Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Загальна інформація

 Положення про кафедру Вищої математики, математичного моделювання та фізики


Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету інформаціно-комунікаційних технологій.

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики здійснює базову теоретичну підготовку здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей

Навчально-наукового інституту Телекомунікацій:

 • 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»
 • 124 «Системний аналіз»

Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • 126 «Інформаційні системи та технології»

Навчально-наукового інституту Захисту інформації:

 • 125 «Кібербезпека та захист інформації»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»

Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва:

 • 029 «Інформаційна, бібліотечна, музейна та архівна справа»
 • 051 «Економіка»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємництво та торгівля»

та забезпечує виконання навчальних програм на першому, другому та третьому рівнях вищої освіти з навчальних дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки, закріплених за кафедрою:

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня:

 • Вища математика
 • Фізика
 • Додаткові розділи вищої математики
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Методи і технології моделювання та управління
 • Фізика оптичного зв’язку 

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня:

 • Математичні методи моделювання та організації процесів
 • Методи моделювання інформаційних систем 

для підготовки здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня:

 • Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах

 

Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості математичної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язування творчих професійних задач, та яке надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору. Якісна математична освіта є актуальною стрижневою складовою професійної компетентності спеціаліста, який має володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації.

Вміння та навички, набуті здобувачами вищої освіти при вивченні фізики, а саме використання теоретичних знань при вирішенні конкретних технічних завдань, виділення конкретного фізичного змісту в прикладних задачах, уміння проводити експеримент та обробляти результати дослідних даних, допомагають студентам при проходженні виробничої практики та стажуванні.

На кафедрі вищої математики, математичного моделювання та фізики викладачі навчають здобувачів освіти тому, що потрібно і як потрібно — теоретично і практично.


Доцент Шкапа  В.В. проводить заняття для здобувачів освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»

Перелік компетенцій, яким має оволодіти здобувач після закінчення вивчення дисциплін «Вища математика», «Додаткові розділи вищої математики», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Методи і технології моделювання та управління», «Математичні методи моделювання та організації процесів», «Методи моделювання інформаційних систем» і «Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах»:

 • застосовувати сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості тощо; 
 • моделювати, досліджувати та розробляти методи й алгоритми оптимізації різноманітних процесів; 
 • здійснювати аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювати критерії обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем; 
 • розв’язувати задачі прогнозування процесів; 
 • розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

Перелік компетенцій, яким має оволодіти здобувач після закінчення вивчення дисциплін «Фізика» та «Фізика оптичного зв’язку»:

 • розв’язувати задачі фізичного характеру, що пов’язані зі спеціальністю;
 • розуміти й аналізувати природу фізичних процесів та процесів що  відбуваються в апаратних засобах і телекомунікаційних мережах.

При добросовісному навчанні всі випускники Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій зможуть не лише побудувати професійну кар’єру, а й бути повністю фінансово незалежними  для здійснення своїх бажань.

Теоретична підготовка здобувачів освіти з дисциплін, що викладає кафедра, здійснюється з урахуванням останніх досягнень в галузі фізики та математики і передових інформаційних технологій навчання у відповідності до переліку компетенцій випускника Університету згідно з обраною спеціальністю.


Успішні і відомі компанії вимагають, щоб їхні працівники не лише відмінно все знали теоретично, а і відмінно виконували роботу практично. Тому кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики надає відмінну базову теоретичну і практичну підготовку для наших здобувачів вищої освіти. Навчальні програми розроблено таким чином, щоб теоретична підготовка складала не більше 50% навчальних занять, а практична підготовка – не менше 50% навчальних занять (для багатьох спеціальностей практична підготовка становить не менше 75% навчальних занять).


Доцент Калинюк А.М. проводить практичне заняття для здобувачів освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Практична підготовка з математичних дисциплін здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри, створеної на основі сучасного обладнання останнього покоління, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення (Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel тощо). Це дає змогу використовувати чисельні методи замість аналітичних при розв’язуванні різноманітних задач вищої математики, а також візуалізувати результати математичного моделювання.


Старший викладач Олімпієва Ю.І. проводить практичне заняття

На практичних заняттях з фізики закріплюються теоретичні знання шляхом розв'язування задач та розглядів прикладів, опановуються засоби та методи розв'язування задач з різних розділів фізики, та задач прикладного характеру. На лабораторних заняттях з фізики студенти досліджують фізичні явища та знайомляться з законами, що розкривають розуміння суті методів досліджень, набувають навичок оцінки технічних засобів, що використовуються при виконанні експерименту, навичок встановлення достовірності отриманих результатів, навчаються використовувати статистичні методи та сучасну обчислювальну техніку для обробки й аналізу результатів експерименту.


Професор Андреєва Н. О. проводить практичне заняття для здобувачів освіти за  спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

У рамках реалізації інноваційного змісту навчання, для забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів на підставі компетенцій партнерів-роботодавців передбачено вивчення наступних розділів вищої математики:

На першому курсі бакалаврського рівня освіти для всіх спеціальностей, в першому семестрі:

 • «Лінійна алгебра»,
 • «Векторна алгебра та аналітична геометрія»,
 • «Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних»,

У другому семестрі:

 • «Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних»,
 • «Звичайні диференціальні рівняння»,
 • «Ряди»


Старший викладач Варшамов А.В. проводить практичне заняття

На другому курсі в третьому семестрі:

 • «Теорія ймовірностей та математична статистика»,
 • «Дискретна математика».

Для спеціальності 124 «Системний аналіз» окремо в третьому семестрі викладається дисципліна «Теорія ймовірностей та математична статистика», в четвертому семестрі викладається дисципліна «Додаткові розділи вищої математики», в п’ятому-шостому семестрах — дисципліна «Методи і технології моделювання та управління».

На першому курсі магістерського рівня освіти викладається дисципліна «Методи моделювання інформаційних систем» або «Математичні методи моделювання та організації процесів».

На першому курсі наукового рівня освіти пропонується до вивчення навчальна дисципліна «Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах», що дозволяє підготувати випускника до аналітичної та високо-інтелектуальної діяльності в ІТ галузі.


Лекція доцента Власик Г.М. для здобувачів освіти  Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Дисципліна «Фізика» в першому семестрі включає розділи:

 • «Механіка»
 • «Електростатика»
 • «Постійний електричний струм»
 • «Магнетизм»

в другому семестрі:

 • «Коливання і хвилі»
 • «Елементи квантової механіки»
 • «Будова атома»
 • «Фізика твердого тіла»
 • «Контактні явища в металах і напівпровідниках».

Для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Робототехніка та технічні системи» навчальною програмою з фізики передбачено розгляд елементів гідравлики й акустики.


Старший викладач Морозова С.В. проводить практичне заняття з фізики

Інноваційні методи навчання на кафедрі вищої математики, математичного моделювання та фізики передбачають поступовий перехід від аналітичних методів обчислень до чисельних методів із використанням пакетів прикладних програм. Для майбутніх фахівців ІТ галузі важливим є вміння розв’язувати будь-які математичні задачі з використанням сучасних технічних засобів, що є в наближчому доступі.


Студенти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення виконують лабораторну роботу в 517 аудиторії

Гарантом якості навчального процесу є інтелектуальний капітал кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики – висококваліфіковані викладачі, які мають значний досвід роботи у освітній і науково-дослідній сфері.

На кафедрі працює потужний викладацький склад із 17 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, 9 кандидатів наук, 7 старших викладачів.

Посилені вимоги роботодавців до знання англійської мови випускниками університету спонукали викладачів кафедри бути готовими до викладання навчальних дисциплін англійською мовою. На сьогодні 4 викладача кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики мають сертифікати з мовної освіти рівня В2.


Навчально-матеріальна база включає в себе дві лекційні аудиторії та дві навчальні лабораторії.

Навчальна лабораторія комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ» є сучасною аудиторією, у якій 21 комп’ютер підключено до навчальної мережі, що дозволяє диференційно видавати та контролювати виконання завдань здобувачами освіти.

Призначення навчальної лабораторії комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ»:

1. Набуття здобувачами освіти компетенцій:

 • оволодіння інноваційними технологіями, зокрема мережними і хмарними, з метою досягнення основних завдань математичної освіти;
 • застосування сучасних методів моделювання в науці, техніці, промисловості;
 • моделювання, дослідження та розробки методів і алгоритмів оптимізації різноманітних процесів;
 • здійснення аналізу взаємопов’язаних процесів різної природи, формування критеріїв обмежень та суттєвих факторів при розробці моделей систем;
 • створення алгоритму підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

2. Координація роботи творчих груп та наукових математичних гуртків.


Проектор з інтерактивною підтримкою, надає можливість відображати будь-яку графіку, відео, а також відображати хід та результати обчислень математичних об’єктів за допомогою Mathcad, Maxima, Excеl тощо.

Нові прогресивні форми навчання впроваджено на кафедрі вищої математики завдяки створеній сучасній навчально-матеріальній базі. При вивченні дисципліни «Вища математика» введено в навчальні програми по кожній темі лабораторні роботи, під час яких здобувачі освіти використовують математичну програму Maxima (розробник – Масачусетський технологічний університет, США).

Практичні та лабораторні заняття з фізики проводяться в навчальних лабораторіях «Оптика та фізика твердого тіла» і «Оптичні та перспективні лінії зв’язку», що обладнані для виконання лабораторних робіт.

Навчальна лабораторія «Оптика та фізика твердого тіла»

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики має договори про співпрацю з:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;
 • Інститутом математики НАН України.
 • Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Договори про співпрацю є взаємовигідним співробітництвом у науковій та науково-технічній сферах застосування теоретичних математичних моделей у галузі інформаційних комунікацій та захисту інформації, для проведення наукових та науково-технічних досліджень в області застосування інформаційних технологій до моделювання складних систем, а також для здійснення координації робіт з питань підготовки кадрів. Це надає можливість викладачам і аспірантам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку фізики й математики та забезпечувати високу якість навчання, відповідно до останніх вимог роботодавців.

Для здобувачів освіти на кафедрі проводяться Наукові гуртки за такими сучасними напрямками:

 • варіаційно-графічні методи,
 • теорія апроксимації,
 • вибір оптимальної стратегії,
 • комп’ютерна графіка,
 • робототехніка,
 • прикладні задачі з фізики.

Наукові гуртки надають можливість виявити найбільш талановитих здобувачів освіти, розвивати їх інтерес до науки, залучати їх до виконання наукових досліджень та стартапів. Це дає змогу ще з молодших курсів планомірно готувати наших здобувачів освіти до інтелектуальної діяльності в ІТ галузі, а також залучати їх до навчання в аспірантурі та докторантурі в рамках підготовки науково-педагогічних працівників.

На даний момент на кафедрі вищої математики, математичного моделювання та фізики працюють чотири наукових гуртка:

«Основи математичного моделювання»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент Калинюк А.М.

Мета: навчити здобувачів вищої освіти самостійно складати математичні моделі та моделювати реальні процеси й явища; використовуючи знання з інформаційних технологій виконувати обчислення та будувати моделі; розвивати творче, абстрактне мислення; стимулювати зацікавленість до математики та самоосвіти.

«Математико-економічні основи теорії ігор»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, доктор педагогічних наук Маланюк Н. М.

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти з варіантами пошуку оптимальних стратегій і прийняття рішень в невизначених умовах; розвивати уміння будувати модель гри, що відповідає досліджуваній задачі, досліджувати отриману модель (аналітично та з використанням комп’ютера), аналізувати отримані результати; сприяти розвитку творчого й абстрактного мислення; стимулювати зацікавленість до математики.

«Методика розв’язування нестандартних задач з фізики»

Керівник гуртка: професор кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, кандидат технічних наук, доцент Андреєва Н.О.

Мета: навчити студентів самостійно розв’язувати фізичні задачі прикладного характеру; стимулювати зацікавленість до фізики.


Професор Андреєва Н.О. проводить гурток для здобувачів освіти Навчально-наукового інституту телекомунікацій


Виступ учасника наукового гуртка

«Основи радіоелектроніки та приладобудування»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, кандидат фізико-математичних наук Сімченко С. В.

Мета: формування уявлень про сучасну електроніку; розширення та поглиблення знань із фізики щодо відповідних явищ; розвиток навичок самостійної пізнавальної діяльності під час розробки та конструювання радіоелектронних приладів.

Доцент Сімченко С. В. зі здобувачами вищої освіти на занятті гуртка

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики приймає активну участь в підготовці абітурієнтів до національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики.

Найкращі викладачі кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики проводять для учнів 11 класів та майбутніх абітурієнтів навчання на підготовчих курсах до НМТ з математики та фізики в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій.


Робота курсів по підготовці до НМТ з математики

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році заплановано провести протягом 14 травня — 19 липня.

Перевірити себе можна за допомогою виконання тестів минулих років: zno.osvita.ua/mathematics.

Добросовісне навчання здобувачів освіти й інноваційний зміст навчання, що постійно впроваджується викладачами кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики та викладачами всіх кафедр Університету, є запорукою стовідсоткового надання студенту  першого, високооплачуваного робочого місця!

 

Контакти

Наша адреса:
03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики: ауд. 509.

Завідувач кафедри:
кандидат педагогічних наук, доцент Лиходєєва Ганна Володимирівна, каб. 504.
роб.тел.: (044) 249-25-03
E-mail: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитисьНатискаючи на кнопку "Отримати консультацію", ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 47 150
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка