XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Бакалаври

 

 


Автор:
Г. І. Забродська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів з метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ адміністративного менеджменту, глибокого системного та комплексного розуміння функцій адміністративного менеджменту, прийняття управлінських рішень і сучасних технологій адмініс тративного менеджменту, а також під час підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Автор:
Я.Ф. Жовнірчик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
787 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.29 Мб
Тип документу:
Книга
Видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року, а також матеріали європейського досвіду вступу на державну службу, службової кар’єри та оплати праці державних службовців. Коментар підготовлено на основі досягнень юридичної науки та науки публічного адміністрування, а також сучасної практики функціонування інституту державної служби. Особливий акцент зроблено на цілях кожної з норм та їхній правовій основі. Науково-практичний коментар підготовлено спільно з Національним агентством України з питань державної служби та Deutsche Gesellschaft für Intern ation ale Zusammen arbeit (GIZ), що працює за дорученням Уряду Німеччини. До складу авторського колективу залучені провідні вітчизняні науковці та практики, а також німецькі експерти. Законодавство станом на вересень 2017 року. Науково-практичний коментар розрахований на державних службовців, політиків, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, громадських активістів, а також всіх, хто цікавиться проблематикою державної служби.
Автор:
Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.03 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник охоплює питання курсу «Теорія держави та права», що містяться в робочій програмі навчальної дисципліни та рекомендовані МВС України для вищих навчальних закладів, що готують здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право». Особливістю навчального посібника є висвітлення в систематизованому вигляді найважливіших загальнотеоретичних положень про державу і право, що дозволяє здобувачам вищої освіти самостійно в доступній формі вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських та практичних занять, колоквіумів, ділових ігор, заліків, іспитів. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Теорія держави та права», студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх хто цікавиться питаннями держави та права.
Автор:
За заг. ред. Г.П.Ситника, Ю.В.Ковбасюка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.35 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику, побудованого на cистемоутворюючих елементах понятійно-категоріального апарату глобалістики, національної безпеки та державного управління, викладені філософсько-методологічні основи, стан та тенденції розвитку процесів, які визначають сутність і структуру глобальної та національної безпеки у довгостроковій перспективі, а також практичні аспекти діяльності держави щодо забезпечення національної безпеки, зокрема щодо розробки і впровадження державної політики та стратегічного планування у цій сфері. Він розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, але системний виклад методологічних та практичних аспектів забезпечення глобальної та національної безпеки, робить його корисним для студентів інших вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та тих, кого хвилюють сучасні проблеми безпечного розвитку світової спільноти.
Автор:
Уклад.: Гошовська В.А., Пашко Л.А., Ларіна Н.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.36 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику з урахуванням напрацювань реалізації в Україні курсу «Академія лідерства» Ради Європи досліджується проблематика налагодження в публічному управлінні дієвої комунікативної взаємодії за допомогою розбудови управлінської та організаційної культур. При цьому ділове спілкування розглядається як складова комунікативної діяльності та динамічний процес: чіткого сприйняття, формулювання та передавання інформації; активного слухання; міжособистісної взаємодії співрозмовників. Досліджуються також проблеми неефективного управлінського спілкування. Практикум ділового спілкування допоможе керівнику або депутату будь-якого ієрархічного рівня проаналізувати свої комунікативні уміння й навички та оцінити власну особистість на предмет готовності, здатності, організації і здійснення ефективного й результативного ділового спілкування в процесі щоденної управлінської діяльності. Видання розраховане на керівників і представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, викладачів, студентів, слухачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами комунікативної діяльності та ділового спілкування в системі публічного управління.
Автор:
За заг. ред. К. Ващенка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.79 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Н.С. Іванова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.21 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій з дисципліни «Управління персоналом» призначений для студентів 3-4 курсів всіх форм навчання. Курс лекцій є одним з найважливіших складових елементів методичного забезпечення дисципліни. Призначений для самостійної роботи студентів і закріплення знань за темами, підготовки до практичних занять і проведення підсумкового контролю.
Автор:
Уклад. О.С. Юрков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
738 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій «Теорії прийняття рішень» містить 9 тем, що розкривають: процеси управління і загальні основи управлінських рішень; людський фактор і психологічні аспекти управлінських рішень; технологію і моделі процесу розробки управлінських рішень; стратегічні рішення і стратегічну діагностику середовища організації, методологію, організацію та евристичні методи розробки і прийняття рішень; аналітичні методи обгрунтування управлінських рішень; розробку і вибір управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику; організацію, планування і контроль виконання управлінських рішень. Рисунки, таблиці, контрольні запитання та завдання, тестові завдання, базова і допоміжна література, додатки допомагають усвідомити і засвоїти основи дисципліни.
Автор:
Л.І. Березовська, О.С. Юрков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.16 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник «Психологія конфікту» містить 13 тем, що розкривають: загальні засади психології конфлікту, історію конфліктологічної думки, методологічні принципи та методи дослідження, структуру та динаміку конфліктів, причини конфліктів, конфлікти в різних сферах взаємодії людей міжособистісні та міжгрупові конфлікти, внутрішньоособистісні конфлікти, профілактику та управління конфліктами. Схематичні зображення, контрольні запитання, тестові завдання, основна та додаткова література допомагають усвідомити і засвоїти основи дисципліни.

Адміністративний менеджмент

Аналіз проектів і програм в управлінні

Державне регулювання і громадська самоорганізація

Державні послуги та маркетинг державних послуг

Інноваційна діяльність в публічному управлінні

Інституційне забезпечення публічного управління

Менеджмент кадрових ресурсів

Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

Організація діяльності державного службовця

Основи стратегічного управління

Оцінка наслідків регуляторних актів

Правові засади публічного управління

Професійна компетентність державних службовців

Профілактика і запобігання соціальних конфліктів

Публічне управління в умовах кризових ситуацій

Публічне управління та адміністрування іноземною фаховою мовою

Теорія та історія публічного управління

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 59 164