XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Вчена рада

Основні положення, структура та організація роботи

Склад вченої ради
Нормативні документи
Контактна інформація
Рішення Вченої ради

Основні положення, структура та організація роботи

Вчена рада Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Основні положення

Вчена рада є колегіальним органом управління Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, яка розглядає найважливіші питання діяльності Університету та реалізації державної політики в галузі освіти України згідно зі Статутом Університету.

Структура та організація роботи

 • Вчену раду представляє голова ради (ректор) або проректор з навчальної роботи (перший заступник голови Вченої ради) чи проректор з науково-педагогічної роботи (заступник голови Вченої ради), якого за наказом призначено виконувачем обов’язків ректора.
 • Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету; у своїй діяльності він керується службовою інструкцією ученого секретаря Університету і підпорядковується безпосередньо голові ради (ректору).
 • Засідання Вченої ради проводяться згідно порядку денного, який затверджується головою ради; секретар Вченої ради формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше як за 2 календарних дні до чергового засідання.
 • Рішення Вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).
 • Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.
 • Засідання Вченої ради протоколюються. Протоколи підписуються головою та секретарем Вченої ради.

Функції

Вчена рада Університету:

 1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 2. Розробляє та подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування проект Статуту та Колективного договору, а також зміни й доповнення до них.
 3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади в сфері казначейського обслуговування  бюджетних коштів, або в банківських установах;
 6. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів;
 8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень і інноваційної діяльності, міжнародних зв’язків в Університеті;
 12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 13. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповіді рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 14. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 15. Подає пропозиції ректору Університету щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера та завідувача бібліотеки;
 16. Розглядає та схвалює документи до ліцензування нових та скасування діючих освітніх напрямів підготовки;
 17. Затверджує результати конкурсів науково-дослідних робіт;
 18. Затверджує відкриття докторантури та аспірантури, тем дисертаційних робіт, наукових керівників та наукових консультантів поміж числа докторів наук, докторів філософії для докторантів, аспірантів та здобувачів;
 19. Затверджує рекомендації до вступу в аспірантуру, зарахування в докторантуру та відрахування з аспірантури, докторантури, подовження терміну навчання в аспірантурі, докторантурі відповідно до Положення про аспірантуру і докторантуру;
 20. Вносить пропозиції щодо усунення від наукового керівництва (консультування) осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів (докторантів);
 21. Розглядає та оцінює стан роботи й розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення структурних підрозділів Університету.
 22. Погоджує творчі відпустки для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій тощо.
 23. Приймає рішення  про призначення персональних стипендій;
 24. Надає рекомендації щодо друку наукових журналів, рукописів монографій, підручників, посібників тощо.
 25. Створює консультативно-дорадчі органи з питань основної діяльності Університету, а також постійні та тимчасові комісії і робочі групи для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради.
 26. Ухвалює рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших фахових організацій, у тому числі й міжнародних.
 27. Розглядає інші важливі питання, що пов'язані із діяльністю Університету відповідно до Статуту.

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ,
вул. Солом'янська 7, каб. 312

Тел.: (+38044) 249-25-56,

Учений секретар:
Тяжина Анжела Миколаївна

Переглядів: 47 352