XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

«Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G та 5G»

Правила оформлення тез доповідей

Загальна інформація
Регламент роботи
Програмний комітет
Адреса комітету
Адреса
Дата і час проведення
Організатор
Тези доповідей

Правила оформлення тез доповідей

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Тези доповіді надаються в обсязі 1-2 сторінки

формату А4 на одній з робочих мов конференції ( українська, російська, англійська ),

редактор Word, шрифт Times New Romаn, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,

поля: верхнє та нижнє – 1,5 см, ліве -2,5 см, праве – 1 см.

 Формули в редакторі Equation 3,0.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

назва доповіді (великими літерами),

 ПІБ, вчений ступінь, наукове звання, назва установи чи організації (курсивом),

анотація (50-100 слів, мовою конференції (курсивом)) – 11 шрифт.

 

У кінці тез надається перелік використаної літератури

(до 4-х найменувань, 10 кегль, (курсивом)).

 

Ілюстрації до доповідей виконуються в електронному вигляді

 для демонстрації на мультимедійному проекторі.

 

Доповіді та виступи не редагуються,

 автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення матеріалів.

__________

Доповіді і виступи учасників конференції

та інформацію про виставку буде опубліковано в наукових журналах:

“Зв’язок”,

“Телекомунікаційні та інформаційні технології”,

 “Сучасний захист інформації”,

“Економіка, менеджмент, бізнес”,

«Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку».

__________

Участь у конференції та виставці БЕЗКОШТОВНІ.

Учасники конференції з інших міст сплачують тільки за проїзд та проживання.

 

Реєстраційні картки, які є заявкою на участь у конференції,

та тези доповідей надсилати до 10.11.2016 року

на E-maіl: conferencedut@meta.ua

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по-батькові_____________________________________________

Посада, вчений ступінь, наукове звання___________________________________

Назва організації______________________________________________________

Поштова адреса_______________________________________________________

Контактний телефон, факс______________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________

Інформація про доповідь(назва, автори)___________________________________

 

Форма участі (будь ласка, дайте відповідь):________________________________

Виступ з доповіддю - □           участь без доповіді - □    заочно (публікація тез) -

 

Приїзд (дата)___________________   Від’їзд (дата)______________________

 

Бажані умови проживання (будь ласка, дайте відповідь)

□   1-кімнатна для 1-ї особи,  □  1- кімнатна для 2-х осіб,  □  2-х кімнатний напівлюкс  □    2-х кімнатний люкс

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Іванов Іван Іванович , д.т.н., проф.

Державний університет

 телекомунікацій,

 м. Київ

АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Розглянуто етапи розвитку телекомунікаційних технологій та основні сучасні досягнення. Наведено рекордні результати в області бездротових технологій, волоконно-оптичних систем, використання новітніх матеріалів для створення електронних пристроїв, мікромініатюризації пристроїв телекомунікацій. Показано перспективні напрямки розвитку технологій телекомунікацій

 

I.Ivanov

ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS OF MODERN TELECOMMUNICATIONS

TECHNOLOGIES

In the work the stages of telecommunication technologies and major achievements are being reviewed. The record results in wireless technology, fiber optic systems, using the most recent materials for electronic devices creation, miniaturization of electronic devices in communication are presented. The perspective directions of telecommunication technologies development are shown

На всьому історичному шляху розвитку телекомунікацій можна виділити 10 революційних подій: створення дротяних аналогових і цифрових систем, бездротових систем, систем телебачення, ВОЛЗ, супутникових систем, мобільних систем, персональних комп’ютерів, транзисторів і ІС на їхній основі, мережі Інтернет, мереж NGN, FGN, FN.

Бездротові системи рухомого зв’язку пройшли шлях від 1-го покоління 1G (NMT) до нинішнього 4-го покоління 4G (LТE), досягнувши швидкості передачі вхідної інформації 500 Мбіт /с (рис.1). Причому, високі досягнення сучасних систем отримані завдяки використанню багатопозиційних сигналів, технологій OFDM і MIMO.

Таким чином, можна зробити висновок, що особливістю сучасного етапу розвитку інфокомунікаційної галузі є створення мультисервісних мереж - глобальних інформаційних інфраструктур, які об’єднує існуючі та плановані мережі з єдиним центром управління для надання повного спектру телекомунікаційних послуг на базі інноваційних технологій.

 

Література:

  1. Широкополосные беспроводные сети передачи информации/ В.М. Вишневский, А.И. Ляхов, С.Л. Портной, И.В. Шахнович.- М.: Техно-сфера,  2005.- 592 с.
  2. Энциклопедия WiMAX путь к 4G/ В.М. Вишневский, С.Л. Портной, И.В. Шахнович.- М.: Техносфера, 2009.- 472 с.
  3. Cовременные беспроводные сети: состояние и перспективы развития./ И.А. Гепко, В.Ф. Олейник, Ю.Д. Чайка, А.В. Бондаренко. К.:ЭКМО,2009.-672 с.
  4. Розподілені сервіси телекомунікаційних мереж та повсюдний комп’ютинг і CLOUD-технології / А.О. Лунтовський, М.М. Климаш, А.І. Семенко.-Львів, 2012.-368 с.

Адреса

03110, вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна

Дата і час проведення

17-18 листопада 2016 року

Організатор

Державний Університет Телекомунікацій

Переглядів: 7 459