XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Переваги вступу на кафедру Телекомунікаційних систем та мереж
Викладацький склад
Підготовка магістрів
Методична робота
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Відгуки про кафедру

Навчальні дисципліни

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Телекомунікаційних систем та мереж та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін професійної підготовки на освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра і магістра:

Галузь знань - 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність - 172  Електронні комунікації та радіотехніка   

Спеціалізація  - Телекомунікаційні системи та мережі

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Нормативні дисципліни циклу дисциплін професійної та практичної підготовки:

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ

Є однією з фундаментальних дисциплін базової підготовки фахівців-зв'язківців, входить до складу нормативних дисциплін.

Дисципліна СПЕЗ викладається на 3-му та 4-му курсах по спеціальностям ТСМ та ІМЗ. В цій дисципліні студенти вивчають теоретичні основи побудови систем передачі (СП), принципи роботи апаратури сучасних комплексів СП, їх технічні характеристики, електричні параметри, порядок та правила експлуатації. Студенти набувають умінь аналізувати принципи побудови апаратури комплексів СП, її тактико-технічні характеристики; визначати параметри та аналізувати принципи роботи основних функціональних вузлів каналоутворюючої апаратури СП; аналізувати принципи побудови, структуру та параметри кабельних лінійних трактів СП; використовувати основні характеристики системи технічного забезпечення СП при експлуатації СП; визначати причини виникнення і класифікацію перешкод в кабельних лінійних трактах (ЛТ), питання завадостійкості кабельних ЛТ; використовувати основні електричні характеристики каналів і трактів, утворених апаратурою СП, при проектуванні та експлуатації систем передачі; проводити розрахунок ділянок кабельних ЛТ, вибирати режими роботи та варіанти використання апаратури СП; проводити оцінку основних електричних характеристик каналів і трактів апаратури СП, доводити їх до встановлених норм.

ТЕОРІЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Є однією з фундаментальних дисциплін базової підготовки фахівців-зв'язківців, входить до складу нормативних дисциплін. Дисципліна  викладається на 2 –курсі протягом 2 семестрів  по спеціальностям Електронні комунікації та радіотехніка. Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету дати студентам теоретичні знання про основні закономірності, пов'язані з передачею сигналів по каналам зв'язку, обробкою та отриманням сигналів; а також  забезпечує використання і оцінювання у своїй практичній діяльності математичних моделей  сигналів і каналів зв’язку для розв'язання виробничих, проектних та наукових задач з телекомунікацій.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ

Належить до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальності 172 – Електронні комунікації та радіотехніка, спеціалізація Телекомунікаційні системи та мережі. Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету дати студентам знання про основні принципи і технології, на базі яких будується ця мережа, принципи організації системи управління мереж наступного покоління, основні вимоги до параметрів якості функціонування мережі та надання послуг; планування фізичної і логічної топології мережі.

СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ

Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету дати студентам знання основ та принципів побудови сенсорних мереж, технологій, на базі яких будується сенсорна мережа. Оволодіння навичками программування та налаштування елементів сенсорної мережі. Дисципліна забезпечує подальше вивчення дисципліни: Управління телекомунікаційними системами та мережами та Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій. Дисципліна вивчається на другому курсі протягом третього семестру.викладається фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 172 – Електронні комунікації та радіотехніка.

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.05090302 - телекомунікаційні системи та мережі

Нормативні дисципліни циклу дисциплін загальнопрофесійної підготовки:

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Входить до складу дисциплін професійної та технічної підготовки фахівців- зв'язківців і належить до нормативних дисциплін.

Дисципліна Методи Оптимізації вивчається на 5-му курсі по спеціальностям "телекомунікаційні системи та мережі" і "інформаційні мережі зв'язку" в групах спеціалістів та магістрів. Студенти вивчають теоретичні основи засобів моделювання й оптимізації систем зв'язку, пошук оптимальних варіантів побудови пристроїв і систем зв'язку, оптимальний вибір параметрів устаткування при їхньому проектуванні і розробці. Вивчення дисципліни МО формує у студентів уміння вирішувати задачі скалярного і векторного (багатокритеріального) синтезу і оптимізації систем та пристроїв зв'язку, використовувати методи їх моделювання.

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ  ЗВ'ЯЗКУ

Нормативна дисципліна циклу дисциплін загальнопрофесійної підготовки.

Дисципліна викладається на 5-му курсі по спеціальності ТСМ в групах спеціалістів. В цій дисципліні вивчаються теоретичні та практичні методи та заходи технічної експлуатації систем зв'язку та нормативна документація і рекомендації Міжнародної спілки електрозв'язку, що регламентують технічну експлуатацію систем зв'язку. При вивченні дисципліни ТЕСЗ формуються уміння оцінювати систему технічної експлуатації систем мереж та зв'язку, проводити їх технічну експлуатацію за допомогою сервісних пристроїв та володіти сучасною вимірювальною апаратурою для визначення стану каналів, трактів, апаратури; застосовувати теоретичні знання та набуті практичні навички з технічної експлуатації різних систем зв'язку (контроль, вимірювання, відновлення систем зв'язку відповідно нормативній документації).

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Нормативна дисципліна циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Дисципліна ПСП вивчається на 5 курсі по спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі" в групах спеціалістів. В цій дисципліні вивчаються теоретичні основи проектування цифрових систем передачі, терміни та визначення, встановлені діючими нормативними документами, порядок та правила постановки продукції на виробництво, мережні вимоги до каналів і трактів, до обладнання та інших складових СП, встановлених нормативними документами, діючими в Україні, а також типові методи проектування систем передачі з використанням різних середовищ передавання. Вивчення дисципліни ПСП формує у студентів уміння формулювати технічні вимоги до СП та складати технічне завдання на їх проектування, проводити розрахунки трас та ділянок лінійних трактів ЦСП для різних середовищ передавання; розробляти технічну документацію по результатам проектування згідно з вимогами діючих нормативних документів.

УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ТА МЕРЕЖАМИ

Нормативна дисципліна циклу дисциплін спеціальної професійної підготовки.

Дисципліна УТЗНТ викладається на 5-му курсі по спеціальностям "Телекомунікаційні системи та мережі" і "Інформаційні мережі зв'язку" в групах спеціалістів. В цій дисципліні студенти вивчають різні аспекти систем управління в телекомунікаціях, математичні методи вирішення задач управління і оптимізації проектування систем управління, питання розвитку і впровадження нових технологій АСУ мережами зв'язку. При вивчені дисципліни УТЗНТ у студентів формується уміння аналізувати діючі системи управління, проектувати багаторівневі системи управління, місцеве і централізоване управління, вирішувати задачі побудови і оптимізації АСУ з застосуванням новітніх технологій.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Відноситься до циклу дисциплін загально – професійної підготовки. Викладається на 5 курсі в групах спеціалістів та магістрів  за спеціальностями.

“Управління інформаційною безпекою” і “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. Дисципліна  вивчає основи сучасної теорії  інформації й кодування з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку; сучасні інформаційно-комунікаційні системи і мережі зв’язку; процеси передавання сигналів каналами зв’язку при наявності завад..

Мета  дисципліни - з’ясування фундаментальних понять інформаційної інфраструктури для спеціалістів з телекомунікацій, опанування основними термінами, категоріями, базовими знаннями із сучасної теорії зв'язку, використання і оцінювання у своїй практичній діяльності математичних моделей процесів (у тому числі сигналів каналів зв’язку) для розв'язання виробничих, проектних та наукових задач з телекомунікацій.

Завданнями дисципліни є отримання базових знань з основ інфокомунікацій, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого й ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті.

Дисципліни циклу дисциплін спеціальної професійної підготовки:

МУЛЬТИСЕРВІСНІ МЕРЕЖІ

Дисципліна вивчається на 5-му курсі по спеціальностям "Телекомунікаційні системи та мережі" і "Інформаційні мережі зв'язку" в групах спеціалістів та магістрів. По цій дисципліні студенти вивчають принципи побудови інформаційних мультисервісних інтелектуальних мереж та їх складових структур і пристроїв, їх технічні характеристики; методи розрахунку систем та пристроїв з оптимальними характеристиками; особливості використання і експлуатації систем та пристроїв різного призначення. Вивчення дисципліни МСМ формує у студентів такі уміння: - проводити вивчення принципів побудови та здійснювати системний розрахунок телекомунікаційних мереж та їх пристроїв, обирати оптимальні режими роботи та варіанти використання апаратури; проводити розрахунок електричних характеристик антенних пристроїв телекомунікаційних радіосистем, здійснювати їх проектування за оптимальними параметрами та експлуатацію; виконувати аналіз, синтез, проектування та експлуатацію багатоканальних систем передачі інформації з частотним та часовим розподілом каналів; самостійно опановувати новітні телекомунікаційні мережі, системи та пристрої різних принципів побудови та призначення, здійснювати їх проектування та експлуатацію.

ПЕРСПЕКТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Дисципліна викладається на 5-му курсі по спеціальностям "Телекомунікаційні системи та мережі" в групах магістрів. В цій дисципліні студенти вивчають класичні та новітні теоретичні положення, як основу створення сучасних інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем та пристроїв; методи аналізу та синтезу мереж, систем та пристроїв з оптимальними характеристиками. Вивчення дисципліни формує у студентів уміння здійснювати спектральний аналіз та синтез сигналів телекомунікацій;проводити розрахунок систем з різними методами модуляції та кодування сигналів, здійснювати оптимальний вибір сигналів; здійснювати аналіз інформаційно-комунікаційних систем на основі новітніх теоретичних методів; проводити синтез інформаційно-комунікаційних систем з оптимальними характеристиками на основі новітніх теоретичних методів.

МУЛЬТИСЕРВІСНІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ

Дисципліна МСЗ вивчається на 5-му курсі по спеціальності 8.05090102 “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення” в групах спеціалістів та магістрів. По цій дисципліні студенти вивчають принципи побудови інформаційних мультисервісних інтелектуальних мереж та їх складових структур і пристроїв, їх технічні характеристики; методи розрахунку систем та пристроїв з оптимальними характеристиками; особливості використання і експлуатації систем та пристроїв різного призначення. Вивчення дисципліни МСЗ формує у студентів такі уміння: - проводити вивчення принципів побудови та здійснювати системний розрахунок телекомунікаційних мереж та їх пристроїв, обирати оптимальні режими роботи та варіанти використання апаратури; проводити розрахунок електричних характеристик антенних пристроїв телекомунікаційних радіосистем, здійснювати їх проектування за оптимальними параметрами та експлуатацію; виконувати аналіз, синтез, проектування та експлуатацію багатоканальних систем передачі інформації з частотним та часовим розподілом каналів; самостійно опановувати новітні телекомунікаційні мережі, системи та пристрої різних принципів побудови та призначення, здійснювати їх проектування та експлуатацію.

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

 Дисципліна є базовою для підготовки фахівців за спеціальністю „Телекомунікаційні системи". Дисципліна перед­ба­чає вивчення студентами структури та архі­тектури електронно-обчислювальної машини (ЕОМ) та сучасних персо­наль­них комп'ютерів та телекомунікаційних мереж, набуття практичних навиків у програмуванні зовнішніх телекому­ні­ка­цій­них пристроїв з викорис­тан­ням мови програмування Асемблер, основ мо­ви прог­ра­мування С++ та її використання для розв’язування прикладних те­ле­ко­му­нікаційних задач, та використання засобів математичних САПР для роз­в'я­зування задач моделювання телеко­му­нікаційних систем, а також системи науково-технічних розрахунків MatLab.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 20 931