XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва

Наукова робота

Загальна інформація
Кафедри інституту
Працевлаштування
Самоврядування
Кураторство
Дирекція інституту
Контактна інформація
Новини та подіі
Запрошуємо до навчання

Наукова робота

Наукова діяльність Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва здійснюється за принципом інтеграції науки і освіти. Науковий потенціал професорсько-викладацького складу реалізується при виконанні ініціативних науково-дослідних робіт та госпрозрахункових договорів, при підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організації науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів.

В Інституті склалися відповідні наукові школи, які очолюють відомі вчені, серед яких 15 докторів наук та 22 кандидатів наук.

Завідувач кафедри Менеджменту, кандидат економічних наук Сорока Анна Михайлівна. Науковий доробок становить понад 50 наукових праць, серед яких монографії, статті в наукових фахових виданнях України та в міжнародних наукометричних базах, Scopus, авторський патент та 26 тез наукових доповідей. Володіє англійською мовою на рівні В2 «UNIVERSAL TEST» виданий центром Європейського Консорціому Мов (ECL). Пройшла практичне стажування за міжнародною програмою: «Еconomics, management and business administration in the system of cross-border cooperation» University of Humanities and Economics in Lodz   (м. Лодзь, республіка Польща). Сфера наукових інтересів – бізнес-планування на підприємствах телекомунікаційної галузі; організація підприємницької діяльності; операційний та фінансовий менеджмент; управління персоналом та розвитком телекомунікаційних підприємств. Секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Завідувач кафедри Маркетингу, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член Асоціації «Євразійський Клуб Учених» Виноградова Олена Володимирівна очолює наукову школу «ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ». Підготувала дев’ять кандидатів наук, п’ятьох докторів наук. Автор понад  300 науково-методичних робіт в Україні та за кордоном,  серед яких 10 навчальних посібників (чотири - з грифом МОН України), 15 монографій. Член Експертної Ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації наукових кадрів МОН України. Була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Нагороджена Почесною грамотою ВАК України «За успіхи у підготовці наукових кадрів», Почесною грамотою МОН України «За особистий внесок у підготовку фахівців»,  нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти». Заступник головного редактора наукового журналу Державного університету телекомунікацій «Економіка. Менеджмент. Бізнес». Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Завідувач кафедри Соціології, доктор соціологічних наук, професор Клименко Олена Юріївна. Автор понад 100  науково-методичних робіт в Україні та закордоном, серед яких  5 навчальних посібників, 5 монографій, 5 статей включених до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science,  30 тез наукових доповідей.  Учасник  науково-дослідницьких проектів: «Особливості військово-політичного конфлікту на Донбасі: соціальний, економічний, політичний і військовий аспекти» (Центр міжнародного співробітництва, Громадський Інформаційно-ресурсний центр, Словацької Асоціації Зовнішньої політики) та науковий супровід програми ЮНІСЕФ «Збережемо дитинство» соціологічне дослідження «Діти вулиці» (2008 р.).  Член Соціологічної асоціації України. Вільно володіє англійською мовою та має сертифікат B2. Сфера наукових інтересів – соціологія управління; соціологія дитинства.

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат економічних наук, доцент Ромащенко Ольга Сергіївна є автором 2 монографій, понад 30 статей, у т. ч. у наукових фахових виданнях України, виданнях інших держав, виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, Scopus та Web of Science, 30 тез наукових доповідей. Вільно володіє англійською мовою та має сертифікат В2. Сфера наукових інтересів – бізнес-планування на підприємствах телекомунікаційної галузі; торгівля та біржова діяльність; організація підприємницької діяльності; формування ефективних стратегій розвитку підприємництва; управління розвитком телекомунікаційних підприємств.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної діяльності, кандидат філологічних наук, доцент Сидоренко Тетяна Михайлівна. Автор 4 навчальних посібників, понад 50 статей, у наукових фахових міжнародних та вітчизняних виданнях, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних, Scopus та Web of Science, 22 тез наукових доповідей. Вільно володіє англійською мовою та має сертифікат В2. Сфера наукових інтересів – документаційно-інформаційні процеси в управлінні підприємством, соціальні комунікації, PR-технології в інформаційному суспільстві, культура мовлення.

Інститут з питань наукової діяльності взаємодіє з українськими та зарубіжними спорідненими вищими навчальними закладами, установами Національної академії наук України, провідними операторами телекомунікаційного ринку України. Результати наукової діяльності співробітників Інституту на базі ІТ – технологій впроваджуються в навчальний процес, що дозволяє готувати фахівців інноваційного типу.

Основними напрямами наукових досліджень є:

 • методичні засади побудови інноваційного підприємства телекомунікацій;
 • впровадження та продаж на внутрішній та світовий ринок інноваційних продуктів;
 • організаційно-економічні основи формування інноваційного продукту, в тому числі у телекомунікаційній сфері;
 • організаційно-економічні аспекти провадження підприємницької діяльності;
 • формування репутації суб’єктів господарювання;
 • тенденції та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні;
 • методичні засади побудови процесно-орієнтованого підприємства телекомунікацій;
 • оцінка якості управлінського персоналу підприємства;
 • формування економіко-правової платформи інноваційного підприємства;
 • методологічні підходи щодо формування та реалізації стратегії сталого розвитку галузі зв’язку, інформатизації та телекомунікацій;
 • обгрунтування пріоритетних цілей ефективності системи публічного управління в Україні та механізми їх досягнення;
 • тенденції розвитку ринку інфокомунікаційних послуг та їх вплив на еволюцію бізнес-моделей суб’єктів господарювання;
 • науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг;
 • розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування;
 • економіко-правові механізми управління стратегічними змінами на підприємствах інфокомунікаційної галузі;
 • інформаційно-комунікативний простір: документознавчий та лінгвокультурологічний аспект;
 • інформаційно-комунікативна діяльність в умовах глобалізації;
 • соціологічне дослідження трансформацій світоглядних орієнтирів студентів технічного вишу у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін;
 • соціальний контекст демократичного транзиту України як запорука системних реформ в сучасних умовах.
 • в актуальність онлайн дослідження: виклики та перспективи;
 • провадження IT технологій в обробку масиву соціологічних досліджень;
 • соціологічне дослідження  результатів освітньої активності студентів до дистанційного навчання в період соціальної ізольованості

З метою залучення студентів в процесі навчання до активної наукової роботи при кафедрах Інституту створені студентські наукові гуртки за наступними напрямами:

 1. Менеджмент ХХI століття (керівник – доцент Маковецька І.М.).
 2. ІТ-маркетолог (керівник – доцент Совершенна І. О.)
 3. Scientia potentia est (керівник – старший викладач Крижко О. В.)
 4. ІТ-підприємець (керівник – доцент Гужавіна І.В.).
 5. Сучасні біржові технології (керівник – доцент Згурська О.М.)
 6. Світ товарознавства (керівник – старший викладач Мартиненко М.О.).
 7. Студії з соціальних комунікацій (керівник – доцент Сидоренко Т.М.)
 8. Актуальні проблеми управління інформаційно-комунікаційною діяльністю (керівники – професор Січкаренко Г.Г., доцент Сидоренко Т.М.).
 9. Актуальні проблеми соціології (керівник – професор Ятченко В.Ф.).

Результатами такої творчої роботи є підготовка наукових статей, участь в регулярних міжнародних науково-технічних конференціях студентства та молоді, які двічі на рік проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

Після закінчення магістратури випускники, які бажають займатися науковою діяльністю, можуть вступати до аспірантури Університету, після успішного закінчення якої і захисту дисертаційної роботи в Спеціалізованій вченій раді Університету, отримати науковий ступінь доктора філософії.

Дирекція інституту

Директор ННІМП

Федюнін Сергій Анатолійович
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

Методист вищої категоріі 
Примак Валентина Василівна
тел. 249-29-04

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 675