XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Основи статистики і прогнозування економічних процесів


Автор:
О.В. Гук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.49 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальнийпосібникдля студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Менеджмент і бізнесадміністрування», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Логістика» першого бакалаврського рівня вищої освіти.
Автор:
О.Ю. Гусєва, С.В. Легомінова, А.Ю. Голобородько, О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.03 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриті ключові питання основ статистики і прогнозування економічних процесів. Ґрунтовно висвітлені основні методи спостережень, зведення і групування. Наведені методи вивчення варіації і форм розподілу, аналізу взаємозв’язку і динаміки. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Основи статистики і прогнозування економічних процесів» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
О.Ю. Гусєва, О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.92 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціальнотрудових відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціальнотрудові відносини та економіка праці» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
О.М. Полінкевич, І.Г. Волинець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто актуальні питання прийняття господарських рішень, управління ризиками в умовах невизначеності, окреслено технології та критерії прийняття рішень, методичні основи підготовки та реалізації, їхнє прогнозування та аналізування. Описано теорію корисності та показано її використання при прийнятті рішень. Зазначено вплив нераціональності на поведінку споживачів у поведінковій економіці, яку варто враховувати, обґрунтовуючи господарські рішення. Значна увага приділяється прийняттю рішень при конфліктах, окремо виділено фінансові та інвестиційні рішення за умов ризику, запропоновано їхнє якісне і кількісне оцінювання, окреслено напрями та методи зниження ступеня ризику. Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Матеріал навчального посібника сприятиме набуттю спеціалістами сфери економіки та управління базових компетенцій з питань прийняття обґрунтованих господарських рішень та управління ризиками, управління вартістю підприємства.
Автор:
Т.С. Клебанова, В.А. Курзенев, В.М. Наумов та ін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.58 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто основні положення теорії прогнозування соціально-економічних процесів. Наведено загальну характеристику методів і моделей соціально-економічного прогнозування. Подано коротку характеристику організації використання програмних засобів у процесі вирішення завдань прогнозування. Розглянуто приклади вирішення окремих завдань із використанням пакета прикладних програм STATISTICA. Рекомендовано для студентів та аспірантів, які виконують дослідження, пов'язані із завданнями прогнозування, а також інших категорій читачів, які цікавляться питаннями прогнозування.
Автор:
А.Т. Мармоза
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.67 Мб
Тип документу:
Підручник
Автор:
А.Т. Опря
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.8 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики в модульному варіанті з програмованою формою контролю знань: методологічні засади статистики; статистичне спостереження; зведення і групування статистичних даних; узагальнюючі статистичні показники; аналіз рідів розподілу; аналіз подібності розподілів; статистичні методи вимірювання взаємозв'язків; аналіз інтенсивності динаміки; аналіз тенденцій розвитку та коливань; індексний метод; вибірковий метод; подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти. Додатково розглянуто науково-пізнавальні теми: перевірка статистичних гіпотез; методи багатомірного статистичного аналізу. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам і науковцям, а також працівникам економічних служб.
Автор:
Г.В. Ковалевський, Т.М. Колесник, Г.Б. Тихонова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
875 Кб
Тип документу:
Книга
Вперше розроблено навчальний посібник «Практикум та тренінг зі статистики», який охоплює усі проблеми практичного застосування статистики. Розглянуто методичні вказівки, практичні завдання, тести і самостійна робота студентів з курсу «Статистика». Для студентів вищих навчальних закладів України.
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б., Голобородько А. Ю
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.19 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Компедіум з дисципліни Статистичне моделювання та прогнозування економічних процесів призначений для студентів денної і заочної форм навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки ОКР ― Бакалавр, спеціальності (спеціалізації): 051 ― Економіка, 073 ― Менеджмент, 075 ― Маркетинг, 076 ― Підприємництво, торгівля та біржовадіяльність, а також викладачів., видання друге доповнене, перероблене.
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.94 Мб
Тип документу:
Книга
Змістовий модуль 1. Методологічні основи узагальнення статистичних даних Тема 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Методологічні засади статистики
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 817