Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Підготовка фахівців для ринку праці на кафедрі Радіотехнологій

16:23, 20-05-2015

Випускник напряму «Радіотехніка» повинен володіти такими компетенціями:

загальнокультурні компетенції:

 • Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення;
 • Вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову;
 • Готовністю до кооперації з колегами, роботи в колективі;
 • Здатністю знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях і готовністю нести за них відповідальність;
 • Прагнути до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та майстерності;
 • Здатністю критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намітити   шляхи і вибрати засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків;
 • Усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності;
 • Використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань;
 • Мати здатність аналізувати соціально значущі проблеми та процеси;
 • Використовувати основні закони природничих дисциплін в професійній діяльності, застосовувати методи математичного аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження;
 • Володіти однією зі світових іноземних мов на рівні не нижче розмовного;
 • Володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;
 • Володіти засобами самостійного, методично правильного використання   методів фізичного виховання та зміцнення здоров'я, готовністю до досягнення належного рівня фізичної підготовленості для забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності;

загальнопрофесійні компетенції:

 • Здатністю розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеки і загрози, що можуть виникнути у цьому процесі, дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки, у тому числі захисту державної таємниці;
 • Володіти основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації;
 • Мати навички самостійної роботи на комп'ютері та в комп'ютерних мережах;
 • Бути здатним до комп'ютерного моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних комп'ютерних програм;
 • Здатністю використовувати нормативну і правову документацію, характерну для сфери інфокомунікаційних технологій і систем цифрового зв'язку (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації МСЕ, стандарти зв'язку, протоколи, термінологію, норми ЕСКД і т.д., а також документацію з систем якості роботи підприємств);
 • Знати метрологічні принципи і володіти навичками інструментальних вимірювань, що використовуються в області інфокомунікаційних технологій і систем зв'язку;
 • Готовністю до контролю дотримання та забезпечення екологічної безпеки.

Компетенції за видами діяльності:

в сервісно-експлуатаційній діяльності:

 • Готовністю до створення умов для розвитку української інфраструктури зв'язку,
 • забезпечення її інтеграції з міжнародними мережами зв'язку; готовністю сприяти впровадженню перспективних технологій мобільного радіозв'язку, радіомовлення, телерадіомовлення і стандартів;
 • Здатністю здійснювати приймання та засвоєння введеного обладнання у відповідності до чинних нормативів; вміти організувати робочі місця, їх технічне оснащення, розміщення споруд, засобів та обладнання мобільного цифрового радіозв'язку, радіомовлення і телерадіомовлення;
 • Здатністю здійснювати монтаж, наладку, настройку, регулювання, досвідчену перевірку працездатності, випробування і здачу в експлуатацію споруд, засобів та устаткування мереж і організацій мобільного радіозв'язку, радіомовлення, і цифрового телерадіомовлення;
 • Вміти складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-технічного обслуговування споруд, мереж та обладнання мобільного радіозв'язку, радіомовлення і цифрового телерадіомовлення за програмами випробувань;
 • Вміти організовувати і здійснювати перевірку технічного стану та оцінювати залишок ресурсу споруд, обладнання та засобів мобільного радіозв'язку, радіомовлення і цифрового телерадіомовлення, застосовувати сучасні методи їх обслуговування і ремонту; мати здатність здійснювати пошук і усунення несправностей, підвищувати надійність і готовність мереж, здійснювати резервування; вміти складати заявку на устаткування, вимірювальні пристрої та запасні частини, підготувати технічну документацію на ремонт і відновлення працездатності обладнання, засобів, систем і мереж цифрового радіозв'язку та цифрового телебачення;
 • Вміти організовувати доведення послуг до користувачів послугами мобільного радіозв'язку та цифрового телерадіомовлення; бути здатним провести роботи з управління потоками трафіку на мережі;
 • Вміти організовувати і здійснювати систему заходів з охорони праці та  техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту телекомунікаційного обладнання мобільного радіозв'язку, радіомовлення і телерадіомовлення;

в розрахунково-проектній діяльності:

 • Готовністю до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного та зарубіжного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту;
 • Вміти збирати та аналізувати інформацію для формування вихідних даних для проектування засобів та мереж мобільного радіозв'язку та цифрового телерадіомовлення та їх елементів;
 • Вміти проводити розрахунки за проектом мереж мобільного радіозв'язку та цифрового телерадіомовлення, споруд і засобів зв'язку відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних методів, прийомів і засобів автоматизації проектування, так і самостійно створюваних оригінальних програм;
 • Вміти проводити техніко-економічне обгрунтування проектних розрахунків з використанням сучасних підходів і методів;
 • Здатністю до розробки проектної та робочої технічної документації, оформлення закінчених проектно-конструкторських робіт відповідно до норм і стандартів;
 • Готовністю до контролю відповідності розроблюваних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам;

в експериментально-дослідній діяльності:

 • Готовністю вивчати науково-технічну інформацію, вітчизняний та зарубіжний досвід за тематикою дослідження;
 • Здатністю застосовувати сучасні теоретичні та експериментальні методи дослідження з метою створення нових перспективних засобів мереж мобільного радіозв'язку та цифрового телерадіомовлення; організовувати та проводити їх випробування з метою оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, міжнародних і національних стандартів та інших нормативних документів;
 • Здатністю спланувати і провести необхідні експериментальні дослідження, за їх результатами побудувати адекватну модель, використовувати її далі при вирішенні завдань створення та експлуатації інфокомунікаційного обладнання;
 • Готовністю до організації робіт щодо практичного використання та впровадження результатів досліджень;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • Здатністю і готовністю розуміти і аналізувати організаційно-економічні проблеми та суспільні процеси в організації зв'язку і її зовнішньому середовищі;
 • Готовністю до участі в досягненні корпоративних цілей і становленню організації зв'язку як активного суб'єкта економічної діяльності;
 • Здатністю розуміти сутність основних економічних і фінансових показників діяльності організації зв'язку, особливості послуг як специфічного ринкового продукту;
 • Готовністю організувати бізнес-процеси надання інфокомунікаційних послуг користувачам, націлені на найбільш ефективне використання обмежених виробничих ресурсів;
 • Готовністю до забезпечення ефективної та добросовісної конкуренції на ринку послуг мереж мобільного радіозв'язку та цифрового телерадіомовлення;
 • Здатністю брати участь в процесі управління організацією мереж мобільного радіозв'язку та цифрового телерадіомовлення відповідно до займаної посади;
 • Готовністю до організаційно-управлінської роботи з малими колективами виконавців;
 • Здатністю організовувати роботу виконавців, знаходити і приймати управлінські рішення в галузі організації, мотивації і нормування праці.
Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Переглядів: 9 627