XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Методична робота

Загальна інформація
Навчальні дисципліни
Викладацький склад
Наукова робота
Робота зі студентами
Матеріально-технічна база
Партнери кафедри
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Відео
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Практика
Дипломування

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "121-Інженерія програмного забезпечення" кафедри Інженерії програмного забезпечення та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

На сьогодні, інноваційне навчання забезпечується не застосуванням окремих способів навчання, а пов'язане з переглядом процесу здобуття знань та розробкою нового стилю навчання.

Інноваційне навчання — це такий динамічний процес, який забезпечує включення емоційних особливостей психіки того, хто навчається, активне функціонування його інтелектуальних і вольових якостей, сприяє формуванню стійкого інтересу до предмета, спонукає до самоосвіти, і формування активної, творчої, гармонічно розвиненої особистості.

Основними напрямками методичної роботи кафедри є:

 1. Перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи.
 2. Розробка та оновлення навчальних програм і планів з метою врахування сучасних вимог ринку праці та ІТ-компаній-роботодавців.
 3. Розроблення методичних рекомендацій щодо планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.
 4. Методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень.
 5. Підготовка навчальних матеріалів, які включають у себе лекційні курси, практичні завдання, лабораторні роботи, методичні рекомендації тощо.
 6. Організація та проведення науково-методичних семінарів, тренінгів, конференцій, де викладачі можуть обмінюватися досвідом та впроваджувати нові методики навчання.
 7. Координація дослідницької роботи студентів та викладачів, сприяння у проведенні наукових досліджень та публікації наукових статей.
 8. Підготовка методичних рекомендацій та посібників для студентів і викладачів з питань організації навчального процесу, методик викладання та оцінювання знань.
 9. Впровадження інноваційних технологій навчання, використання сучасних навчальних засобів та інформаційних технологій.
 10. Наповнення веб-ресурсів кафедри.
 11. Оцінка якості навчального процесу, здійснення контролю за виконанням навчальних програм та вимог стандартів освіти.
 12. Розробка засобів діагностики результатів навчальних досягнень студентів.
 13. Розробка і впровадження нових форм, методів, технологій навчання та методичного забезпечення інтерактивних методів навчання.
 14. Розвиток міжнародного співробітництва та обмін досвідом з іншими університетами і кафедрами.

Методична робота кафедри спрямована на покращення якості освіти, розвиток професійних навичок студентів та викладачів, а також на постійне вдосконалення навчального процесу з урахуванням сучасних вимог та тенденцій.

Викладачі кафедри, як і всього Університету, працюють за рейтинговою системою оцінювання знань студентів, яка дозволяє створити найбільш оптимальні, чітко сформульовані, об'єктивні, надійні, науково обґрунтовані критерії традиційних та нових форм контролю. Ця система враховує індивідуальні особливості студента, своєчасність, неперервність, конкретність термінів виконання завдань, можливість самоконтролю з боку студентів. Все це робить процес контролю знань зрозумілим і прозорим.

Форми контролю залежать від методів контролю. При контролі знань та навичок використовується кредитно-модульна форма контролю - найбільш ефективний метод рейтингової системи оцінювання.

В основу кредитно-модульної технології навчання покладені наступні принципи:

 • впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентом навчального матеріалу,
 • забезпечення регулярності і безперервності навчання,
 • підвищення значення та об'єктивності поточного та підсумкового контролю,
 • відмова від традиційних форм оцінки знань студентів, які сильно залежать від суб'єктивного підходу викладача.

Кредитно-модульна система дозволяє врахувати всі аспекти роботи студента та оцінити його зусилля, спрямовані на опанування навчального матеріалу. При визначенні сумарної модульної оцінки викладач має право збільшити її від 1 до 5 балів, в залежності від активності студента на заняттях, своєчасності та ретельності відпрацювання навчальних матеріалів, участі в олімпіадах, хакатонах і конференціях.

Цей метод стимулює активізацію навчального процесу, покращує відвідування занять та участь студентів в олімпіадах, допомагає залучити студентів до науково-дослідної роботи, а врахування індивідуальних особливостей студентів сприяє мотивації до якісного вивчення програми дисципліни.

Викладачами кафедри розроблені та впровадженні робочі навчальні програми з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу. Теоретична підготовка студентів з дисциплін, що викладає кафедра, здійснюється з урахуванням останніх досягнень передових інформаційних технологій навчання у відповідності до переліку компетенцій компаній-партнерів кафедри.

Навчальні програми розроблено таким чином, щоб теоретична підготовка складала не більше 50% навчальних занять, а практична підготовка – не менше 50% навчальних занять.

Одним із основних принципів кредитно-модульної технології навчання є збільшення часу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом. Тому особливий акцент у викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів.

Усі викладачі кафедри проводять заняття з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їх рівня базової підготовки. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки майбутніх фахівців, тому велика увага на кафедрі приділяється консультативним заняттям.

Для опрацювання питань, що виносяться на самостійну роботу, науково-педагогічні працівники кафедри розробили навчальні посібники, підручники, які написані у зручній для студентів формі. 

Систематично на кафедрі проводяться методичні семінарські заняття. Переймання професійного та педагогічного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності відбувається шляхом взаємовідвідування навчальних занять.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням педагогічної кваліфікації: проходять стажування, підвищення кваліфікації, беруть участь у науково-технічних виставках, міжнародних конференціях тощо.

Це дає свої результати, оскільки навчання спрямоване на формування практичних навичок, а не лише засвоєння теоретичних знань.

Перелік навчально-методичного забезпечення для забезпечення якісного навчання студентів кафедри Інженерія програмного забезпечення

Назва

Автори

 1.  

Навчальний посібник
Програмування мовою Python (основи, інклюзивний курс)

Трінтіна Н.А., Негоденко О.В., Жебка В.В., Шевченко С.М. 

 1.  

Навчальний посібник
Якість та тестування інформаційних систем

Золотухіна О.А., Негоденко О.В., Резник С.Ю., Разіна С.Я.

 1.  

Методичний посібник

Спеціальні мови програмування

Трінтіна Н.А., Негоденко О.В., Бондарчук А.П., Терещенко О.І.

 1.  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка комп’ютерних ігор»

Дібрівний О.А.

 1.  

Навчальний посібник

Методологія та організація проведення наукових досліджень

Гаврилко Є.В., Жебка В.В.

 1.  

Навчальний посібник

Дослідження операцій

Онищенко В.В.

 1.  

Методичний збірник

Конструювання програмного забезпечення. Java

Тихонов Є.С.

 1.  

Посібник

Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування С#

Дібрівний О.А., Гребенюк В.В.

 1.  

Посібник

Спеціалізовані мови програмування

Онищенко В.В., Довженко Т.П.

 1.  

Посібник

Алгоритми і структури даних

Онищенко В.В., Коник Р.С.

 1.  

Посібник

Комп’ютерні дискретні структури

Шевченко С.М., Онищенко В.В., Жебка В.В.

 1.  

Навчальник посібник

Логіка та алгоритми обробки даних

Золотухіна О.А.

 1.  

Методичний посібник

Спеціальні мови програмування. Частина 2

Трінтіна Н.А., Негоденко О.В., Терещенко О.І.

 1.  

Навчальний посібник

Моделювання та проектування програмного забезпечення (частина 1):

Гаманюк І.М.

 1.  

Навчальний посібник

Програмування С++. Частина 2.

Золотухіна О.А.

 1.  

Навчальний посібник

Вступ до комп’ютерного дизайну. Навчальний посібник

Шикула О.М., Вишнівський В.В., Іщеряков С.М., Каргаполов Ю.В., Прокопов С.В., Щербина І.С.

 1.  

Навчальний посібник

Основи моделювання та проектування програмного забезпечення. Доповнений курс. Частина 2

Гаманюк І.М., Аверічев І.М., Шахматов І.О.

 1.  

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Гнучкі методології управління ІТ проектами” для студентів спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення” та 122 «Компʼютерні науки»

Щербина І.С., Садовенко В.С.

 1.  

Методичні рекомендації щодо проведення науково-дослідної практики магістрів. Спеціальність: 121 – Інженерія програмного забезпечення (для студентів всіх форм навчання)

Негоденко О.В., Золотухіна О.А., Жебка В.В.

 1.  

Методичні рекомендації щодо проведення науково-педагогічної практики магістрів. Спеціальність: 121 – Інженерія програмного забезпечення (для студентів всіх форм навчання)

Негоденко О.В., Золотухіна О.А., Жебка В.В.

 1.  

Методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики магістрів. Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення (для студентів всіх форм навчання)

Негоденко О.В., Золотухіна О.А., Ільїн О.Ю.

 1.  

Методичні вказівки до курсової роботи “Розробка практичного додатку мовою Java

Довженко Т.П.

 1.  

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування С#”

Гребенюк В.В.

 1.  

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів  з вивчення дисципліни «Дискретні структури»

Садовенко В.С., Замрій І.В.

 1.  

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Аналіз вимог до програмного забезпечення”

Щербина І.С., Замрій І.В., Гаманюк І.М.

 1.  

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Щербина І.С.

 1.  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та проектування програмного забезпечення»

Гаманюк І.М., Щербина І.С.

 1.  

Методичні вказівки з ознайомчої (навчальної) практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121-Інженерія програмного забезпечення.

Негоденко О.В., Золотухіна О.А.

 1.  

Методичні вказівки з виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121-Інженерія програмного забезпечення.

Негоденко О.В., Золотухіна О.А.

 1.  

Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121-Інженерія програмного забезпечення.

Негоденко О.В., Золотухіна О.А.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7,
ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 938