бази

Основні напрями методичної роботи:

 • підвищення теоретичного та наукового рівня викладання з метою поглиблення теоретичної й поліпшення практичної підготовки випускників;
 • гуманізація й гуманітаризація освіти;
 • підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу з метою досягнення професійної компетентності, широкого світогляду,
 • вдосконалення психолого-педагогічної підготовки, формування творчого стилю мислення й здатності до постановки нових проблем;
 • створення високоякісної методичної літератури й документації;
 • оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до досягнень науково-технічного прогресу, його пріоритетних напрямів;
 • проведення досліджень задля психолого-педагогічного обґрунтування та застосування в освітньому процесі нових активних форм і методів навчання, його комп'ютеризації, використання технічних засобів навчання;
 • розробка та впровадження в освітній процес методів індивідуалізації підготовки студентів, інтенсифікації їх самостійної навчальної роботи, розвитку аналітичного та творчого мислення;
 • розробка та впровадження методів поглибленої підготовки студентів, які виявили схильність до науково-технічної творчості;
 • розробка та впровадження нових дисциплін в освітній процес;
 • планування заходів із підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти та проведення моніторингу знань;
 • безперервне вдосконалення системи виробничого практичного навчання з метою поглиблення професійної підготовки фахівців, інтеграції освіти, виробництва та науки, єдності теорії та практики, забезпечення випереджувальної підготовки фахівців в університеті;
 • удосконалення системи контролю й управління освітнім процесом

Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-методичну та навчально-методичну.

 • Науково-методична робота зорієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів.
 • Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами

Навчально-методична робота базується на освітній моделі ДУІКТ, спрямованої на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці, шляхом суттєвого поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, оволодіння підприємницькими навичками та комунікативними здібностями.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі передбачає методичної організації та проведення занять з акцентом на інтерактивних підходах до навчання.

На кафедрі маркетингу викладачами ефективно використовуються такі методи навчання, як:

 

Робота в малих групах

 • Навчальні ігри (ролеві ігри, імітації, ділові ігри і освітні ігри).
 • Використання громадських ресурсів (запрошення фахівців з маркетингу, екскурсії)
 • Соціальні проекти і інші позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, фільми, виставки тощо)
 • Вивчення і закріплення нового матеріалу (інтерактивні лекціії, робота з наочними посібниками, видео- і аудіоматеріалами, „студент в ролі викладача", „кожен учить кожного", мозаїка (ажурна пилка), використання питань, Сократів діалог).
 • Обговорення складних і дискусійних питань і проблем („Займи позицію (шкала думок)", ПОПС-формула, проектна техніка, „Один - удвох - всі разом", „Зміни позицію", „Карусель", „Дискусія у стилі телевізійного ток-шоу", дебати, симпозіум).
 • Вирішення проблем („Дерево рішень", „Мозковий штурм", „Аналіз казусів", „Сходи і змійки" та ін.).

 

Творчі завдання

Такі навчальні завдання, які вимагають від студентів не простого відтворення інформації, а творчості, оскільки завдання містять більший або менший елемент невідомості і мають, як правило, декілька підходів.

Вибір творчого завдання саме по собі є творчим завданням для педагога, оскільки вимагається знайти таке завдання, яке відповідало б наступним критеріям:  не має однозначної і односкладової відповіді або рішення є практичним корисним для студентів пов'язано з їх життям, викликає інтерес; максимально служить цілям навчання.  

 

Методи формування інтересу до навчання:

 • Методи інтелектуальної колективної діяльності, які передбачають наявність колективної думки, пізнавальної суперечки при ви­сокій активності студентів. До них відносяться обговорення, дискусії, конкурси, метод «мозкової атаки».
 • Імітаційні методи навчання пов'язані з імітацією певного процесу, явища, системи управління.
  • Імітаційні індивідуальні методи навчання - імітаційні вправи, аналіз виробничих ситуацій, метод тренажу та ін.
  • Імітаційні колективні методи - розподіл ролей, ігрове прое­ктування, ділові ігри. 

 

Дистанційне навчання

Найбільш сучасною і одночасно перспективною технологією є дистанційне навчання  на основі підвищення змістовної ваги самостійної та індивідуальної роботи студентів. В основі цієї технології лежить мето­дологія, яка спрямована на індивідуальну (що не залежить від часу та місця) роботу студентів, із спеціально структурованим навчаль­ним матеріалом за різноманітними формами спілкування із відда­леними експертами, викладачами чи студентами.

Під час пандемії студенти, не виходячи з дому, навчаються і регулярно контактують з викладачами за допомогою системи дистанційного навчання університету MOODLЕ, отримують структурований навчальний матеріал в електронному вигляді.  Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Організація дистанційного навчання  дає змогу створювати ін­терактивні зв'язки між викладачами, студентами, аспірантами. Кількість дистанційних курсів, розроблених та підключених до системи дистанційного навчання MOОDLE, дозволяє забезпечити якісне та сучасне навчання.

Втілення у навчальний процес спеціальності «Маркетинг» Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій практичної підготовки за професійними компетенціями компаній-партнерів кафедри, дозволяє нашим випускникам без проблем виконувати свої посадові обов'язки та гарантовано отримати перше високооплачуване робоче місце.

Таким чином, інновації у навчально-методичному забезпеченні підготовки бакалаврів з маркетингу, забезпечують формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок на рівні світових освітніх стандартів, відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 110