XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Видавнича діяльність

 ВИЩА МАТЕМАТИКА І семестр - Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

 • 122 – Комп’ютерні науки
 • 123 – Комп’ютерна інженерія
 • 124 – Системний аналіз
 • 126 – Інформаційні системи та технології

 ВИЩА МАТЕМАТИКА І семестр - Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

 • 125 – Кібербезпека
 • 121 – Інженерія програмного забезпечення

 ВИЩА МАТЕМАТИКА ІІ семестр - Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю:

 • 121 – Інженерія програмного забезпечення

 ВИЩА МАТЕМАТИКА ІІ семестр - Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

 • 122 – Комп’ютерні науки
 • 123 – Комп’ютерна інженерія
 • 124 – Системний аналіз
 • 126 – Інформаційні системи та технології

 

Редько Р.А., Редько С.М. Курс лекцій з фізики для студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Частина 1. – К. : ДУІКТ, 2023. – 152 с.

Перша частина курсу лекцій з фізики для студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій охоплює невелику частику найбільш вагомих питань з механіки, електрики, магнетизму і коливальних процесів. Усі наведені питання передбачені навчальною програмою вивчення фізики студентами, які навчаються за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка. Посібник може бути корисним також студентам інших фізичних та інженернотехнічних спеціальностей. Для більш глибокого та ширшого вивчення фізичних явищ читачі зможуть скористатися наведеним списком літератури.

Фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник /Р. К. Нафєєв, С. В. Морозова, С. В. Сімченко – К.: ДУТ, 2023. – 236 с.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності до програм навчальної дисципліни «Фізика» Державного університету телекомунікацій. Лабораторні роботи апробовані багаторічною практикою проведення в навчальній лабораторії «Оптики та фізики твердого тіла». До навчального посібника увійшли описи лабораторних робіт, в яких сформульовані: мета, теоретичні відомості, опис експериментальної частини, порядок виконання роботи, контрольні питання. Рекомендована література наведена наприкінці посібника.

Розрахований для використання студентами та викладачами закладів вищої освіти, що готують фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці та проведені лабораторних занять.

Барабаш О.В., Мусієнко А.П., Собчук В.В. Вища математика для економістів. Конспект лекцій. Частина 1. – К.: ДУТ, 2019. – 224 с.

Навчальний посібник розроблено згідно навчальної програми з дисципліни «Вища математика», що викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальностями 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність». Навчальний посібник являє собою сукупність лекцій, що викладались студентам Державного університету телекомунікацій зазначених спеціальностей підготовки протягом останніх п’яти років. У першій частині навчального посібника висвітлено такі розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференційне числення, інтегральне числення.

Посібник розрахований для студентів денної та заочної форм навчання.

Вища математика. Ч.2. Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних / О.В. Барабаш, Г.М Власик, Н.Б. Дахно, І.В. Замрій, О.В. Свинчук, В.В. Шкапа. – К.: ДУТ, 2019. – 232 c.

Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Вища математика» з розділів «Інтегральне числення функцій однієї змінної» та «Інтегральне числення функцій багатьох змінних» Державного університету телекомунікацій. У посібнику розглядаються теми з чотирьох напрямів: «Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл», «Кратні інтеграли», «Криволінійні і поверхневі інтеграли». Посібник містить стислі основні теоретичні положення, методичні рекомендації для розв’язання задач, питання та завдання з відповідями для самоперевірки, задачі підвищеної складності, розрахункові індивідуальні роботи та зразки їх виконання, а також типові контрольні роботи з кожної теми.

Посібник розрахований для студентів вищих технічних навчальних закладів всіх форм навчання (денної, заочної та дистанційної).

Вища математика. Ч.1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних / О.В. Барабаш, С.Ю. Дзядик, Ю.Д. Жданова, О.Б. Омецинська, В.В. Онищенко, С.М. Шевченко. – К.: ДУТ, 2015. – 187 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу вищої математики у першому семестрі Державного університету телекомунікацій. Посібник складається з трьох розділів дисципліни: «Лінійна алгебра», «Векторна алгебра та аналітична геометрія», «Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних».

Посібник містить стислі основні теоретичні положення, методичні рекомендації для розв’язування задач, питання та завдання з відповідями для самоперевірки, задачі підвищеної складності, три розрахунково-графічні роботи та зразки їх виконання, а також типові контрольні роботи кожного розділу.

Посібник розрахований для студентів вищих технічних навчальних закладів всіх форм навчання (денної, заочної та дистанційної).

Дискретна математика. Навчально-методичний Посібник / Шевченко Г. В., Шкапа В. В. – К.: ДУТ, 2018. –158 с.
Навчально-методичний посібник розроблено згідно з навчальною програмою з дисципліни «Вища математика», що викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» технічних спеціальностей і являє собою сукупність стисло викладеного теоретичного матеріалу, зразків виконання практичних занять, завдань для самостійного виконання, індивідуальних завдань, зразків контрольних робіт.
Зміст навчально-методичного посібника обмежено темами: теорія множин, комбінаторика, логіка, теорія графів, теорія булевих функцій, теорія алгоритмів. Посібник містить також елементи теорії ймовірностей та відомості з алгебри та теорії чисел. Основні поняття розглядаються з різних точок зору для того, щоб показати, яким чином їх можна використовувати в залежності від ситуації.
Посібник розроблений для студентів денної та заочної форм навчання

Шевченко С.М., Скубак О.М., Мусієнко А.П. Основи елементарної математики. Навчально-методичний посібник. – Київ: ДУТ, 2015. – 72 с.

Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, приклади розв'язання типових завдань та індивідуальні завдання для самостійного вирішення з основних розділів вищої математики.

Теоретичний матеріал надано у доступній формі, що дозволяє проілюструвати основні математичні ідеї і методи, які найбільш часто використовуються при викладанні курсу «Вища математика» у вищих навчальних закладах технічного спрямування.

Зразки вирішення завдань відображають найбільш раціональні методи та способи рішень та допомагають студентам набути практичних навичок для розв'язку багатьох практичних задач з курсу «Вища математика».

Барабаш О.В., ОнищенкоВ.В. Лабораторний практикум з вищої математики. Ч. 1. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2013. – 117 с.

У навчальному посібнику міститься цикл лабораторних робіт з курсу Вища математика для технічних спеціальностей. Для виконання цих робіт пропонується використовувати програму Maxima. Для кожної лабораторної роботи наведено зразок виконання. До посібника входить добірка задач для самостійної роботи студентів.

Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050901 “Радіотехніка”, 6.050903 “Телекомунікації” / Уклада-чі: к.ф.-м.н., доцент Дзядик С.Ю., к.т.н., доцент Скубак О.М. – К.: ДУТ, 2014. – 41 с.

Барабаш О.В., Замрій І. В. Лабораторний практикум з вищої математики. Ч. 3. Теорія функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. – К.: ДУТ, 2018. – 170 с.


Навчальний посібник розроблено згідно навчальної програми з дисципліни «Вища математика», що викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «125 Кібербезпека».
Навчальний посібник являє собою сукупність індивідуальних лабораторних робіт із використанням системи комп’ютерної математики «Maxima» та зразків виконання лабораторних робіт, які викладались студентам Державного університету телекомунікацій зазначеної спеціальності.
Посібник розрахований для студентів денної та заочної форм навчання.

Шевченко Г.В. Дискретна математика. Навчально-методичний посібник. – К.: ДУТ, 2015. – 158 с.

Навчально-методичний посібник розроблено згідно навчальної програми з дисципліни «Дискретна математика», що викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.050903 «Телекомунікації».

Навчально-методичний посібник являє собою сукупність стисло викладеного теоретичного матеріалу, зразків виконання практичних занять, завдань для самостійного виконання, індивідуальних завдань, зразків контрольних робіт, які викладались студентам Державного університету телекомунікацій зазначеного напряму протягом останніх років.

Посібник розрахований для студентів денної та заочної форм навчання.

Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050901 “Радіотехніка”, 6.050903 “Телекомунікації” / Уклада-чі: к.ф.-м.н., доцент Дзядик С.Ю., к.т.н., доцент Скубак О.М. – К.: ДУТ, 2014. – 41 с.

Наведені типові завдання для самоперевірки знань студентів заочної форми навчання з метою підготовки до семестрового контролю з дисципліни “Вища математика”.

Для кожного розділу програми дисципліни представлені: короткий зміст теоретичного матеріалу розділу, основні теоретичні питання та різноманітні приклади.

Дискретна математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” заочної форми навчання галузі знань 1701 “Інформаційна безпека” всіх напрямів підготовки / Укладачі: доцент Скубак О.М., доцент Жданова Ю.Д. – К.: ДУТ, 2013. – 48 с.

Наведені типові завдання для самоперевірки знань студентів заочної форми навчання з метою підготовки до семестрового контролю з дисципліни “Дискретна математика”.

Для кожного розділу програми дисципліни представлені: короткий зміст тем розділу, основні теоретичні питання, методичні вказівки та зразки розв’язування й оформлення типових прикладів.

Скубак О.М. Методичні рекомендації та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни „Економетрія” для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” / Укладач: к.т.н. Скубак О.М. – К.:ДУТ, 2013. – 20 с.

Навчальний посібник розроблений для студентів заочної форми навчання спеціальностей “Менеджмент”. Він містить завдання до курсової роботи, Методичні вказівки до виконання курсової роботи, перелік літератури, варіанти завдань до курсової роботи тощо.

Барковський В.В., Беркман Л.Н., Кривуца В.Г. Математичне моделювання телекомунікаційних систем: Навчальний посібник. К.: ДУІКТ, 2007. – 467с.

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів та аспірантів за напрямками “Телекомунікації”, “Радіотехніка”. Він містить визначення, властивості і застосування сигналів, методи їх фільтрації та ущільнення, математичні методи оптимізації телекомунікаційних та інформаційних систем, застосування вейвлет аналізу до декомпозиції, реконструкції та синтезу сигналів і зображень. Авторами вказані різновиди математичних моделей та методи їх розв’язування, викладена теорія розв’язання інтегральних рівнянь, статистичні моделі та їх верифікації.

Посібник повністю відповідає навчальній програмі дисципліни «Математичне моделювання телекомунікаційних систем» і може бути корисним для активізації науково-дослідницької роботи студентів, аспірантів, фахівців у галузі зв’язку та суміжних галузях науки і техніки

Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 424с. ISBN 966-364-338-2

Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Teopiя ймовірностей та математична статистика») для подготовки бакалаврів та магістрів з економіки.

Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв'язаних типових задач; необхідні таблиці та завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних poбiт, індивідуального семестрового завдання, тести перевірки залишкових знань студенлв та застосування комп'ютерного аналізу до розв'язування задач теорії ймовірностей та математичної статистики засобами Excel.

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Булгач В.Л. Mатематичні аспекти технологій комунікацій та систем управління: Навчальний посібник. – К.: ДУІКТ, 2005. – 304с.

Навчальний посібник містить багато важливих сучасних математичних понять, методів, формул та їx різноманітні застосування. Biн доповнює i поглиблює наявні підручники та навчальні посібники з вищої математики для вищих технічних навчальних закладів i має прикладну спрямованість.

Вища математика. Практикум. В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Н.В. Барковська. - К.: ЦУЛ, 2003. - 536 с.

Висококваліфіковані фахівці пропонують практикум з вищої математики, в якому коротко, зрозуміло, з прикладною спрямованістю викладено теоретичний матеріал, розв'язані з поясненнями типові приклади і наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів.

Посібник містить 18 розділів, передбачених навчальною програмою дисципліни "Вища математика" для підготовки у вищих навчальних закладах бакалаврів, спеціалістів і магістрів з багатьох напрямів. Його зміст, структура і методика викладання матеріалу сприяють індивідуалізації навчального процесу і можливості використання сучасних телекомунікаційних технологій. Посібник призначений для студентів денної і заочної форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Булгач В.Л. Математичні методи обробки сигналів до задач терії зв'язку. Навчальний посібник. – К.: ДУІКТ, 2003. – 128 с.

Навчальний посібник містить багато важливих сучасних математичних понять, методів, формул та їx різноманітні застосування. Він доповнює i поглиблює наявні підручники та навчальні посібники з вищої математики для вищих технічних навчальних закладів i має прикладну спрямованість.

Барковський В.В. Економетрія. Навчально-методичний посібник. – К.: ДУІКТ, 1999.    

Навчально-методичний посібник призначений для засвоєння основних понять, методології та методів економетрії. Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани, завдання та методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи, а також завдання індивідуальної семестрової роботи і контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з методичними рекомендаціями.

В посібник включені необхідні таблиці критичних значень розподілу статистик Х2, Стьюдента (t), Фішера (F), Дарбіна-Уотсона (d1,d2). 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 18 203