XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Менеджменту

Інноваційний зміст навчання

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Бібліотека
Співробітництво
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Професійні компетенції
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність

Інноваційний зміст навчання

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Кафедрою реалізується концептуально нова освітня модель, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

В структурі всіх без виключення дисциплін переважають практичні заняття (складають більше 50% аудиторних годин), на яких студенти вчаться на практиці вирішувати управлінські задачі завдяки інтерактивним методам навчання. На практичних заняттях проводяться ділові управлінські ігри, круглі столи та семінари з актуальних проблем менеджменту, бізнес-тренінги та майстер-класи, розглядаються кейси успішних підприємств. На практичні заняття запрошуються представники підприємств партнерів кафедри, успішні менеджери в різних сферах управління. Завдяки цьому студенти мають змогу перейняти досвід і практичні навички ефективного менеджменту з перших рук.

Також важливою складовою практичних занять дисциплін професійної підготовки є отримання студентами навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності. В лабораторії кафедри «Навчально-тренувальна фірма» студенти на практичних заняттях вчаться працювати зі статистичними даними, отримувати показники ефективності роботи організації, працювати з сучасними системами автоматизації управління підприємством. Цикл дисциплін «Бізнес-інформатика», «Обліково-інформаційні системи менеджменту» «Бізнес-адміністрування» мають 100% практичне спрямування і дозволяють нашим студентам отримати досвід управляння бізнес-процесами на сучасних підприємствах вже під час навчання.

Студенти мають можливість отримати комплекс практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи управління підприємством (інформаційної піраміди менеджменту), а також отримати іменні сертифікати фахівця по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство» «Парус» та «M.E.Doc». Наявність таких сертифікатів дає конкурентні переваги нашим випускникам на ринку праці.

«Парус» - це інструмент автоматизації CRM-стратегії, що поєднує в єдиний інформаційний простір взаємопов'язані бізнес-процеси основних підрозділів компанії по роботі з клієнтами.

Більшість сучасних організацій працює на платформах 1С і повністю довіряє їм всі процеси обліку та менеджменту.

Сьогодні «M.E.Doc» найпоширеніша програма електронної звітності та документообігу. Програма дозволяє оптимізувати роботу підприємств різних сфер діяльності і систем оподаткування, в ній можна відправляти звіти в державні органи, оскільки завжди завантажені актуальні форми бланків; обмінюватися первинними документами з контрагентами в електронному вигляді.

Підготовка зі спеціальності починається вже з першого курсу з вивчення комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування». Вже в першому семестрі наші студенти мають змогу зануритись у специфіку обраної спеціальності завдяки вивченню розділу «Менеджмент» цієї дисципліни. Основна мета розділу - дати студентам фундаментальні знання в галузі теорії і практики управління, методології і принципів менеджменту, навчити їх методам наукового пізнання, дослідження і критичного мислення. В подальшому навчанні на цей фундамент надбудовуються інші більш специфічні розділи «Менеджменту і адміністрування»: теорія організації, управління бізнесом, управління конкурентоспроможністю, управління економічною безпекою підприємства, управління персоналом, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент, управління фінансовою діяльністю, інвестиційний менеджмент тощо, які дозволяють студенту отримати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички у всіх сферах управління.

При підготовці бакалавра години навчального плану розподілені за принципом: 25% – на дисципліни загальної підготовки і 75% – на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Окрім згаданої вище комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» наші студенти вивчають такі дисципліни професійної підготовки як «Економіка підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси, гроші та кредит». Специфіку менеджменту у сфері телекомунікацій та інформатизації дозволяють розкрити такі дисципліни: «Управління бізнес-процесами в телекомунікаціях», «Управління технологічним розвитком», «Основи операторської діяльності в галузі телекомунікацій», «Провайдинг інновацій в галузі телекомунікацій» та інші. Навчальні програми дисциплін загальної підготовки («Філософія», «PR технології та зв'язки з громадськістю», «Управлінські рішення в процесі українського державотворення», «Ділові комунікації», «Етика ділового спілкування та риторика» тощо) розроблені з врахуванням специфіки дисциплін професійної підготовки і слугують надійним базисом для засвоєння в майбутньому професійних знань та навичок.

Для того, щоб наші випускники йшли в ногу з життям, до навчального плану на першому курсі введено дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою викладання якої є навчання наших студентів налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої та гаджети, без яких на сьогодні неможливо уявити ані наше повсякденне життя, ані професійну діяльність. Сьогодні молодий успішний менеджер не може дозволити собі не вміти користуватися в своїй діяльності комп’ютером та іншою офісною технікою, не орієнтуватися в мережі Інтернет - практично в кожному оголошенні про вакансію є пункт «впевнений користувач ПК». Курс «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» покликаний в тому числі і задовольнити цю вимогу роботодавця та стати базою для подальших практичних курсів з застосування інформаційних технологій в менеджменті. Крім того до цієї дисципліни введено тему з використання електронних баз та бібліотек з менеджменту, що полегшує для студента пошук інформації в майбутньому.

Дисципліни «Хмарні технології» та «Штучний інтелект» дозволяють майбутнім менеджерам легко влитися в практичну роботу по управлінню підприємством, адже на сьогодні практично кожне з них використовує в своїй діяльності автоматизовані системи управління бізнес-процесами, а важливими факторами розвитку ділової кар’єри управлінця є інформація та знання, а також канали доступу до них.

Однією з ключових вимог роботодавців до випускників, які прагнуть зайняти управлінські посади – високі комунікативні здібності та вміння працювати в команді, акуратна робота з документами. З метою забезпечення цих вимог до навчального плану включені дисципліни «Групова динаміка та комунікації» та «Ділові комунікації». Керівники з розвинутими комунікативними якостями мають значний запас стратегій спілкування, уміють взаємодіяти з представниками різних груп. Усе це вимагає знання особливостей груп, їхніх інтересів, цінностей, етнопсихологічних особливостей тощо, що й забезпечує вивчення зазначених дисциплін. У керівника повинна бути розвинута комунікативна здібність, яка знаходить свій прояв у налагодженні сприятливих взаємовідносин між працюючими, що забезпечує успішну колективну діяльність та знаходження в ній свого місця кожним учасником трудового процесу. Якщо ж комунікативні здібності індивіда співпадають із здібностями до лідерства, то це є передумовою формування успішного менеджера.

Багато з наших студентів прагнуть у майбутньому заснувати власну справу, що, звичайно, потребує широкого спектру як теоретичних знань, так і практичних навичок. Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» має на меті забезпечити студента всім необхідним методичним інструментарієм для започаткування та успішного розвитку власної справи, а також розвиває підприємницькі якості студентів (уміння передбачати і швидко оцінювати ситуацію, активність, здатність до виваженого ризику тощо).

В сучасному житті при працевлаштуванні на роботу англійська мова є другою мовою після української, оскільки певна більшість компаній орієнтується на Європу. Студентам кафедри Менеджменту протягом усіх років навчання викладається дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування», на якій студенти отримують поглиблені знання з англійської мови. Студенти кафедри, як майбутні управлінці, зобов’язані володіти англійською мовою, тому що саме вона є ключем до подальшого самовдосконалення та кар’єрного зростання. Крім того володіючи англійською мовою – мовою міжнародного спілкування – кожен студент після закінчення університету досягає поставлених цілей за допомогою нових можливостей.

Освітні програми кафедри менеджменту спрямовані на формування професійних компентенцій, які актуальні на сучасному ринку праці. І забезпечують нашим випускникам широкі можливості для працевлаштування в сучасних умовах характеризується розвитком електронного середовища та інформаційних технологій, тобто "цифровізацією економіки", питання володіння майбутніми менеджерами сучасними інформаційними технологіями стає дуже актуальним.

На виконання вимог інноваційного змісту навчання, що розроблений ректором Толубко Володимиром Борисовичем кафедрою менеджменту укладено договори про співпрацю з компаніями, потенційними роботодавцями , ї надали компетенції, якими повинні володіти студенти для працевлаштування в компанії.

Запрошуємо на навчання!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 265