Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва

Загальна інформація

Кафедри інституту
Наукова робота
Працевлаштування
Самоврядування
Кураторство
Дирекція інституту
Контактна інформація
Новини та подіі
Запрошуємо до навчання

Загальна інформація


Положення про Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 


Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва є структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, який діє на основі Статуту Університету та Положення про Інститут, об’єднує відповідні кафедри, та здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, які наведено у таблиці:

Спеціальності

Спеціалізації за освітніми рівнями

Бакалавр

Магістр

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та фінанси

Економіка

Економіка підприємств ІТ бізнесу Економіка

У складі Інституту є наступні кафедри:

Сьогодення – час для повного розкриття особистості відносно до її покликання, обдарованості, здібності.

Відомі науково-педагогічні школи, висококваліфіковані викладацькі кадри (15 докторів наук, 22 кандидатів наук), широке використання інформаційних технологій і новітня освітня модель підготовки сучасного фахівця, яку розроблено в Державному університеті телекомунікацій, дозволяють готувати високоякісних менеджерів, маркетологів, підприємців, брокерів, дилерів, соціологів, інформаційних аналітиків і документознавців відповідно до вимог сучасності.

В Університеті вивчення професійно спрямованих дисциплін починається з першого курсу, що дає можливість студентам вже з початку навчання здобувати необхідні знання, уміння та навики, які вимагають роботодавці, та розуміти, які компетенції відповідно до обраної професії вони мають опанувати.

Особлива увага в приділяється посиленню практичній складовій навчання (в межах кожної навчальної дисципліни не менше 50% часу відведено на практичні заняття) та поглибленій підготовці з англійської мови, яка забезпечує володіння нею на рівні міжнародного стандарту В2.

Під час навчання запроваджено систему отримання студентами відповідних сертифікатів, у тому числі й міжнародних, наявність яких під час працевлаштування надає переваги щодо отримання більш гідної  та високооплачуваємої посади.

Студенти мають можливість за власним бажанням в межах розкладу навчальних занять навчатися в Національному університеті оборони України за програмою підготовки офіцерів запасу і отримати офіцерське звання молодшого лейтенанта запасу.

У 9 наукових гуртках Інституту студенти залучаються до наукової роботи і регулярно беруть участь у міжнародних науково-технічних конференціях студентства та молоді, які двічі на рік проводяться у Державному університеті телекомунікацій.
 

Кафедра Менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» (денна та заочна форма навчання). В процесі підготовки особлива увага приділяється бізнес-інформатиці та бізнес-інжинірингу, що є новим практично орієнтованим напрямом підготовки в системі вищої освіти, який поєднує знання економіки та менеджменту з практичними вміннями та навичками у сфері інформаційних систем та технологій.

Студенти кафедри мають можливість:

 • одержати фундаментальну підготовку в галузі управління підприємством і управління інноваційною діяльністю в різних сферах;
 • пройти курси профільної підготовки роботи із сучасними обліковими ERP - системами класу 1С, Парус, M.E.Doc.
 • оволодіти сучасними бізнес-інформаційними технологіями у менеджменті;
 • взяти участь в олімпіадах, конкурсах грантів і програм, у проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень тощо.

Для цього введений в дію Мультиспектральний бізнес-тренажер «ІТ – Менеджер» з відповідними програмами та методиками.

Місією магістерської програми є підготовка професіоналів-управлінців в галузі інноваційної діяльності, які володіють креативним мисленням, компетентні в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Магістерська програма за спеціалізацією 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):

 • Менеджмент організацій і адміністрування (денна та заочна форма навчання)
 • Управління інноваційною діяльністю (денна та заочна форма навчання)

Докторів філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Співпраця з компаніями дозволяє студентам проходити практики та стажування на їх базі, що сприяє кращій підготовці спеціалістів до сучасних реалій роботи. Компанії-партнери кафедри отримують змогу оцінити майбутніх випускників та часто стають їх роботодавцями.

Наші випускники можуть займати такі первинні посади: завідувач відділу (самостійного); завідувач сектору; заступник директора департаменту — начальник відділу; керівник головного управління; керівник служби; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; начальник відділу інноваційного розвитку; менеджер (управитель) із інноваційної діяльності та інші.

Випускники кафедри влаштовуються на посади в ключові компанії галузі телекомунікацій та інформатизації та інших галузей. Заробітна плата становить в середньому 15-30 тис. грн.

Кафедра Маркетингу здійснює підготовку висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців, спроможних застосовувати сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології в маркетинговій діяльності, відповідно запитам цифрових трансформацій суспільства за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності 075-Маркетинг

Наші випускники - маркетологи є затребуваними на ринку праці фахівцями, які  спроможні застосовувати сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології в маркетинговій діяльності. Під час навчання в лабораторії Digital-маркетингу та Google – аналітики наші студенти отримують навички: застосування інструментів інноваційних напрямів маркетингу; розробки та ведення блогів; створення комерційного сайту, його технічної та пошукової оптимізації;  онлайн - досліджень із застосуванням Google форм та PowerBI аналітики, ведення інтернет- комерції та організації бізнесу на CRM-платформі; просування в соціальних мережах; залучення споживачів на основі веб-сайтів; технології побудови брендінгу особистості для успішного розвитку кар'єри тощо. А безпосередня участь у підготовці майбутніх випускників наших партнерів надає студентам безцінний практичний досвід, можливості працевлаштування та впевненість у правильному виборі університету та спеціальності.

Випускники кафедри маркетингу можуть працювати в управлінській, освітній, бізнесовій медійно-комунікативнійта інших сферах у виробничих, торгівельних і консультаційних фірмах, рекламних і маркетингових агентствах, некомерційних організаціях і підприємствах послуг.

Гарантом якості навчального процесу є інтелектуальний капітал кафедри маркетингу – висококваліфіковані викладачі, які мають значний досвід роботи у освітній і науково-дослідній сфері та практичний досвід маркетингової діяльності. Наші викладачі є членами Української Асоціації маркетингу, 50% вільно володіють англійською, що підтверджено відповідними сертифікатами В2. Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень. У нас ви отримаєте найкращі знання від сучасних і креативних викладачів-маркетологів!

Ми впевнені, що наші студенти отримають найсучасніші знання, вміння та навички застосування маркетингового інструментарію в практичній діяльності відповідно до вимог роботодавців та реальних потреб ринку!

Не втратьте можливість здобути якісну вищу освіту, побудувати успішну професійну кар’єру та забезпечити своє незалежне фінансове майбутнє – поступайте на одну із найпрестижніших спеціальностей – МАРКЕТИНГ!

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності здійснює підготовку кваліфікованих фахівців, що відповідають вимогам сучасного ринку праці, орієнтовані на формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для розв’язання спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи: здатність обґрунтовувати сучасні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів, налагоджувати комунікацію у створенні цифрового контенту, здійснювати інформаційно-аналітичну роботу, проектувати й реалізовувати інформаційно-документаційне обслуговування установ і організацій із застосуванням інновацій, комп’ютерних технологій і сервісів Інтернет, організовувати та проводити PR-кампанії, вирішувати науково-дослідницькі завдання.

У межах спеціальності кафедра здійснює підготовку за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Усі освітні програми враховують місію та ціль розвитку Державного університету телекомунікацій як члена Міжнародного союзу електрозв’язку – підготовка професіоналів інформаційно-комунікаційної галузі.

Принциповою відзнакою наших програм є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, шляхом впровадження інноваційного змісту навчання, на основі потужної матеріально-технічної бази університету:

 • збільшення практичної складової навчання,
 • підвищення рівня знань іноземної мови,
 • залучення до проведення практичних занять фахівців-практиків,
 • навчання в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності шляхом організації проведення практик на базі установ-партнерів, із можливістю подальшого працевлаштування студентів.

Актуальність спеціальності зумовлена зростаючими на ринку праці потребами у висококваліфікованих фахівцях, здатних реалізовувати професійні компетентності в документаційно-інформаційній сфері: управління інформаційними ресурсами, документно-інформаційні комунікації, технології керування документаційними процесами, менеджмент органів державної влади та місцевого самоврядування, HR-менеджмент, управління сферою зв’язків з громадськістю.

Сьогодні керування документаційними й інформаційними процесами стало одним із провідних напрямків роботи. Професійна діяльність у галузі інформації та документації набуває значущості, зокрема в здійснені впливу на функціонування установ.

Знання сучасних інформаційно-документаційних процесів і технологій, володіння цифровими компетентностями, медіа грамотність, володіння українською та англійською мовами, надають можливість випускникам кафедри працювати в державних органах виконавчої влади всіх ієрархічних рівнів, органах місцевого самоврядування, комерційних структурах,  консалтингових компаніях, інформаційних установах, інформаційно-аналітичних центрах, підприємствах, установах, організаціях різного профілю й різних форм власності, соціальних службах, політичних партіях і громадських об’єднаннях.

Викладачі кафедри – висококваліфіковані фахівці, що мають досвід викладання, удосконалюють програми відповідно до сучасних вимог ринку праці: приймають участь у міжнародних конференціях, круглих столах, проходять стажування, зокрема міжнародні стажування, тренінги та постійно підвищують кваліфікацію, що надає можливість надавати сучасні знання, оновлюючи щорічно освітні компоненти.

Запрошуємо всіх охочих доєднатися до нашої команди. Ми готові рухатися вперед разом із вами, розвиваючи галузь та творячи своє майбутнє!
 

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальності 076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – найсучасніша та найбільш затребуваніша спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння,  та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності/

Коли ми говоримо про спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», то маємо на увазі, в першу чергу, широкі можливості, які відкриваються. Ця спеціальність дозволяє стати універсальним фахівцем, який зможе знайти достойну роботу з високою заробітною платою в більшості сфер, які сьогодні існують і розвиваються.

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. 

Випускник спеціальності може бути затребуваний на (в): підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання; державній службі; товарній, фондовій та валютній  біржі; агентствах з реклами та маркетингових досліджень; кадрових агентствах; агентства з  нерухомості; сферах міжнародної торгівлі та туризму; інвестиційних компаніях; страхових компаніях; банківських та фінансово-кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях; інвестиційні, трастові, майнові фондах; рекламні, інформаційні компанії; навчальних закладах.

Для підготовки фахівців за вищезгаданою спеціальністю важливим аспектом в процесі навчання студентів є формування у них теоретичних знань та практичних навичок у відповідності до вимог ринку праці й роботодавців, та, у відповідності до нової інноваційної Національної системи кваліфікацій. Крім того, низка програмних результатів навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», базується на вміннях вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. Тому кафедра активно співпрацює та укладає договори з підприємствами, організаціями, компаніями, які функціонують у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для формування програмних результатів навчання, що передбачаються стандартом освіти та відповідають вимогам ринку праці.

Навчайтесь інноваційно, отримуйте знання та навички, які сформують Вас компетентними, прогресивними, сучасними та затребуваними на ринку праці, а ще краще такими, які власне самі надаватимуть робочі місця, адже наша спеціальність сформує Вас готовими діяти і створювати, керувати та започатковувати власну справу!

 

Випускники Інституту затребувані роботодавцями на посадах спеціалістів/керівників:

 • органів державного, муніципального і корпоративного управління;
 • фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств;
 • інвестиційних, страхових компаніях; банківських та фінансово-кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях;
 • відділах маркетингу; постачання; збуту; планово-економічному; виробництва; маркетингових досліджень; міжнародних зв'язків; 
 • соціологічних служб міністерств та відомств;
 • у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах;
 • в галузі зв’язків із громадськістю (PR).

Конкурсні предмети ЗНО:

Спеціальність

Конкурсні предмети ЗНО: бюджет, контракт

Менеджмент

Українська мова і література

Математика

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Маркетинг

Українська мова і література

Математика

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Українська мова і література

Математика

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Українська мова і література

Історія України

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Економіка

Українська мова і література

Історія України

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Термін навчання на денній формі:

 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 1,5 роки.

Фінансування:

 • за державним замовленням;
 • за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Шановні друзі!

Ми не зупиняємось на досягнутому і маємо амбітні плани щодо подальшого розвитку нашого Інституту з метою активного входження в Європейський освітній простір завдяки постійному оновленню як навчальних програм, так й навчально-лабораторних баз кафедр. Постійне поліпшення змісту і якості підготовки студентів виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості.

За час свого існування Інститутом підготовлено сотні висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) з управління бізнесом та підприємництвом, маркетингу, соціології, інформаційно-аналітичної діяльності.

Серед випускників - керівники та працівники державних органів влади, успішні підприємці та бізнесмени, менеджери, маркетологи та фахівці різноманітних інститутів, підприємств, організацій та соціальних служб.

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва чекає на Вас.

Дирекція інституту

Директор ННІМП

Федюнін Сергій Анатолійович
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

Методист вищої категоріі 
Примак Валентина Василівна
тел. 249-29-04

Новини

Всі новини
Переглядів: 63 590