XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Практика

Загальна інформація
Навчальні дисципліни
Викладацький склад
Методична робота
Наукова робота
Робота зі студентами
Матеріально-технічна база
Партнери кафедри
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Відео
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Дипломування

Практика

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "121-Інженерія програмного забезпечення" кафедри Інженерії програмного забезпечення та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Практики є однією із основних форм організації навчального процесу, яка забезпечує єдиний, комплексний підхід до організації підготовки, системності, безперервності та спадкоємності навчання студентів та закріплення зв’язків з підприємствами.

При проведенні практики кафедра керується Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти Державного університету інформаційно-комунікаційний технологій.

Відповідно до навчального плану передбачено наступні види практик:

Бакалаври

 • ознайомча практика
 • виробнича практика
 • переддипломна практика

Магістри

 • науково-педагогічна практика
 • науково-дослідна практика
 • переддипломна практика

 

НАВЧАЛЬНА (ОЗНАЙОМЧА)  ПРАКТИКА (бакалаврська)

Мета ознайомчої практики – первинне ознайомлення з виробничим процесом та початкова адаптація до професійної діяльності, а також систематизація, розширення та закріплення професійних знань, формування у студентів навичок ведення самостійної наукової роботи, дослідження та експериментування, знайомство студентів з прийомами, процедурами і методами вирішення практичних завдань і закріплення теоретичних знань, отриманих в університеті при вивченні навчальних дисциплін:

 • Групова динаміка та комунікації,
 • Основи інженерії програмного забезпечення,
 • Програмування С++
 • Алгоритми та структури даних С++
 • та ін.

Завдання практики включають наступне:

 • ознайомлення із сучасними підприємствами, що розробляють програмне забезпечення;
 • ознайомлення з процесом створення програмного забезпечення та технологічними рішеннями, що застосовуються в інженерії програмного забезпечення;
 • отримання практичних навичок у застосуванні методів розробки та супроводу програмного забезпечення;
 • закріплення і поглиблення знань, отриманих під час навчального процесу;
 • покращення комунікаційних навичок роботи в команді по створенню програмного забезпечення.

 Програма з ознайомчої практики 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (бакалаврська)

Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві, в компанії з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, набуття професійних вмінь і навичок зі спеціальності.

Під час практики студенти повинні оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; сформувати на базі одержаних знань професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах та виховати необхідність систематично поновлювати свої знання та вчасно їх застосовувати в практичній діяльності.

Виробнича практика проводиться у реальній виробничій обстановці і передбачає ознайомлення з технічною, нормативною та іншою документацією, виконання завдань зі спеціальності (проектування, моделювання, розробка програмного забезпечення тощо), отримання досвіду роботи в колективі.

Завдання виробничої практики:

 • отримання практичних навичок у проектуванні, розробці та впровадженню програмного забезпечення безпосередньо на виробництві;
 • закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих в процесі теоретичного навчання з таких дисциплін як «Професійна практика програмної інженерії», «Комп’ютерні дискретні структури»,  «Дослідження операцій», «Алгоритми та структури даних», «Організація баз даних та знань» та ін;
 • ознайомлення з сучасними  технологіями розробки програмного забезпечення безпосередньо на виробництві;
 • ознайомлення з процесом розробки, впровадження та супровіду програмного забезпечення;
 • оволодіння прийомами та навичками проектуванння та інженерії програмного забезпечення для вирішення інженерних, наукових, а також бізнес задач;
 • ознайомлення з методами наукових досліджень, обчислювальної та дослідницької роботи;
 • накопичення практичного досвіду роботи в команді по створенню програмного забезпечення;
 • сприяння виробленню навичок професійної діяльності.

Знання та вміння, отримані під час проходження виробничої практики, сприяють загальному розвитку майбутнього бакалавра в області інженерії програмного забезпечення, розширюючи його знання і практичні вміння з вивчених дисциплін.

 Програма з виробничої практики 

 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (бакалаврська)

Переддипломна практика бакалаврів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи.

Завданнями переддипломної практики є:

 • збір матеріалів із загальнодоступних джерел, в т.ч. із мережі Інтернет для досліджуваної предметної області, що буде розглядатися у кваліфікаційній роботі;
 • огляд та аналіз літературних джерел, існуючих засобів розв’язання завдань предметної галузі, в тому числі, із використанням сучасних інформаційних та інфокомунікаційних технологій;
 • огляд та аналіз програмного забезпечення, яке може бути використано для вирішення задач предметної галузі;
 • визначення об’єкту, предмету, мети та постановка завдань кваліфікаційної роботи бакалавра.

Під час практики студент має закріпити, розширити та практично використовувати теоретичні основи навчальних дисциплін з проектування, розробки та тестування програмного забезпечення різного призначення, провести збір матеріалів для  розробки і обґрунтування рішень кваліфікаційної роботи та набути професійного досвіду та підготовки до самостійної роботи.

 Програма з переддипломної практики бакалаврів  

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (магістерська)

Мета науково-педагогічної практики полягає в ознайомленні з основними принципами, нормами, методиками та методологіями викладання фахових дисциплін та здобуття навичок викладацької діяльності у закладах вищої освіти.

Завдання науково-педагогічної практики:

 • відпрацювання практичних вмінь та навичок із науково-педагогічної підготовки та проведення аудиторних занять у закладах вищої освіти;
 • вироблення критичного мислення та аналітичного навику щодо наукової підготовки лекційно-практичного/лабораторного матеріалу та завдань самостійного опрацювання студентами;
 • наукова систематизація отриманих під час навчання знань, умінь та навичок з професійної діяльності та переведення цих знань у науково-педагогічний формат і донесення їх до аудиторії;
 • розвиток творчо-креативних здібностей, педагогічної майстерності з фахових дисциплін викладача у закладах вищої освіти;
 • набуття навичок організаційного характеру для роботи у аудиторний та позааудиторний час.

 Методичні вказівки до науково-педагогічної практики  

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА (магістерська)

Науково-дослідна практика магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» відіграє важливу роль для магістрів у написанні магістерської кваліфікаційної роботи. Головною метою науково-дослідної практики є підготовка глибоко мислячого спеціаліста в галузі інженерії програмного забезпечення, здатного володіти основами теорії науки і творчої наукової діяльності, навичками збору, оброблення та аналізу результатів наукових експериментів, здатного генерувати ідеї, володіти нахилами і здібностями до наукових повідомлень і прогнозів. Науково-дослідна практика проводиться також із метою збору емпіричного матеріалу для аналізу й узагальнення актуальної наукової проблеми, наукового матеріалу; розроблення наукових ідей для магістерської кваліфікаційної роботи. Водночас важливе значення має й одержання навичок самостійної науково-дослідної діяльності.

Завданнями науково-дослідної практики є:

 • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження;
 • закріплення знань, умінь і навичок, одержаних у процесі вивчення дисциплін;
 • оволодіння методами збирання, аналізу та узагальнення наукової інформації;
 • оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, публікацій, доповідей;
 • формування уявлення про сучасні інформаційні технології наукової інформації;
 • формування навичок самоосвіти і самовдосконалення;
 • мотивація науково-дослідної діяльності магістрів.

Зміст науково-дослідної практики визначається загальною концепцією магістерської підготовки. Він включає в себе освітньо-виховну, освітньо-пізнавальну, практичну і дослідну діяльність магістрантів і передбачає системне бачення проблеми по темі магістерської роботи, а також формування необхідних дослідних компетенцій майбутнього консультанта-дорадника, методиста, викладача.

 Методичні вказівки до науково-дослідної практики 

 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (магістерська)

Переддипломна практика магістрів завершує цикл практичної підготовки та є важливою складовою частиною підготовки магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Переддипломна практика проводиться відповідно до Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти у Державному університеті телекомунікацій.

Переддипломна практика є видом освітнього процесу, спрямованого  на підготовку здобувачів вищої освіти магістерського рівня до професійної діяльності, в основному шляхом самостійного рішення реальних науково-дослідних та/або виробничо-господарських завдань, а також апробації в реальних умовах теоретичних досліджень за темою кваліфікаційної роботи магістра.

Метою переддипломної практики є забезпечення взаємозв’язку між науково-теоретичною і практичною підготовкою магістрів, розвиток навичок та вмінь розв’язання складних задачі і проблем у певній сфері інженерії програмного забезпечення, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Переддипломна практика передбачає вдосконалення знань, умінь та навичок, пов’язаних з:

 • аналізом наукових концепцій і заснованих на них технічних рішень;
 • практичним застосуванням методів та прийомів наукового дослідження;
 • аналізом, синтезом та узагальненням результатів власних досліджень;
 • оформленням власної наукової роботи і технічного проекту.

Зміст переддипломної практики визначається загальною концепцією магістерської підготовки. Він включає в себе дослідну і практичну діяльність магістрантів та передбачає системне бачення проблеми за темою магістерської роботи, а також формування необхідних компетенцій майбутнього фахівця, який здатний ставити та розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних засобів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, забезпечувати сталий розвиток ІТ компаній щодо якості процесів та результатів розробки програмного забезпечення. При проходженні практики здобувачі вищої освіти магістерського рівня вивчають, розробляють і досліджують:

 • технології, методи й моделі проектування, розробки, тестування, налагодження і впровадження додатків для інформатизації різних аспектів діяльності, пов’язаних з тематикою магістерської роботи;
 • інформаційні системи, що пов’язані з тематикою магістерської роботи, та їх окремі модулі;
 • інформаційні технології та програмне забезпечення для рішення завдань магістерської роботи;
 • автоматизовані системи керування, що пов’язані з тематикою магістерської роботи, та їх окремі модулі;
 • інші методи та засоби інженерії програмного забезпечення, пов’язані з тематикою магістерської роботи.

 Методичні вказівки до переддипломної практики магістрів 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7,
ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 466