XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Менеджменту

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Методична робота
Робота із студентами
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Бібліотека
Співробітництво
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Професійні компетенції
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність
Інноваційний зміст навчання

Наукова діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Ефективна реалізація генерального завдання ректора Державного університету телекомунікацій щодо впровадження концепції нової освітньої моделі інноваційного змісту навчання базується на відповідному теоретичному та методологічному базисі, ключовим елементом  якого є перманентне проведення науково-технічної діяльності та постійний інтелектуальний творчий пошук професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів кафедри менеджменту. Такий концептуальний підхід забезпечує високу конкурентоспроможність науково-педагогічного колективу кафедри, важливими складовими якої є професіоналізм, передовий освітній досвід та креативність викладачів; постійна робота над підвищенням своєї кваліфікації та розширенням методології й інструментарію наукових досліджень; активність та наполегливість докторантів, аспірантів і студентів у проведенні творчого наукового пошуку; постійна співпраця з підприємствами реального сектору економіки у вирішенні їх актуальних виробничих і організаційних питань, а також  науково-методичному супроводі розроблених пропозицій і рекомендацій.

Найголовнішими напрямками наукової діяльність кафедри менеджменту є підготовка докторантів та аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); видання наукового журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес»; виконання тематичних науково-дослідних робіт; публікації наукових видань (підручників, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, монографій, статей); оприлюднення та апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, дискусійних клубах та круглих столах; проведення консультацій, тренінгів, спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємств галузі; залучення до наукової роботи студентів.
 

Підготовка наукових кадрів на кафедрі менеджменту


Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри менеджменту є підготовка наукових кадрів. На кафедрі функціонують аспірантура та докторантура. Наукове керівництво докторантами, аспірантами та здобувачами здійснюють провідні фахівці кафедри д.е.н., професор Гудзь О.Є., д.е.н., професор Зеліско І.М., д.е.н., професор Стецюк П.А. Тематика дисертаційних досліджень охоплює найбільш актуальні проблеми у сфері менеджменту телекомунікації та інформації: управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю підприємств, управління конкурентоспроможністю та економічною безпекою телекомунікаційних підприємств, організаційно-економічний механізм розвитку підприємництва, проблеми адаптивності підприємств до трансформаційних процесів у національній економіці, інвестиційне забезпеченням інноваційної діяльності підприємств, організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння та модернізації телекомунікаційних підприємств.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту приймає активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (інформація та телекомунікації), створеної наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності вчених рад від 29 вересня 2016 року». Очолює спеціалізовану вчену раду професор кафедри менеджменту доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради затверджена завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Сорока Анна Михайлівна. Членами спеціалізованої вченої ради є професори кафедри менеджменту доктори економічних наук Зеліско Інна Михайлівна та Стецюк Петро Антонович.

Нещодавно кафедра менеджменту отримала п’ятирічну акредитацію освітньо-наукової програми доктора філософії зі спеціальності 073 – Менеджмент.

У 2019-2021 рр. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистила Сосновська Ольга Олександрівна (тема: «Управління економічною безпекою підприємств зв’язку: теорія та методологія», науковий консультант доктор економічних наук, професор Зеліско І.М.), а на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – Ольховая Ірина Олександрівна (тема: «Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств», науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О.Є.), Сухачова Ольга Олександрівна (тема: «Організація процесу розробки та прийняття управлінських рішень підприємств зв’язку», науковий керівник доктор економічних наук, доцент Лазоренко Л.В.), Шмалій Людмила Володимирівна (тема: «Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку», науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О.Є.), Філіна Ольга Володимирівна (тема: «Управління ефективністю використання соціальних мереж підприємствами», науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О.Є.), Маковецька Ірина Миколаївна (тема: «Управління комунікаціями в підприємствах», науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О.Є.) та Стрельнікова Світлана Юріївна (тема: «Управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації», науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О.Є.)

Наукові дослідження кафедри менеджменту


Кафедра менеджменту Державного університету телекомунікацій з часу її заснування є організаційним та методологічним центром виконання наукових досліджень з розвитку теорії та методології загального і функціонального менеджменту вітчизняних підприємств, державного та регіонального управління, активізації інвестиційно-інноваційної процесів у сфері телекомунікацій і зв’язку, управління людськими ресурсами.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні плану науково-дослідних робіт Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій за такими темами:

 • «Розвиток телекомунікаційного ринку і проблеми його регулювання» (номер державної реєстрації 0111U004608);
 • «Формування соціальної стратегії розвитку бізнесу» (номер державної реєстрації 0113U07090);
 • «Методичні підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, інформації та інформатизації» (номер державної реєстрації 0114U002053);
 • «Методологічні засади побудови процесно-орієнтовного підприємства телекомунікацій» (номер державної реєстрації 0114U001500);
 • «Науково-методичне забезпечення реалізації сталого розвитку країни» (номер державної реєстрації 0114U002052);
 • «Інноваційні засади розвитку телекомунікаційних підприємств» (номер державної реєстрації 0120U100021).

Основні напрямки наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту:

 • розробка теоретико-методичного забезпечення розвитку менеджменту в умовах трансформації концептуальної моделі функціонування національної економіки;
 • обґрунтування концептуальних засад формування механізму управління стратегічним розвитком телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації;
 • управління інноваційно-інвестиційними процесами та конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації;
 • проблеми організації та підвищення ефективності виробництва і підприємницької діяльності в умовах економічних трансформацій та поглиблення глобальних викликів;
 • проблеми теорії і практика фінансового менеджменту вітчизняних підприємств;
 • економіко-екологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва;
 • проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами;
 • управління організаційними змінами на телекомунікаційних підприємствах;
 • теорія і практика прийняття та реалізації управлінських рішень.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту у вигляді науково-методичних рекомендацій, експертних висновків та конкретних пропозицій впроваджені у  практичну діяльність підприємств реального сектору економіки та структурних підрозділів органів державної влади. Зокрема,  Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики України, Департаменту соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики України, Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України, Податкової державної адміністрації України, Національного банку України, Фонду державного майна України, Державної комісії з регулювання фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Вінницької, Кіровоградської та Полтавської ОДА, Ліги страхових організацій України, Національної асоціації кредитних спілок України, Української національної Інтернет Асоціації, ТОВ «Lifecell», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Глобалсілвер», ТОВ «Науково-дослідний центр «Телекомунікації без меж», ТОВ «Випробувальний центр «ОМЕГА», ПАТ ПУМБ, ПАТ «Ощадбанк», AG Банк та інших.
 

Публікаційна активність професорсько-викладацького складу

Протягом останніх років співробітниками кафедри менеджменту опубліковано понад 200 наукових робіт, з яких 180 статей у фахових наукових виданнях та 25 статей у зарубіжних виданнях, у тому числі 10 публікацій, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

У 2019-2021 рр. співробітниками кафедри опубліковано 6 монографій, 6 підручників та навчальних посібників, більше 120 наукових статей у вітчизняних фахових та закордонних виданнях.

Найбільшою активністю у цій сфері наукової діяльності відзначається професор кафедри, д.е.н., професор Гудзь О.Є., п’ять наукових робіт якої опубліковані у виданнях, включених до переліку Web of Science.


Високим визнанням наукових результатів співробітників кафедри є отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У 2015 р. його отримала доцент кафедри менеджменту, к.е.н. Сорока Анна Михайлівна за роботу «Економіко-математична модель оптимізації асортименту продукції птахопереробних комплексів», а 2019 р. – завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна за наукову монографію «Розвиток інтелектуального капіталу» та навчальний посібник «Інтелектуальний капітал».

 
 

Організація та участь у науково-практичних конференціях

Кафедра менеджменту є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 20 грудня 2016 р. кафедрою проведено науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства», а 16-17 березня 2017 р.  – міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі». Кафедра менеджменту була співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)», яка відбулася 17–18 травня 2018 р. у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Співробітники кафедри в 2018–2021 рр. були активними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів та семінарів. Серед них, зокрема, «Цифрове майбутнє на основі 4G/5G» (м. Київ, 2018 р.), «Економічне майбутнє України» (м. Київ, 2018 р.), «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» (м. Ірпінь, 2018 р.), «Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)» (м. Суми, 2018 р.), «Високі наукові цілі '2018» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2018 р.); «Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес» (м. Київ, 2019 р.), «Науково-технічна революція ХХІ століття» (м. Карлсруе, Федеративна Республіка Німеччина, 2019 р.); «Практичне значення сучасних наукових досліджень '2019» (м. Одеса, 2019 р.); «Актуальні проблеми розвитку сучасної науки» (м. Софія, Республіка Болгарія, 2019 р.); «Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес» (м. Київ, 2019 р.); «Стратегічні пріоритети розвитку економіки і фінансів в Україні та світі» (м. Полтава, 2020 р.), «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 2020 р.), «Цифровий простір XXI сторіччя: ринок, держава, бізнес» (м. Київ, 2020 р.), «Стратегічні імперативи розвитку суб’єктів господарювання в умовах турбулентності» (м. Софія, Болгарія, 2021 р.),  «Реформування економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід» (м. Київ, 2021 р.), «ІТ-Universe: Дуальна освіта в Україні – реалії та перспективи» (м. Київ, 2021 р.), «Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування» (м. Київ, 2021 р.).
 

Організація науково-дослідної роботи студентів

Важливою складовою діяльності кафедри менеджменту є організація науково-дослідної роботи студентів. Розвиток інтересу студента до наукової роботи є початковою школою наукового зростання для майбутніх фахівців з менеджменту. Тому на кафедрі працює студентський науковий гурток «Менеджмент ХХІ ст.» – керівник к.е.н. Маковецька Ірина Миколаївна (засідання проводяться 2-го вівторка місяця, ауд. 415).

Робота наукового гуртка полягає в тому щоб студенти, які навчаються за спеціальністю 073-Менеджмент, отримували здатності динамічно поєднувати знання, уміння та комунікативні навички під час вирішення завдань та проблемних питань у сфері менеджменту та уміли впроваджувати інноваційні технології у професійну діяльність ТОП-менеджера ХХІ століття.

В процесі роботи гуртка студенти опановують сучасними методами та прийомами проведення наукових досліджень в сфері економічної теорії.

Зацікавленість студентів гуртком «Менеджмент ХХІ століття» проявляється через залучення креативно-інноваційного потенціалу та професійно-розумових хистів самих студентів, що дозволяє ефективно підвищувати рівень наукової підготовки студентів, формувати в студентів інтересу й потреби до наукової творчості, розвивати творче мислення і наукову самостійність, підвищувати внутрішню організованість і свідоме відношення до навчання та поглиблювати й закріплювати отримані у процесі навчання знань.

Серед напрямків наукових досліджень студентів такі теми як модернізація вітчизняної економіки та перехід її на інноваційну модель розвитку, впровадження сучасних методів управління, інформаційні технології в менеджменті та бізнесі.

Активною формою науково-дослідної роботи студентів є проведення круглих столів та проблемних семінарів, на яких майбутні студенти готують публічні виступи за фіксованою тематикою. У 2019-2021 рр. в рамках цієї форми наукової  діяльності студентів було проведено такі заходи:

 • у групі МНД-31 з дисципліни «Іноземна» мова (за фаховим спрямуванням) І.М. Маковецькою була проведена гра Agile Management, яка розкриває секрети розуміння цінностей управління та дозволяє активно використовувати англійську ділову лексику;
 • у групі МНД-31 з нагоди навчального Екватору проведено відкритий захід з презентаціями індивідуальних робіт, в яких студенти кафедри менеджменту продемонстрували чому вони навчились за цей період, які знання та навички засвоїли, а також визначили свої сподівання відносно своєї майбутньої професії;
 • у групі МНД-11  проведено засідання круглого столу на тему: «Я – майбутній менеджер» з презентацією  індивідуальних робіт, які розкривають бачення першокурсниками своєї майбутньої професії та свого місця у діловому світі держави.
   
 

Учасники круглого столу «Я – майбутній менеджер»
 

За результатами проведених досліджень студенти готують тези виступів на наукових конференціях та  наукові статті. Активну участь у наукових конференціях приймають бакалаври та магістри кафедри В. Чорний, М. Артемчук, М. Філоненко, А. Чирва,.А. Уляницька, Родрігес Марадьяга М.Х., М. Байдін, Ю. Ковалевська, В. Стєкольщиков, К. Богомислов, І. Корнієнко, Д. Курбанов, В. Макарова, А. Мірзоян., В. Сичова, С. Атакулієв, А. Бараш, В. Гайдук, Я. Галіцька, Т. Гордович.

Студенти група МНД-41 Владислав Чорний, Михайло Артемчук та Маргарита Філоненко прийняли участі у І Міжнародному симпозіумі країн Чорноморського та Каспійського регіонів «У пошуках стабільності у Чорноморському та Каспійському регіонах» (I International Symposium on the Black Sea and Caspian Sea Countries «Building Stability in the Black Sea and Caspian Sea Region»).

Студент кафедри менеджменту Нечитайло Богдан Сергійович став переможцем І етапу олімпіади з менеджменту Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

За 2019-2021 рр. студентами кафедри підготовлено та опубліковано більше 60 наукових статей та тези доповідей, половина за яких підготовлено самостійно.

Нещодавно студенти кафедри менеджменту Ірина Жукова (гр. МНД-21) та Олена Ковальчук (гр.МНД-31) під керівництвом д.е.н. професора кафедри менеджменту Євтушенко Наталі Олександрівни взяли участь у конкурсі реклами «DO.IT ADS». Журі конкурсу високо оцінили їх професійну майстерність – Ірина Жукова нагороджена дипломом другого ступня а Олена Ковальчук дипломом третього ступеня у номінації «Професія моєї мрії».

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 17 952