XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Основи наукових досліджень та організація науки


Автор:
І.С. Добронравова, О.В. Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.99 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі та питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями. Докладно охарактеризовано проблеми, що пов'язані з методологією та організацією науково-дослідницької діяльності: визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, способи збирання інформації, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій. Для студентів, докторантів, молодих учених та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Автор:
О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.68 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науководослідної діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень, також розглянуті конкретні практичні аспекти оприлюднення результатів наукових досліджень, рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, зокрема дисертаційних, робіт. Окремий розділ посібника присвячений ролі науки і наукових досліджень у сучасному світі, соціокультурним, філософським та організаційним аспектам науки, світоглядно-філософським вимірам та ключовим концепціям розуміння її сутності. Розраховане на науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрів, викладачів, експертів, студентів та всіх, хто займається науковими дослідженнями.
Автор:
С.Е. Важинський, Т.І. Щербак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.54 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику висвітлено основні питання методики та організації науково-дослідної діяльності. Викладено поняття, принципи, особливості планування, методи, структуру і технології теоретичних та експериментальних досліджень. Акцентовано на системному підході як напрямі наукового пізнання і соціальної практики. Значну увагу приділено питанням психології наукової діяльності, етики наукових досліджень, розвитку науково-творчого потенціалу особистості. В посібнику докладно охарактеризовано вимоги до написання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт. Узагальнено понятійний апарат науковцяпочатківця. Передбачено контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. У додатках подано орієнтовну програму навчальної дисципліни «Методика та організація наукових досліджень», наведено приклад обґрунтування науково-дослідної розробки. Адресований студентам, магістрантам технічних та гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться викладачам, аспірантам, молодим науковцям
Автор:
Швець Ф.Д.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.77 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто проблеми специфіки наукового пізнання, висвітлено поняття методології, методу та методики в наукових дослідженнях. Відображено відомості про основи організації науки в Україні, творчості та організації праці. Значна увага приділена вибору та обґрунтуванню доцільності проведення наукових досліджень. їх апробації, впровадженню та ефективності. Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за магістерською програмою спеціальності 073 Менеджмент.
Автор:
В.В. Тушева
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.79 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядаються питання щодо методології, логіки і організації педагогічного дослідження, його методи і методика проведення, способи одержання і переробки інформації в навчально-дослідній роботі студентів. Висвітлюються деякі наукознавчі питання, можливі способи осмислення таких когнітивних конструктів, як «наука», «науковий ідеал», «стиль наукового мислення». Акцентується увага нарозкритті науково-дослідницької культури майбутнього вчителя як особистісного феномену в умовах фундаменталізації та універсалізації вищої освіти, «онаучнення» сучасного освітнього простору, аналізуються історичні аспекти розвитку науково-дослідницької культури в освіті. Пропонуються приклади з дисертаційних робіт стосовно написання наукового апарату дослідження, які мають практичне значення, дозволяють студентам простежити взаємозв’язок між науковими категоріями, дають уявлення про наявний спектр досліджених проблем угалузі мистецької педагогіки
Автор:
Б.І. Мокін, О.Б. Мокін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику з використанням ідеології системного аналізу викладена методологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, починаючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням висновків та публікацією основних результатів у вигляді звітів, наукових статей, презентацій на наукових форумах та описів реалізації винахідницьких ідей. Викладення основного теоретичного матеріалу в навчальному посібнику супроводжується прикладами з електроенергетики та електромеханіки, а тому цей навчальний посібник рекомендується у першу чергу для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Електротехніка та електротехнології» і «Електромеханіка» на етапі магістерської підготовки. Навчальний посібник може бути корисним також інженерам електроенергетичного та електромеханічного профілів, у яких під час їхньої практичної діяльності виникне необхідність в дослідженні процесів в об’єктах, які вони проектують чи експлуатують.
Автор:
За заг. ред. Т.В. Гончарук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.77 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику подано лекційний курс, який висвітлює суть та роль науки у сучасному світі, теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, особливості наукового тексту, види кваліфікаційних робіт студентів та вимоги й основні правила їх написання; тестові завдання та питання для самостійної роботи, тлумачний словник та ряд додатків, які допоможуть студентам при підготовці до семінарських занять та написанні наукового дослідження. Навчальний посібник адресовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.
Автор:
Н.М. Краус
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.09 Мб
Тип документу:
Книга
Розглядається коло проблем, пов’язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об’єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій. Посібник за кредитно-модульною системою передбачає опанування студентами навчальної дисципліни поступово по сегментах (модулях), а оцінка здобутих знань і вмінь формується на основі всіх результатів, досягнутих у процесі їхнього навчання. У посібнику подано лекції, тести, теми індивідуальних творчих завдань та термінологічний словник. Контроль знань, за посібником, передбачається поточний, модульний і підсумковий. Видання рекомендовано для студентів економічних навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.
Автор:
За ред. А.Є. Конверського
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.03 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науководослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт студентів і курсантів (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи), а також вимоги й основні правила їх написання та захисту. Окремі розділи присвячені науково-дослідній роботі студентів, її структурі, змісту і формам, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Методика написання, оформлення й захисту кандидатської та докторської дисертації розкрита в останньому розділі. Для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 698