XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Викладацький склад
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Навчальні дисципліни

За кафедрою вищої математики, математичного моделювання та фізики закріплені навчальні дисципліни, що відносяться до циклу дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки та забезпечує виконання навчальних програм бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальностями:

 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека та захист інформації
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 172 Електронні комунікації та радіотехніка
 • 029 Інформаційна, бібліотечна, музейна та архівна справа
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво та торгівля

Згідно зі стандартом вищої освіти та освітньо-професійної програми  підготовки бакалаврів з усіх напрямів кафедра проводить навчання з дисципліни циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки — ВИЩА МАТЕМАТИКА. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування базових математичних знань для розв'язання різних типів задач у професійній діяльності; напрацювання навичок самостійного вивчення наукової літератури, дослідження прикладних проблем і набуття вміння математичного формулювання практичних задач; розвинення інтелекту студентів і формування вмінь аналітично мислити; здатність застосовувати теорію алгоритмів, чисельні методи розрахунків та математичні методи дослідження операцій для вирішення практичних задач, будувати алгоритми та математичні моделі проблемних ситуацій.


Доцент Глущенко Ю.А. проводить практичне заняття з вищої математики

Для спеціальності 124 «Системний аналіз» окремо в третьому семестрі викладається дисципліна ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА. Метою вивчення даної дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ імовірнісно-статистичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів.

Для спеціальності 124 «Системний аналіз» в четвертому семестрі викладається дисципліна ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Метою вивчення даної дисципліни є здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів; виділяти основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, відокремлювати в них стохастичні та невизначені фактори, формулювати ці фактори у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними; використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної  методології, яка заснована на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.


Для спеціальності 124 «Системний аналіз» в п’ятому семестрі викладається дисципліна МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ. Дисципліна «Методи і технології моделювання та управління» містить необхідну теоретичну та методологічну  базу для розуміння засобів, математичних методів та моделей, які використовуються при обчисленні та обробці даних, пов’язаних з інформацією, та даних інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем.

Доцент Маланюк Н. М. проводить практичне заняття з навчальної дисципліни
«Методи і технології моделювання та управління»

У відповідності до освітньо-професійних програм підготовки магістрів, кафедра проводить навчання з дисциплін:

 • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Мета даної — сформувати вміння бачити та застосовувати математичні методи у сфері діяльності, розуміти зміст і методи математичного моделювання, будувати математичні моделі об’єктів, явищ, процесів, пов’язаних із спеціалізацією, досліджувати їх методами математики, інтерпретувати отримані результати для здійснення професійної діяльності. Задачею цієї навчальної дисципліни є ознайомлення з основами теорії математичного моделювання та набуття первинних навичок їх застосування до інформаційних систем, що дозволить випускникам університету успішно розв'язувати задачі проектування та розвитку інфокомунікаційних систем і мереж, оптимізації виробництва зв'язку тощо.
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ. Мета даної дисципліни полягає в ознайомленні з основами теорії математичного моделювання та набуття первинних навичок їх застосування до різних систем та організації процесів. Також студенти оволодіють основними поняттями та методами аналізу і синтезу динамічних систем автоматичного керування.

Для підготовки здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня кафедра проводить навчання з дисципліни:

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ. Мета викладання навчальної дисципліни — ознайомити здобувачів третього освітньо-наукового рівня з методами прийняття науково-обґрунтованих рішень, основаних на використанні математичних моделей і математичних методів прогнозування і оптимізації в реальних умовах, тобто за наявності неповних даних і неповних знань. Для вивчення дисципліни необхідні знання з математичного аналізу, лінійної алгебри та теорії ймовірностей і математичної статистики.


Дисципліна ФІЗИКА відноситься до циклу дисциплін базової професійної і практичної підготовки на освітніх кваліфікаційних рівнях за напрямами:

 • 172 Електронні комунікації та радіотехніка
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 125 Кібербезпека та захист інформації

Метою викладання навчальної дисципліни ФІЗИКА є надання студентам знань щодо основних фізичних явищ і ідей, фундаментальних понять, законів і теорій класичної та сучасної фізики; методів фізичних досліджень, засобів та способів розв`язання конкретних задач з різних розділів фізики; формування у студентів наступних умінь застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних технічних завдань; проводити фізичні експерименти з використанням стандартної вимірювальної апаратури та обробляти результати експериментів; виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності.


Доцент Сімченко С. В. проводить лекційне заняття з фізики

Метою викладання дисципліни ФІЗИКА ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати проектування систем телекомунікацій різного призначення та використовувати їх для створення більш складних телекомунікаційних засобів. Дана дисципліна забезпечує вивчення таких дисциплін як «Основи телебачення і радіомовлення», «Теорія передачі сигналів в інфокомунікаційних мережах», «Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів», «Оптичні транспортні системи та мережі» та інші. На заняттях студенти факультету Телекомунікацій  знайомляться з основними законами і засобами класичної  фізичної оптики, а також з новими розробками і ідеями в галузі фізики і техніки оптичних систем передачі інформації, заснованих на властивостях оптичного випромінювання, оптичних матеріалів, складних композиційних структур.


Професор Редько Р. А. проводить практичне заняття з фізики оптичного зв’язку  

Практична частина складає більше 50% від загальної кількості годин, відведених навчальною програмою!

Якісна освіта з дисциплін кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики є фундаментальною складовою професійної компетентності інженера, який має володіти методами моделювання, кількісного й якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування.

Основним напрямом роботи кафедри є підвищення якості освіти, що формує наукове мислення, спрямоване на вирішення творчих професійних задач і дає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов, нового інформаційного простору та бути затребуваним на ринку праці.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 18 481