XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Загальна інформація

 Положення про кафедру Вищої математики, математичного моделювання та фізики


Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики здійснює базову теоретичну підготовку здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей

Навчально-наукового інституту Телекомунікацій:

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
 • 124 «Системний аналіз»
 • 051 «Економіка»

Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • 126 «Інформаційні системи та технології»

Навчально-наукового інституту Захисту інформації:

 • 125 «Кібербезпека»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»

Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва:

 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 029 «Інформаційна, бібліотечна, музейна та архівна справа»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

та забезпечує виконання навчальних програм на першому, другому та третьому рівнях вищої освіти з навчальних дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки, закріплених за кафедрою:

Для підготовки бакалаврів:

 • Вища математика.
 • Математична статистика.
 • Додаткові розділи вищої математики.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Методи і технології моделювання та управління
 • Фізика
 • Фізика оптичного зв’язку

Для підготовки магістрів:

 • Математичні методи моделювання та оптимізації в менеджменті
 • Математичні методи моделювання та організації процесів

Для підготовки аспірантів:

 • Моделі та методи прийняття рішень.

Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості математичної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язання творчих професійних задач, та надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору. Оскільки якісна математична освіта є актуальною стрижневою складовою професійної компетентності спеціаліста, який має володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації.

Уміння та навички, набуті студентами при вивченні фізики, а саме використання теоретичних знань при вирішенні конкретних технічних завдань, виділення конкретного фізичного змісту в прикладних задачах, уміння проводити експеримент та обробляти результати дослідних даних, допомагають студентам при проходженні виробничої практики і стажуванні.

На кафедрі вищої математики, математичного моделювання та фізики викладачі навчають студентів тому, що потрібно і як потрібно — теоретично і практично.


Доцент Шкапа  В.В. проводить лекцію для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Перелік компетенцій, яким має оволодіти студент після закінчення вивчення навчальних дисциплін «Вища математика», «Математична статистика», «Додаткові розділи вищої математики», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Методи і технології моделювання та управління», «Математичні методи моделювання та організації процесів» та «Математичні методи моделювання та оптимізації в менеджменті»:

 • застосовувати сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості тощо; 
 • моделювати, досліджувати та розробляти методи і алгоритми оптимізації різноманітних процесів; 
 • здійснювати аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювати критерії обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем; 
 • розв’язувати задачі прогнозування процесів; 
 • розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

Перелік компетенцій, яким має оволодіти студент після закінчення вивчення дисциплін «Фізика», «Фізика оптичного зв’язку»:

 • розв’язувати задачі фізичного характеру, що пов’язані зі спеціальністю;
 • розуміти й аналізувати природу фізичних процесів та процесів, що відбуваються в апаратних засобах і телекомунікаційних мережах.

При добросовісному навчанні всі випускники Державного університету телекомунікацій зможуть не лише побудувати професійну кар’єру, а й бути повністю фінансово незалежними  для здійснення своїх бажань.

Теоретична підготовка студентів з дисциплін, що викладає кафедра, здійснюється з урахуванням останніх досягнень математичної науки і передових інформаційних технологій навчання у відповідності до переліку компетенцій випускника Університету згідно з обраною спеціальністю.


Успішні і відомі компанії вимагають, щоб їхні працівники не лише відмінно все знали теоретично, а і відмінно виконували роботу практично. Тому кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики надає відповідну базову теоретичну та практичну підготовку для наших студентів. Навчальні програми розроблено таким чином, щоб теоретична підготовка складала не більше 50% навчальних занять, а практична підготовка – не менше 50% навчальних занять (для багатьох спеціальностей практична підготовка становить не менше 75% навчальних занять).


Старший викладач Олімпієва Ю.І. проводить практичне заняття

Практична підготовка з математичних дисциплін здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри, створеної на основі сучасного обладнання останнього покоління, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення (Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel тощо). Це дає змогу використовувати чисельні методи замість аналітичних при розв’язуванні різноманітних задач вищої математики, а також візуалізувати результати математичного моделювання.


Доцент Калинюк А.М. проводить практичне заняття для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

На практичних заняттях з фізики закріплюються теоретичні знання шляхом розв'язування задач та розглядів прикладів, опановуються засоби та методи розв'язування задач з різних розділів фізики, та задач прикладного характеру. На лабораторних заняттях з фізики студенти досліджують фізичні явища та знайомляться з законами, що розкривають розуміння суті методів досліджень, набувають навичок оцінки технічних засобів, що використовуються при виконанні експерименту, навичок встановлення достовірності отриманих результатів, навчаються умінню використовувати статистичні методи та сучасну обчислювальну техніку для обробки й аналізу результатів експерименту.


Доцент Гориня Л.М. проводить практичне заняття для студентів спеціальності 125 Кібербезпека

У рамках реалізації інноваційного змісту навчання, для забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів на підставі компетенцій партнерів-роботодавців передбачено вивчення наступних розділів вищої математики:

На першому курсі для всіх спеціальностей, в першому семестрі:

 • «Лінійна алгебра»,
 • «Аналітична геометрія»,
 • «Елементи математичного аналізу функцій однієї змінної»,
 • «Елементи теорії функцій комплексної змінної»

У другому семестрі:

 • «Елементи математичного аналізу функцій багатьох змінних»,
 • «Диференціальні рівняння»,
 •  «Ряди»


Старший викладач Пампуха А.І. проводить практичне заняття в аудиторії 517

На другому курсі в третьому семестрі:

 • «Теорія ймовірностей та математична статистика»,
 • «Дискретна математика».

Для спеціальності 124 «Системний аналіз» окремо в третьому семестрі викладається дисципліна «Теорія ймовірностей та математична статистика», в четвертому семестрі викладається дисципліна «Додаткові розділи вищої математики», в п’ятому-шостому семестрах  — дисципліна «Методи і технології моделювання та управління».

Для студентів-магістрів на п’ятому курсі викладається дисципліна «Математичні методи моделювання та оптимізації в менеджменті» або «Математичні методи моделювання та організації процесів», що дозволяє підготувати випускника до аналітичної та високо-інтелектуальної діяльності в ІТ галузі.


Доцент Власик Г.М. проводить лекцію для студентів Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Дисципліна «Фізика» в першому семестрі включає розділи:

 • «Механіка»
 • «Електростатика»
 • «Постійний електричний струм»
 • «Магнетизм»

в другому семестрі:

 • «Коливання і хвилі»
 • «Елементи квантової механіки»
 • «Будова атома»
 • «Фізика твердого тіла»
 • «Контактні явища в металах і напівпровідниках».


Старший викладач Морозова С.В. проводить практичне заняття з фізики

Інноваційні методи навчання на кафедрі вищої математики, математичного моделювання та фізики передбачають поступовий перехід від аналітичних методів обчислень до чисельних методів із використанням сучасних пакетів прикладних програм. Для майбутніх фахівців ІТ галузі важливим є вміння вирішувати будь-які математичні задачі за допомогою комп’ютера.


Студенти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення виконують лабораторну роботу в 517 аудиторії

Для забезпечення якісного навчання за останні 5 років на кафедрі зросла кількість науково-педагогічних працівників з науковими ступенями кандидата наук, доктора наук та з вченими званнями доцента:

 

2016

2021

Кандидатів наук

5

14

Докторів наук

1

1

Доцентів

1

8

Сертифікати з англійської мови рівня В2.

0

5

 


На даний час на кафедрі працює потужний викладацький склад із 19 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, 12 кандидатів наук, 6 старших викладачів.


Доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Замрій І.В.

Посилені вимоги роботодавців до знання англійської мови випускниками університету спонукали розпочати, в якості експерименту, викладання «Вищої математики» англійською мовою. Для цього на кафедрі більшість викладачів відвідували курси посиленого вивчення англійської мови та отримали Сертифікати рівня В2.


Викладачі кафедри вищої математики, які отримали Сертифікати з англійської мови  рівня В2

Навчально-матеріальна база включає в себе навчальну лабораторію комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ». Це сучасна аудиторія, у якій 21 комп’ютер підключено до навчальної мережі, що дозволяє диференційно видавати та контролювати виконання завдань студентами.

Призначення навчальної лабораторії комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ»:

 1. Набуття студентами компетенцій:
 • оволодіння інноваційними технологіями, зокрема мережними і хмарними, з метою досягнення основних завдань математичної освіти;
 • застосування сучасних методів моделювання в науці, техніці, промисловості;
 • моделювання, дослідження та розробки методів і алгоритмів оптимізації різноманітних процесів;
 • здійснення аналізу взаємопов’язаних процесів різної природи, формування критеріїв обмежень та суттєвих факторів при розробці моделей систем;
 • створення алгоритму підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

2. Координація роботи творчих груп та наукових математичних гуртків.


Інтерактивна дошка, що керується електронним пером, дає можливість відображати будь-яку графіку, відео, хід та результати обчислень математичних об’єктів у Mathcad, Maxima, Excеl тощо.

Нові прогресивні форми навчання впроваджено на кафедрі вищої математики, математичного моделювання та фізики завдяки створеній сучасній навчально-матеріальній базі. При вивченні навчальної дисципліни «Вища математика» в навчальні програми по кожній темі введено лабораторні роботи, під час яких студенти використовують математичну програму Maxima (розробник – Масачусетський технологічний університет, США).

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики має договори про співпрацю з:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;
 • Інститутом математики НАН України.
 • Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Договори про співпрацю є взаємовигідним співробітництвом у науковій та науково-технічній сферах застосування теоретичних математичних моделей у галузі інформаційних комунікацій та захисту інформації, для проведення наукових та науково-технічних досліджень в області застосування інформаційних технологій до моделювання складних систем, а також для здійснення координації робіт з питань підготовки кадрів. Це надає можливість викладачам та аспірантам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку математичної науки та забезпечувати високу якість навчання, відповідно до останніх вимог роботодавців.

Додатково, поза навчальною програмою, для студентів нашого університету кожного семестру проводяться двомісячні Курси з обчислювальної математики з використанням персонального комп’ютера. Метою курсів є поглиблене вивчення розділів вищої математики з використанням комп’ютера та програмних засобів. По завершенню курсів випускники отримують Сертифікат Державного університету телекомунікацій, що сприяє їхньому працевлаштуванню.


Слухачі Курсів з обчислювальної математики з використанням персонального комп’ютера на врученні сертифікатів


Для студентів на кафедрі проводяться Наукові гуртки за такими сучасними напрямками:

 • фрактальний аналіз,
 • варіаційно-графічні методи,
 • теорія апроксимації,
 • комп’ютерна графіка,
 • прикладні задачі з фізики.

Наукові гуртки дозволяють виявити найбільш талановитих студентів, поступово піднімати їх навчальний рівень, залучати їх до виконання наукових досліджень та стартапів. Це дає змогу ще з молодших курсів планомірно готувати студентів до інтелектуальної діяльності в ІТ галузі, а також залучати їх до навчання в аспірантурі та докторантурі в рамках підготовки науково-педагогічних кадрів.

На даний час на кафедрі вищої математики, математичного моделювання та фізики працюють три наукових гуртка:

«Основи математичного моделювання»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, доктор педагогічних наук Маланюк Н.М.

Мета: навчити студентів самостійно складати математичні моделі і моделювати реальні процеси і явища; використовуючи знання з інформаційних технологій виконувати обчислення і будувати моделі; розвивати творче, абстрактне мислення; стимулювати зацікавленість до математики та самоосвіти.

«Математична економіка»

Керівник гуртка: старший викладач кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Паткін Є.Д.

Мета: навчити студентів самостійно розв’язувати математичні задачі економічного характеру, у тому числі з використанням персонального комп’ютера; розвивати творче, абстрактне мислення; стимулювати зацікавленість до математики.

«Методика розв’язування нестандартних задач з фізики»

Керівник гуртка: професор кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, кандидат технічних наук, доцент Андреєва Н.О.

Мета: навчити студентів самостійно розв’язувати фізичні задачі прикладного характеру; стимулювати зацікавленість до фізики.


Професор Андреєва Н.О. проводить гурток  для студентів Навчально-наукового інституту телекомунікацій


Виступ учасника наукового гуртка

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики приймає активну участь в підготовці абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту з математики.

Найкращі викладачі кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики проводять для учнів 11 класів та майбутніх абітурієнтів навчання на підготовчих курсах до зовнішнього незалежного оцінювання з математики та фізики в Державному університеті телекомунікацій.


Робота курсів по підготовці до ЗНО з математики

Перевірити себе можна за допомогою виконання завдань ЗНО попередніх років: zno.osvita.ua/mathematics.

При добросовісному навчанні студента інноваційний зміст навчання, що постійно впроваджується викладачами кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики та викладачами всіх кафедр Університету, гарантує стовідсоткове надання цьому студенту першого, високооплачуваного робочого місця!

 

Контакти

Наша адреса:
03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики: ауд. 509.

Завідувач кафедри:
кандидат педагогічних наук, доцент Лиходєєва Ганна Володимирівна, каб. 504.
роб.тел.: (044) 249-25-03
E-mail: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 44 659