XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Загальна інформація

Контактна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Наукова робота
Наукові гуртки
Бібліотека
Новини та подіі
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Загальна інформація

 Положення про кафедру Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання є складовою частиною Навчально-наукового інституту Захисту інформації.

Однією з базових потреб  людини є потреба у безпеці, захисті, порядку та стабільності.

Питання безпеки суспільства завжди були у нашій державі пріоритетними, свідоме ставлення до цього питання потребує формування певної громадської позиції як у молодого покоління, яке тільки стоїть на шляху отримання професії та пошуку робочого місця, так і працівників, які вже мають професійний досвід та певний стаж роботи.

Сьогодення вмотивовує до збільшення уваги щодо надання здобувачам сучасних знань та практичного досвіду в питаннях безпеки під час виконання професійних обов’язків та повсякденного життя за вимогами міжнародного досвіду, який свідчить про позитивні результати професійного навчання з опорою на питання безпеки відповідної галузі.

У питаннях охорони праці, промислової, цивільної та екологічної безпеки важливо підтримувати поступовість та цільність процесу навчання, який розпочинається з навчання у школі та не закінчується все життя, але основні наукові засади, сучасні дієві практики й методики та ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку в цих питаннях, які достатні для виконання посадових обов’язків здобувачі отримують саме у закладах вищої освіти.

Завдання навчання з питань безпеки праці, цивільної та екологічної безпеки полягає у формуванні якісного трудового потенціалу та підвищення стійкості економічних процесів у виробничій і соціальній сфері держави та конкретного виробництва, тому навчання з безпеки життєдіяльності, екологічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту – це інструмент для формування і збереження якісного трудового потенціалу та підвищення стійкості держави.

Держава та потенційні роботодавці вимагають від сучасного випускника впевненого володіння знаннями з трудового законодавства, новітніх європейських підходів у сфері управління і організації виробництва та з наявних виробничих небезпечних і шкідливих чинників.

Завдяки вивченню безпекових дисциплін випускники ДУІКТ мають достатню фундаментальну підготовку для первинної посади з питань безпеки виробничих та соціальних процесів у звичайних та надзвичайних умовах життєдіяльності.

Кого готує кафедра

Освітній рівень

Бакалавр, магістр

Спеціальність

Всі спеціальності

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, охорони здоров’я, екологічної, пожежної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, попередження побутового та виробничого травматизму, в межах освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» для всіх спеціальностей і спеціалізацій університету.

Кафедра безпеки життєдіяльності та фізичного виховання проводить навчання студентів освітнього рівня «бакалавр» з дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності», студентів освітнього рівня «магістр», ‑ з дисципліни  «Захист професійної діяльності в галузі».

При добросовісному навчанні випускники університету зможуть побудувати професійну кар’єру, що дозволить їм заробляти таку кількість грошей, яка надасть їм фінансову можливість здійснювати свої бажання.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі «Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання» забезпечують комплексну підготовку спеціалістів шляхом надання знань, умінь та компетентностей, необхідних для здійснення ефективної професійної діяльності за рахунок формування у здобувачів ризик-орієнтованого мислення та ставлення до свого способу життя з акцентом на відповідальність за особисту та колективну безпеку, усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх вимог та заходів, спрямованих на гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Взаємозв'язок дисциплін кафедри

Основні знання та вміння випускників ДУІКТ

У рамках освітнього рівня «Бакалавр»:

здобувачі вищої освіти набувають знання з:

 • законодавчої, нормативно-правової, інженерно-технічної та санітарно-гігієнічної документації, що регламентує питання екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 • основ гігієни праці і виробничої санітарії;
 • основ виробничої  і пожежної безпеки;

студенти отримують практичний досвід з:

 • оцінювання небезпечних і шкідливих чинників та їх впливу на здоров’я людини;
 • розробки колективних та індивідуальних профілактичних заходів, обрання дієвих засобів безпеки;
 • надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях;
 • аналізу пожежної небезпеки об’єктів і вибору первинних засобів пожежогасіння.

У рамках освітнього рівня «Магістр»:

здобувачі вищої освіти набувають знання з:

 • нормативної бази з питань цивільного захисту та охорони праці;
 • порядку організації цивільного захисту в державі та на об’єкті господарювання;
 • основних заходів цивільного захисту та порядку їх ефективного виконання;
 • методів оцінки обстановки при надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру;

студенти отримують практичний досвід з:

 • ідентифікації надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об'єкті господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;
 • навчання працівників з питань охорони праці та цивільного захисту;
 • оцінки стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації за встановленими критеріями та показниками;
 • вибору оптимальних умов і режимів праці на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці;
 • розробки параметрів робочих місць, обладнаних екранними пристроями з урахуванням особистих антропометричних характеристик;
 • побудови й впровадження системи управління безпекою праці на підприємстві (в організації).

Теоретична і практична підготовки студентів здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій. 

Для підготовки високопрофесійних, затребуваних на ринку праці фахівців в Університеті реалізується унікальна система навчання за інноваційним змістом. 

Тематика лекційних та практичних занять навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі створює передумови для формування ризик-орієнтованого світогляду та відповідної поведінки як у повсякденному житті, так і при виконанні професійних обов'язків та відповідає вимогам потенційних роботодавців до фахівця, що здобув рівень освіти «Бакалавр» та «Магістр» у відповідності до галузі знань та спеціальності.

По кожній темі навчальних дисциплін проводиться лекція та практичне заняття, лектор у кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять по темі, викладеній у лекції.

Лекційно-практичний формат занять дисциплін кафедри, дозволяє закріплювати теоретичний матеріал відразу ж на занятті та під час виконання домашніх завдань.  При проведені занять теоретична підготовка складає до 50%, а практична підготовка становить не менше 57% навчальних занять.  Практична підготовка  здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри.

Оновлення методичного матеріалу відбувається у відповідності до змін у загально-світових та державних перетвореннях у нормативно-правовій базі, викликах та можливостях сьогодення, шляхах подолання глобальних екологічних, біологічних, техногенних, соціальних та військових загроз.

Завдяки вивченню зазначених дисциплін випускники ДУІКТ мають достатню фундаментальну підготовку з питань безпеки виробничих процесів у різних типах виробництва та ознайомлені з алгоритмами безпечного поводження у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру.

Студенти ДУІКТ, отримавши фахову освіту також готові до впровадження сучасних безпекових практик у відповідній галузі з урахуванням упереджувальних заходів з охорони праці, так як розуміють, що створення передумов для гідної та безпечної праці – запорука фінансової та соціальної стабільності як підприємства, так і держави в цілому.

Характеристика кадрового забезпечення підготовки здобувачів освіти

Для підготовки висококваліфікованих фахівців на кафедрі розроблено і втілено в навчальний процес інноваційний зміст навчання. Втілення інноваційного змісту навчання на кафедрі відбувається завдяки науково-педагогічним працівникам кафедри, які є професіоналами та практиками в галузі охорони праці.

Співробітники кафедри мають багатий багаторічний педагогічний досвід викладання відповідних дисциплін кафедри, володіють сучасним педагогічним інструментарієм та компетенціями, які дозволяють здійснювати освітній процес на відповідному фаховому рівні, з використанням інтерактивних комп’ютерних технологій, проводять на високому професійному рівні навчально-виховну і методичну роботу, здійснюють наукову та науково-технічну діяльність для забезпечення навчального процесу. Роботу кафедри доповнює ціла низка виховних заходів, що суттєво впливають на духовний, інтелектуальний та фізичний розвиток особистості, формують гуманістичну орієнтацію, сприяють посиленню зв'язку фізичних та моральних якостей студентства.

Всього НПП

Кандидатів наук

Доцентів

%

5

4

2

90%

На кафедрі 90% викладачів мають вчені ступені кандидатів наук та вчене звання доцент. На сьогодні у складі кафедри досвідчені висококваліфіковані викладачі, серед яких: кандидат педадогичних наук, доцент Гармата Олександр Миколайович; кандидат педадогичних наук, доцент Попов Микола Дмитрович; кандидат педадогичних наук, Баканичев Олександр Вікторович; к.н. фіз.вих.с. старший викладач Перегінець Михайло Михайлович.

Якщо у Вас виникли запитання звертайтесь до завідувача кафедри
Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання
Коваля Олександра Васильовича за телефонами:
(044) 249-25-23

Телефон приймальної комісії: (044) 2488593; 2492591

Адреса сайту: www.duikt.edu.ua

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7,
каб. 106 (гуртожиток)
тел. 249-25-23

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 26 816