XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Бізнес-діагностика


Автор:
В.В. Атюшкіна, Я.В. Бурко, Р.А. Галгаш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.92 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні питання економічної діагностики підприємства. Матеріал посібника згруповано за темами курсу з визначенням ключових термінів і змістових питань теми, наданням прикладів розв’язування практичних завдань, завдань для розв’язування, питань для обговорення, питань для самоперевірки знань, переліку тем для доповідей та рефератів. Представлений навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Економічна діагностика» або споріднені дисципліни. Робота з матеріалом навчального посібника сприятиме кращому засвоєнню теоретичних положень дисципліни, систематизації та закріпленню набутих знань, умінь і навичок, у тому числі при самостійній підготовці. Посібник є корисним для викладачів, фахівців з економіки та широкого кола читачів, що цікавляться питаннями діяльності підприємства.
Автор:
Н.І. Сарай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.57 Мб
Тип документу:
Посібник
Унавчальномупосібникурозглядаютьсятеоретичні,методичніта практичнізасадибізнес-діагностуваннядіяльностіпідприємствав період нестійкого та мінливого зовнішнього середовища. Навчальний посібник містить перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу «Бізнес-діагностика», коротко розкриває зміст кожної теми.Длязакріпленнятеоретичногоматеріалупропонуютьсятестовіта розрахунково-ситуаційнізавдання.Длястудентівзаочноїформинавчання подаються завдання для виконання контрольних робіт. Посібникпризначаєтьсядлястудентівспеціальності076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», аспірантів, викладачів.
Автор:
Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Практикум присвячений висвітленню актуальних теоретико-методичних і нормативних положень, практичних аспектів здійснення комплексної бізнес-діагностики промислового підприємства. Містить широке коло навчальних завдань, прикладів, задач, практичних ситуацій, кросвордів, кейсів, що дозволяють сформувати високий рівень компетентності у сфері дослідження діяльності суб’єкта господарювання. Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів, а також буде корисним для економістів-практиків.
Автор:
С.О. Єрмак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів усіх форм навчанняпредставленийудопомогустудентам під час підготовкидо аудиторнихзанять, складанняекзаменівпідчасекзаменаційноїсесії. Важливістьпитань,щорозглядаютьсянавчальноюдисципліною Бізнес-діагностика,полягає в тому, щомайбутньомуекономістудля прийняття оптимальнихрішеньтребазнатиосновніпринципипроведення діагностичногодослідження,сутністьпроцедуроцінки,їхрізноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Дометодичногоапаратутаінструментаріюдіагностикизалучаються відповіднізасобидисциплін“Статистика”, “Економічнийаналіз”, “Маркетинг” та ін. Головноюметоювикладаннядисципліни“Економічнадіагностика”є формуваннявміньінавичокщодо використанняметодичногоапаратута інструментаріюекономічногодіагностуваннядлявизначеннястанпідприємства і формування аналітичної інформації, необхідної для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. Цей курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань управління діяльністю підприємства в умовах ринку.
Автор:
Укл. С.М. Глухарєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
765 Кб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»)
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 784