XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Пісні як засіб опанування мови

12:14, 28-11-2023

Вивчення мови за допомогою пісень є приємним та ефективним методом, який дозволяє поєднати музику та навчання.

Пропонуємо вам розглянути переваги вивчення англійської мови за допомогою пісень:

 1. Запам'ятовування нових слів: пісні часто містять повторювані слова та фрази, що допомагають засвоїти нову лексику швидше та легше.
 2. Ритмічність та мелодія: полегшують запам'ятовування тексту та сприяють покращенню вимови.
 3. Вдосконалення аудіювання: прослуховування пісень допомагає покращити розуміння мови при різних темпах та акцентах.
 4. Вивчення ідіом та виразів: пісні часто містять лексичні вирази, що робить їх вивчення більш натуральним та автентичним.

Ці очевидні позитивні аспекти точно не дадуть сумувати тим, хто обирає саме цей шлях вивчення мови. 

А для того, щоб ви не загубились і мали чіткий план дій, ми пропонуємо вам лайфхаки з вивчення англійської мови за допомогою пісень:

 • Вибір пісень за рівнем – обирайте пісні, які відповідають вашому рівню володіння мовою, почніть з простіших пісень та поступово переходьте до складніших.
 • Активне прослуховування – спочатку слухайте пісню без тексту, намагаючись зрозуміти загальний зміст, а потім пройдіться текстом та слухайте композицію знову, вже знаючи слова.
 • Вивчення тексту – розберіть текст пісні на окремі фрази та слова, проаналізуйте значення.
 • Поетапне вивчення – розгляньте пісню покроково: спочатку зосередьтесь на розумінні тексту, потім – на вимові.
 • Створення словникового запису – ведіть записи нових слів та виразів, які ви вивчили з пісень.
 • Переклад та аналіз – перекладіть текст пісні вашою рідною мовою, а потім порівняйте з оригіналом та розгляньте відмінності.

А слухати пісні та вивчати англійську мову можна на таких безкоштовних і платних ресурсах:

 • YouTube: на YouTube є безліч відеокліпів та аудіоверсій пісень англійською мовою.
 • Spotify: цей сервіс має безкоштовну версію, де можна слухати музику з обмеженнями, а також пропонує платні підписки з розширеними можливостями; платна версія Spotify забезпечує безмежний доступ до пісень без реклами та зі змогою завантаження треків для офлайн-прослуховування.
 • SoundCloud: спільнота для музикантів, що також містить велику кількість англійськомовних пісень.
 • Last.fm: тут можна знайти аудіозаписи пісень та шукати музику аналогічних жанрів.
 • Apple Music: платна платформа від Apple, яка пропонує доступ до великого каталогу пісень англійською мовою.
 • Amazon Music Unlimited: це платний сервіс, доступний для користувачів Amazon, який має великий вибір пісень англійською мовою.
 • Deezer: інший платний сервіс, який надає можливість стрімінгу пісень англійською мовою.


Науково-методичне повідомлення підготувала
старший викладач кафедри Англійської мови ДУІКТ
М.Є.Ростоцька

______________________

Songs as a means of language acquisition

Learning a language with the help of songs is a pleasant and effective method that allows you to combine music and learning.

We suggest considering the advantages of learning English through songs:

 1. Memorizing new words: songs often contain repeated words and phrases that help to learn new vocabulary faster and easier.
 2. Rhythm and melody: facilitate the memorization of the text and contribute to the improvement of pronunciation.
 3. Improve listening: listening to songs helps improve understanding of speech at different tempos and accents.
 4. Learning idioms and expressions: songs often contain lexical expressions, which makes learning them more natural and authentic.

These obvious positive aspects will not let those who choose this path of language learning be sad.

And so that you don't get lost and have a clear plan of action, we offer you life hacks for learning English using songs:

 • Selection of songs by level - choose songs that match your language level, start with easier songs and gradually progress to more difficult ones.
 • Active listening - first listen to the song without the lyrics, trying to understand the general meaning, then go through the lyrics and listen to the composition again  knowing the words.
 • Studying the text - break the song text into separate phrases and words, analyze the meaning of them.
 • Step-by-step study - consider the song step by step: first focus on understanding the text, then on pronunciation.
 • Create a vocabulary record – keep records of new words and expressions you've learned from songs.
 • Translation and Analysis – Translate the lyrics into your native language, then compare with the original and see the differences.

And you can listen to songs and learn English on the following free and paid resources:

 • YouTube: There are many video clips and audio versions of songs in English on YouTube.
 • Spotify: this service has a free version where you can listen to music with restrictions, and also offers paid subscriptions with advanced features; the paid version of Spotify provides unlimited access to songs without ads and with the ability to download tracks for offline listening.
 • SoundCloud: a community for musicians, which also contains a large number of English-language songs.
 • Last.fm: here you can find audio recordings of songs and search for music of similar genres.
 • Apple Music: a paid platform from Apple that offers access to a large catalog of songs in English.
 • Amazon Music Unlimited: This is a paid service available to Amazon users that has a large selection of songs in English.
 • Deezer: another paid service that provides the ability to stream songs in English.
   

The news was prepared by senior teacher of English Mariya Rostotska.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Переглядів: 554