Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Доповідь директора на службовій нараді університету 24 листопада 2014 року

13:26, 25-11-2014

Державний університет телекомунікацій – провідний багатопрофільний вищий навчальний заклад освіти в галузі телекомунікації та інформаційної безпеки.

Навчально-науковий Інститут захисту інформації, який входить до його складу, є одним із провідних навчально-наукових підрозділів, який готує висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки. Підготовка фахівців здійснюється на профілюючих випускних кафедрах інституту “Інформаційної та кібернетичної безпеки”, “Систем захисту інформації”, “Управління інформаційною безпекою”. Відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України Інститут пропонує спектр освітянських послуг як за державним замовленням, так і за рахунок фізичних та юридичних осіб за наступними напрямами та спеціальностями підготовки:

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Термін навчання

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

4

роки

«Системи технічного захисту інформації»

«Управління інформаційною безпекою»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

Термін навчання

спеціаліст

магістр

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

1 рік

2 роки

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

1 рік

2 роки

«Управління інформаційною безпекою»

1 рік

2 роки

Вступивши до інституту абітурієнт отримає МОЖЛИВІСТЬ:

  • одержати фундаментальну підготовку в галузі безпеки інфокомунікаційних технологій та технічного захисту інформації;

  • вивчити основні дисципліни означених вище напрямів підготовки з використанням потужностей Навчального комп’ютерного інформаційного центру Університету, лабораторного комплексу інженерно-технічного захисту інформації, автоматизованого робочого комплексу адміністратора інформаційної безпеки, лабораторій інформаційної і кібернетичної безпеки та криптографічного захисту;

  • прийняти участь в науково-дослідних роботах, які тісно пов’язані з конкретними завданнями забезпечення як захисту інформації, так інформаційної і кібернетичної безпеки в цілому;

  • прийняти участь у міжнародному проекті ENGENSEC, метою якого є втілення нової навчальної програми підготовки професіоналів в галузі інформаційної і кібернетичної безпеки, основаної на успішному досвіді втілення подвійних дипломів серед студентів Європейського союзу та взаємного визнання вчених ступенів.

Високий престиж інституту та університету в цілому, його широкі контакти з провідними організаціями, навчальними закладами, установами і підприємствами дає можливість успішно працювати в підрозділах інформаційної та кібернетичної безпеки державних структур спеціального призначення (Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України та Збройних сил України), у організаціях і службах захисту інформації підприємств “Криптон”, “Версія”, “Українські спеціальні системи”, “Ріас”, “Укроборонспецсервіс” й банківських установ різних форм власності.

Випускною кафедрою за напрямом підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» є кафедра “Інформаційної та кібернетичної безпеки”, яку очолює доктор технічних наук, професор Бурячок Володимир Леонідович. Кафедра має потужній викладацький склад. До якого входять чотирі доктора технічних наук, професора, дев’ять кандидатів технічних наук.

Кафедра призначена для здійснення підготовки в інтересах держави науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі знань «1701 – Інформаційна безпека».

У цілісній системі діяльність наукової та навчальної роботи ННІЗІ ДУТ України Кафедри спрямована на:

дослідження шляхів створення та практичної реалізації оптимального навчального процесу за напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» в умовах реалізації вимог Європейської кредитно-трансферної системи;

розробку та впровадження інформаційного навчального середовища в навчальний процес Університету;

розробку пропозицій щодо створення та реалізації політик безпеки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

дослідження проблем розвитку та вдосконалення технологій криптозахисту інформації;

дослідження методів та засобів підвищення живучості інформаційно-комунікаційних систем в умовах впливу кібератак.

Для забезпечення виконання плану ННР Кафедра підтримує безпосередні зв'язки з:

1) профільними органами державної влади – ДССЗЗІ, а також з СБ, МВС та МО України;

2) навчальними закладами – Національним авіаційним університетом, Національним університетом "Львівська політехніка", Харківським національним університетом радіоелектроніки, Вінницьким національним технічним університетом, Київським національним університетом внутрішніх справ України, Севастопольським військово-морським інститутом ім. П.С. Нахімова, Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації, Інститутом спеціального зв’язку та захисту інформації, Житомирським військовим інститутом тощо.

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками Кафедри опубліковано більше півтора десятка навчальних посібників (підручників, методичних вказівок) серед яких 4 видання узгоджені з МОН України, 4 монографії, понад 50 наукових статей та зроблено більше 40 наукових доповідей.

В межах цього напряму майбутні фахівці вивчають сучасні дисципліни, які в майбутній професійній діяльності дозволять їм детально опанувати функції адміністратора безпеки комп'ютерних систем та мереж.

Особлива увага приділяється моделям та методам забезпечення основних послуг безпеки, таких як: конфіденційність інформації; цілісність інформації; доступність системи; спостережливість інформаційної технології. Вивчаються апаратурні та програмні засоби забезпечення безпеки інформації, а також методи, що спрямовані на запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації. Велика увага приділяється вивченню та використанню сучасних методів криптографічного захисту інформації та кібернетичної безпеки держави.

До унікального програмного забезпечення, що встановлено на ПЕОМ спеціалізованих комп’ютерних лабораторій можна віднести:

1. Програмний апаратний комплекс Digital Security Office 2012, який дає комплексне рішення для управління інформаційною безпекою компанії. Дозволяє побудувати систему УІБ відповідно до вимог міжнародних стандартів по інформаційній безпеці, а також самостійно проводити регулярний аналіз ризиків й управляти отриманими результатами. Містить у собі систему аналізу і управління інформаційними ризиками ГРИФ, а також систему розробки і управління політикою безпеки інформаційної системи КОНДОР;

2. Програмний апаратний комплекс Digital Security LifeCycle Management System – сучасний інструмент для розробки, впровадження та підтримки ефективно працюючої системи УІБ, що дозволяє компанії підтримувати необхідний рівень захищеності своїх інформаційних активів без зайвих витрат і неоптимального використання ресурсів. Допомагає персоналу оптимізувати процес прийняття управлінських рішень в області ІБ, домогтися скоординованої роботи всіх задіяних фахівців, значно підвищити ефективність впроваджуваних рішень, скоротити часові і фінансові витрати на розробку, підтримку та удосконалювання всіх процесів СУІБ.

3. Кібернетичний полігон

Мета якого відпрацювання технологій виявлення кібератак та протидії ним, ліквідації наслідків застосування кіберзброї та відновлення нормальних режимів функціонування мереж управління військами та зброєю. Не менш важливе значення при цьому має підготовка фахівців, здатних здійснювати кіберудари у відповідь на несанкціоновані дії атакуючої сторони.

Функціонування «Кібернетичного полігону» дозволить:

1) розробляти перспективне спеціалізоване програмне забезпечення для захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних систем (ІС);

2) проводити спецдослідження в галузі технічних та програмних засобів кіберзахисту та відповідних методик захисту об’єктів критичної інфраструктури;

3) визначати оптимальні способи нейтралізації загроз в кіберпросторі з урахуванням наявних апаратно-програмних засобів технічного захисту інформації;

4) моделювати процеси нападу та захисту інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури;

5) оцінювати рівень захищеності електронних ресурсів та апаратно-програмних засобів ІС;

6) аналізувати ефективність кібернвпливу на ІС об’єктів критичної інфраструктури протидіючої сторони.

Випускною кафедрою за напрямом підготовки «Системи технічного захисту інформації» є кафедра “Систем захисту інформації”, яку очолює доктор технічних наук, професор Розорінов Георгій Миколайович. До складу кафедри входять: два доктора технічних наук, професора та вісім кадидатів технічних наук.

КАФЕДРА СЗІ призначена для здійснення підготовки (перепідготовки) за денною та заочною формою навчання фахівців (професіоналів) вищої кваліфікації в галузі знань 1701 – Інформаційна безпека з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини і держави в цілому.

Основними завданнями кафедри СЗІ є:

1) створення умов для задоволення потреб студентів у підвищенні рівня професійних знань;

2) підготовка згідно отриманих Університетом ліцензій і сертифікатів та з урахуванням потреб реального сектору економіки:

- фахівців із інформаційної безпеки за напрямом підготовки 6.170101 – Інформаційна безпека;

  • професіоналів у галузі технічного захисту інформації, за спеціальностями 7.17010102 та 8.17010102 – Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки;

3) розробка вимог і пропозицій щодо удосконалення змісту та обсягу навчальних програм дисциплін, що викладаються кафедрою;

4) формування методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

5) розробка, організація та впровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій;

6) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

7) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи університету;

8) надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань технічного захисту інформації, а також з інших питань навчальної, методичної та науково-дослідної роботи кафедри.

Кафедра має дві спеалізовані лабораторії, які обладнані сучасним обладнанням.

Випускною кафедрою за напрямом підготовки «Управління інформаційною безпекою» є кафедра “Управління інформаційною безпекою ”, яку очолює доктор технічних наук, професор Шевченко Віктор Леонідович.

Фахівці з управління інформаційною безпекою здатні вирішувати завдання теоретичного та практичного характеру, що безпосередньо пов’язані з усіма аспектами захисту інформації. Підготовка таких фахівців спирається на оволодіння сучасними інформаційними технологіями, фундаментальними та прикладними науковими дисциплі­нами, що дозволить майбутнім фахівцям досконало знати конструкцію та принципи функціонування сучасних комп’ю­терних систем та мереж, організовувати електронний документообіг, адмініструвати комп’ютерні мережі, проекту­вати системи захисту інформації та системи управління інформаційною безпекою тощо.

Підготовка студентів, що навчаються за напрямом підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою», базується на базовій лабораторії «Центру управління інформаційною безпекою», де проводяться лабораторні та практичні заняття, зокрема, в комп’ютерних класах з використанням кластерних технологій, на сучасному мережевому обладнанні в комп’ютерних лабораторіях Мережевої Академії Cisco, а також в науково-дослідних лабораторіях технічного захисту інформації на сучасному вимірювальному та пошуковому обладнанні з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Студенти, що навчаються за напрямом 170103 «Управління інформаційною безпекою», беруть активну участь у проведенні різного роду семінарів з IT-технологій та захисту інформації, зокрема, в засіданнях круглого столу постійно діючого семінару по інформаційній безпеці. Також студентам надається можливість проходження міжнародної сертифікації від відомих світових компаній (зокрема  Cisco Systems, Linux Professional Institute, RSA Security та багато інших).

Студентам, які навчаються за напрямом підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою» надаються сучасні знання та навички проектування і впровадження систем захисту інформації на підприємствах, установах і організаціях. При цьому поглиблено вивчається математичний, програмний, мережевий, технічний, а також правовий і організаційний захист інформації.

На сьогодні випускники з цієї спеціальності працюють на різних посадах в різних установах, організаціях та на підприємствах у відділах та службах захисту інформації та автоматизації.

Базовою аудиторією де проводяться лабораторні та практичні заняття з підготовки фахівців управління інформаційною безпекою є базова лабораторія «Центру управління інформаційною безпекою». В даній лабораторії розгорнутий  «Контур інформаційної безпеки SearchInform».

  • «Контур інформаційної безпеки SearchInform» – одне з найбільш досконалих рішень з контролю над інформаційними потоками підприємства на всіх рівнях.

«Контур інформаційної безпеки SearchInform» оздоблений потужним пошуковим модулем. Спільне використання всіх типів пошуку дозволяє максимально ефективно захищати конфіденційні дані в корпоративній мережі і, що особливо важливо в сучасних умовах, - різко скоротити трудовитрати на їх аналіз.

Також в даному центрі реалізовані функції Ситуаційного центру щодо управління кризисними ситуаціями, які пов'язані із інформаційною небезпекою. Функціональність програмного забезпечення спрямовується на потребу саме Ситуаційного центру де всі автоматизовані робочі місця, моделі, навчальні заняття позиціонюются як складові Ситуаційного центру з чіткою позицією в структурі.

З метою підвищення практичної спрямованості підготовки фахівців з організації та управ-ління інформаційною безпекою на кафедрі розроблена система управління інформаційною безпекою у вигляді автоматизованого робочого місця адміністратора інформа-ційної безпеки (АРМ АІБ) підпр-ємства.

АРМ ІУБ планується використовувати у навчальному процесі кафедри УІБ, у подальшому - в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців у сфері ІБ.

Студентам, які навчаються за напрямом підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою» надаються сучасні знання та навички проектування і впровадження систем захисту інформації на підприємствах, установах і організаціях. При цьому поглиблено вивчається математичний, програмний, мережевий, технічний, а також правовий і організаційний захист інформації.

Слід також відмітити значний вклад в піготовку фахівців по інформаційній безпеці кафедри Вищої математики, яку очолює доктор технічних наук, професор Барабаш Олег Володимирович.

Викладачі кафедри Вищої математики приділяють велику увагу залученню студентів до наукової роботи. На кафедрі щорічно проводиться студентська наукова конференція «Застосування Вищої математики в галузі зв’язку та захисту інформації».

На кафедрі застосовуються новітні інформаційні технології на базі комп’ютерного мультимедійного класу саме для вивчення математичних дисциплін.

В даному класі кожен студент працює на автоматизованому робочому місці на базі ПЕОМ із застосуванням сучасного пакету прикладних програм «Maxima» (математичні обчислення з візуалізацією та відображенням результатів і процесу рішення).

Дає змогу кожному студенту більш якісно засвоїти математичні обчислення, замінити громіздкі аналітичні розрахунки комп’ютерним моделюванням та рішенням математичних задач в обсязі програми підготовки фахівців в галузі телекомунікацій і захисту інформації.

Функціональні можливості мультимедійного обладнання класу дозволяєють відобразити процес рішення і результати кожного студента на моніторі сервера викладача, а також, за необхідності, на інтерактивному екрані класу, який виконує роль класної дошки. Інтерактивний екран дозволяє здійснювати управління сервером за допомогою лазерної вказівки, як це зазвичай робиться маніпулятором «Миш». В результаті цього викладач має змогу відображати на екрані презентації, відеороліки, тощо, а також зображення на моніторі будь-якої робочої станції, відображення процесу рішення і результатів математичних обчислень будь-якого студента. Крім того, завдяки новітнім інформаційним технологіям, PeintDraw викладач або студент можуть робити надписи на зображенні на інтерактивному екрані за допомогою електронного маркера, як це зазвичай відбувається з крейдою на дошці в аудиторії.

Застосування мультимедійного математичного класу при вивченні вищої математики надає можливість викладачу більш якісно продемонструвати процес рішення будь-якої задачі, а студенту надає впевненості, що він зможе за допомогою програмного забезпечення вирішити будь-яку математичну задачу.

Позитивним слід відмітити те, що Навчально-науковий інститут захисту інформації тісно взаємодіє з Навчально-науковим інститутом телекомунікацій та інформатизації та їх профілюючими кафедрами, що дає можливість нашим студентам більш досконало вивчати інформаційні технології.

Так наші студенти навчаються в Мережевій академії Сiсsco, яка розгорнута на базі кафедри “Компютерних систем ті мереж”.

Навчання в університеті здійснюється на новітніх зразках реально діючого телекомунікаційного обладнання, яке моделює роботу оптичних транспортних мереж, передачі даних мобільних, телефонної мережі загального користування та цифрового телебачення. Працюють лабораторії по вивченню механізмів захисту від несанкціонованого доступу за допомогою інформаційних технологій.

У нашому університеті Ви здобудете знання, які дадуть змогу одночасно вміти проектувати телекомунікаційні мережі та розробляти спеціальне програмне забезпечення, знання найсучасніших технологій супутникових телекомунікацій та захисту їх інформїаційного простору.

Тільки в нашому університеті безкоштовно проводять курси від провідних світових виробників телекомунікаційного обладнання CISCO, Hewlett Pachard та інших за рахунок планових занять, що надає додаткові переваги при працевлаштуванні. Також працюють курси технічної англійської мови.

Ми підтримуємо з майбутніми роботодавцями щільні робочі контакти з метою, налагодження ефективного механізму практик і стажувань, і не лише для студентів, а й для викладачів університету.

Окремим напрямом нашої роботи є міжнародне співробітництво. Ми наполегливо розширюємо співпрацю з університетами інших країн, у тому числі навчання студентів за програмами подвійних дипломів.

Випускники університету користуються стійким попитом на ринку праці, що гарантує 100% працевлаштування в провідних телекомунікаційних компаніях України з високим рівнем оплати.

Університет чекає на активних та креативних молодих людей, яким до вподоби сучасні інформаційно-комунікаційні технологій та які думають про своє майбутнє. 

© При повному чи частковому використанні матеріалів сайту ДУІКТ гіперпосилання на сайт https://duikt.edu.ua/ обов'язкове!
Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».

Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».

Переглядів: 15 371
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа