XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Регіональна економіка


Автор:
О.Ю. Гусєва, О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить необхідний обсяг матеріалу з дисципліни «Регіональна економіка» для підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. Він відповідає нормативній програмі і побудований таким чином, щоб забезпечити активне опанування знаннями з регіональної економіки України. Начальний посібник призначений для самостійної підготовки студентів до семінарських і практичних занять. Він містить лекційний матеріал, перелік теоретичних знань та практичних навичок по кожній темі, питання для перевірки знань та понять, задачі для самостійного вирішення та тестові завдання для контролю знань по кожній темі. Також у навчальному посібнику наведено список основної та додаткової літератури для кращого засвоєння курсу. Навчальний посібник підготовлений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни.
Автор:
Гусєва О.Ю, Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний курс «Регіональна економіка» є дисципліною циклу загальноекономічної підготовки бакалаврів для вивчення студентами 1 курсу. Вивченню курсу «Регіональна економіка» передує наявність систематичних та ґрунтовних знань з суміжних курсів (економічна теорія, політична економія, макро- та мікроекономіка та ін.), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. Головна мета курсу – формування знань про основні закономірності формування економіки регіонів, взаємодії суспільства і природи, механізми реалізації регіональної політики. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів регіональної діагностики.. В результаті вивчення дисципліни «Регіональна економіка» студенти повинні знати: • теоретичні основи регіональної економіки і раціонального природокористування; • методи проведення регіональних і екологічних досліджень; • сучасні особливості, проблеми, перспективи розвитку і територіальної організації міжгалузевих господарських комплексів і економічних районів України; • проблеми інтеграції господарства України у світову економіку, фактори сталого розвитку країни, міжнародні аспекти природозахисної діяльності. В результаті вивчення дисципліни «Регіональна економіка» студенти повинні вміти: • аналізувати рівні розвитку регіонів, розраховувати показники спеціалізації, комплексності і ефективності територіальної організації господарства; • оцінювати ефективність розміщення виробництва. Завдання для самостійної роботи побудовані на матеріалах статистичних збірників. Це підвищує якість і віддачу від самостійної роботи. Обов'язковою умовою є написання короткої пояснювальної записки до кожної аналітичної таблиці, у якій повинна міститися логічна оцінка отриманих результатів. Пояснювальні записки під час консультацій ретельно перевіряються й аналізуються, відзначаються їх позитивні і негативні моменти, указується, як поліпшити їх якість. Завдання, видавані студентам, строго індивідуальні. Найбільш вдалі і змістовні пояснювальні записки заслуховуються на семінарських заняттях, а також на підсумкових студентських конференціях. Для полегшення виконання завдання студентам наведені питання на які треба відповісти та приведені деякі форми аналітичних таблиць. Як додаток приведені вимоги до оформлення підсумків самостійної роботи студентів та список рекомендованої до вивчення літератури.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 905