XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Переваги інноваційного змісту навчання за спеціальністю Менеджмент

14:39, 13-04-2020

Кафедрою реалізується концептуально нова освітня модель, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

Кафедра здійснює підготовку:

  • Бакалаврів за спеціальністю 073 – Менеджмент (денна та заочна форма навчання).
  • Магістрів за спеціальністю 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):

Менеджмент організацій і адміністрування (денна та заочна форма навчання).

Управління інноваційною діяльністю (денна та заочна форма навчання).

  • Докторів філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Підготовка зі спеціальності починається вже з першого курсу з вивчення комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування». Вже в першому семестрі наші студенти мають змогу зануритись у специфіку обраної спеціальності завдяки вивченню розділу «Менеджмент» цієї дисципліни. Основна мета розділу - дати студентам фундаментальні знання в галузі теорії і практики управління, методології і принципів менеджменту, навчити їх методам наукового пізнання, дослідження і критичного мислення. В подальшому навчанні на цей фундамент надбудовуються інші більш специфічні розділи «Менеджменту і адміністрування»: теорія організації, управління бізнесом, управління конкурентоспроможністю, управління економічною безпекою підприємства, управління персоналом, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент, управління фінансовою діяльністю, інвестиційний менеджмент тощо, які дозволяють студенту отримати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички у всіх сферах управління.

Для того, щоб наші випускники йшли в ногу з життям, до навчального плану на першому курсі введено дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою викладання якої є навчання наших студентів налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої та гаджети, без яких на сьогодні неможливо уявити ані наше повсякденне життя, ані професійну діяльність. Сьогодні молодий успішний менеджер не може дозволити собі не вміти користуватися в своїй діяльності комп’ютером та іншою офісною технікою, не орієнтуватися в мережі Інтернет - практично в кожному оголошенні про вакансію є пункт «впевнений користувач ПК». Курс «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» покликаний в тому числі і задовольнити цю вимогу роботодавця та стати базою для подальших практичних курсів з застосування інформаційних технологій в менеджменті. Крім того до цієї дисципліни введено тему з використання електронних баз та бібліотек з менеджменту, що полегшує для студента пошук інформації в майбутньому.

Дисципліни «Хмарні технології» та «Штучний інтелект» дозволяють майбутнім менеджерам легко влитися в практичну роботу по управлінню підприємством, адже на сьогодні практично кожне з них використовує  в своїй діяльності автоматизовані системи управління бізнес-процесами,  а важливими факторами  розвитку ділової кар’єри управлінця є інформація та знання, а також канали доступу до них.

Однією з ключових вимог роботодавців до випускників, які прагнуть зайняти управлінські посади – високі комунікативні здібності та вміння працювати в команді, акуратна робота з документами. З метою забезпечення цих вимог до навчального плану включені дисципліни «Групова динаміка та комунікації» та «Ділові комунікації». Керівники з розвинутими комунікативними якостями мають значний запас стратегій спілкування, уміють взаємодіяти з представниками різних груп. Усе це вимагає знання особливостей груп, їхніх інтересів, цінностей, етнопсихологічних особливостей тощо, що й забезпечує вивчення зазначених дисциплін. У керівника повинна бути розвинута комунікативна здібність, яка знаходить свій прояв у налагодженні сприятливих взаємовідносин між працюючими, що забезпечує успішну колективну діяльність та знаходження в ній свого місця кожним учасником трудового процесу. Якщо ж комунікативні здібності індивіда співпадають із здібностями до лідерства, то це є передумовою формування успішного менеджера.

Багато з наших студентів прагнуть у майбутньому заснувати власну справу, що, звичайно, потребує широкого спектру як теоретичних знань, так і практичних навичок. Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» має на меті забезпечити студента всім необхідним методичним інструментарієм для започаткування та успішного розвитку власної справи, а також розвиває підприємницькі якості студентів (уміння передбачати і швидко оцінювати ситуацію, активність, здатність до виваженого ризику тощо).

В сучасному житті при працевлаштуванні на роботу англійська мова є другою мовою після української, оскільки певна більшість компаній орієнтується на Європу. Студентам кафедри Менеджменту протягом усіх років навчання викладається дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування», на якій студенти отримують поглиблені знання з англійської мови. Студенти кафедри, як майбутні управлінці, зобов’язані володіти англійською мовою, тому що саме вона є ключем до подальшого самовдосконалення та кар’єрного зростання. Крім того володіючи англійською мовою – мовою міжнародного спілкування – кожен студент після закінчення університету досягає поставлених цілей за допомогою нових можливостей. Для цього в  Університеті втілено посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання:

  • на   1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень;
  • на 3-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять викладачами кафедр проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашому студенту вільно володіти англійською мовою і засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

При підготовці бакалавра години навчального плану розподілені за принципом: 25% – на дисципліни загальної підготовки і 75% – на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Окрім згаданої вище комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» наші студенти вивчають такі дисципліни професійної підготовки як «Економіка підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси, гроші та кредит». Специфіку менеджменту у сфері телекомунікацій та інформатизації дозволяють розкрити такі дисципліни: «Управління бізнес-процесами в телекомунікаціях», «Управління технологічним розвитком», «Основи операторської діяльності в галузі телекомунікацій», «Провайдинг інновацій в галузі телекомунікацій» та інші. Навчальні програми дисциплін загальної підготовки («Філософія», «PR технології та зв'язки з громадськістю», «Управлінські рішення в процесі українського державотворення», «Ділові комунікації»,  «Етика ділового спілкування та риторика» тощо)  розроблені з врахуванням специфіки дисциплін професійної підготовки і слугують надійним базисом для засвоєння в майбутньому професійних знань та навичок.

В структурі всіх без виключення дисциплін переважають практичні заняття (складають більше 50% аудиторних годин), на яких студенти вчаться на практиці вирішувати управлінські задачі завдяки інтерактивним методам навчання. На практичних заняттях проводяться ділові управлінські ігри, круглі столи та семінари з актуальних проблем менеджменту, бізнес-тренінги та майстер-класи, розглядаються кейси успішних підприємств. На практичні заняття запрошуються представники підприємств партнерів кафедри, успішні менеджери в різних сферах управління. Завдяки цьому студенти мають змогу перейняти досвід і практичні навички ефективного менеджменту з перших рук.

Також важливою складовою практичних занять дисциплін професійної підготовки є отримання студентами навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності. В лабораторії кафедри «Мультиспектральний тренажер ІТ-менеджер» студенти на практичних заняттях вчаться працювати зі статистичними даними, отримувати показники ефективності роботи організації, працювати з сучасними системами автоматизації управління підприємством. Цикл дисциплін «Бізнес-інформатика», «Обліково-інформаційні системи менеджменту» «Бізнес-адміністрування» мають 100% практичне спрямування і дозволяють нашим студентам отримати досвід управляння бізнес-процесами на сучасних підприємствах вже під час навчання.

Студенти мають можливість отримати комплекс практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи управління підприємством (інформаційної піраміди менеджменту), а також отримати іменні сертифікати фахівця по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство»  «Парус» та «M.E.Doc». Наявність таких сертифікатів дає конкурентні переваги нашим випускникам на ринку праці.

«Парус» - це інструмент автоматизації CRM- стратегії, що поєднує в єдиний інформаційний простір взаємопов'язані бізнес-процеси основних підрозділів компанії по роботі з клієнтами.

Більшість сучасних організацій працює на платформах 1С і повністю довіряє їм всі процеси обліку та менеджменту.

Сьогодні «M.E.Doc» найпоширеніша програма електронної звітності та документообігу. Програма дозволяє оптимізувати роботу підприємств різних сфер діяльності і систем оподаткування, в ній можна відправляти звіти в державні органи, оскільки завжди завантажені актуальні форми бланків; обмінюватися первинними документами з контрагентами в електронному вигляді.

Важливою складовою діяльності кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів кафедри. Розвиток  інтересу студента  до наукової роботи є початковою школою наукового зростання для майбутніх фахівців з менеджменту. Тому на кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

  • «Світ англійської» (англійською мовою)  – керівник к.е.н., доцент Гавриш О. М. (засідання проводяться останню п’ятницю кожного місяця в аудиторії 415 та America House);
  • «Менеджмент ХХІ ст.»  – керівники д.е.н., доцент Лазоренко Л. В. та Маковецька І. М. (засідання проводяться щовівторка чи четверга кожного місяця в аудиторії 415 та екскурсії по провідним компаніям України).

В процесі роботи гуртків студенти опановують сучасні методи та прийоми проведення наукових досліджень у сфері менеджменту, мають можливість спілкування з носіями англійської мови та провідними практиками сучасності.

Саме наш університет формує нове покоління бізнесової та управлінської еліти, а така модель навчання дозволяє забезпечити якісну підготовку нової генерації менеджерів, які досконало володіють економічною та управлінською теорією, здатні комплексно розв’язувати складні професійні завдання із застосуванням сучасного інструментарію та ІТ технологій, які природно вмонтовані у інформаційний та економічний простір.

Запрошуємо на навчання!

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 8 601