XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Кафедра Менеджменту


Автор:
О.Г. Романовський, Н.В. Середа, Є.В. Воробйова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.33 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено теоретико-методологічні та практичні питання розвитку паблік рилейшнз. Показано наукові основи, еволюцію, сутність та особ-ливості використання ПР-технологій. Навчальний посібник розрахований на студентів освітнього рівня «магістр», що навчаються за спеціальностями 8.03010201 «Психологія» та 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Також може бути кори-сним для тих, хто навчається за напрямом «Менеджмент».
Автор:
Сорока А. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.62 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Gary R. Heerkens
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.56 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Joseph Heagney
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Книга
This publication is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional service. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.
Автор:
М.А. Зубарєва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методологічні аспекти антикризових комунікацій, аналіз кризових явищ; визначаються основні передумови, чинники та закономірності виникнення кризових явищ; розкрито концептуальні положення розробки та впровадження сучасних антикризових сценаріїв. Подається зміст лекційних і семінарських занять, матеріали та методичні рекомендації щодо самостійної роботи бакалаврів і магістрів, питання для підсумкового контролю і планування семінарських занять, список рекомендованої літератури. На прикладі авторської розробки проекту заходів з побудови антикризових комунікацій в газорозподільній галузі України надається уявлення про сутність, структуру та дієвість прикладних антикризових PR–технологій. Посібник розрахований насамперед для студентів, які вивчають дисципліни інформаційної сфери. Водночас посібник може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, працівників засобів масової інформації, представників прес-служб та відділів зв’язків з громадськістю установ і організацій.
Автор:
Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
Даний навчальний посібник розкиває нагромаджений міжнародний досвід управління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства.Вперше у вітчизняній літературі в систематизованому вигляді висвітлюються питанняміжнародного менеджменту за новою структурою навчального курсу. В навчальнийпосібник включені контрольні запитання і тести для перевірки знань студентів, глосарій, список рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом навчальний посібник відповідає програмі навчального курсу “Міжнародний менеджмент”, який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародного менеджменту.
Автор:
О.В. Лазарєва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.93 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику за кожною темою наведено ілюстративний матеріал у вигляді схем і таблиць, що сприяють глибшому розумінню та засвоєнню матеріалу. Пропоноване видання містить лекції, словник основних термінів і понять, тести для самоконтролю, контрольні запитання, перелік рекомендованої літератури, маючи на меті допомогти слухачам в освоєнні програмного матеріалу курсу «Міжнародний менеджмент». Навчальний посібник розрахований для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, керівників, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 8.150101 – Державна служба.
Автор:
Л.І.Михайлова, О.Ю. Юрченко, Ю.І. Данько, А.М. Михайлов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнародного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвітлюються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення глобалізації світової економіки. Викладені практичні завдання та варіанти їх розв’язання, містяться ситуаційні вправи (кейси) для аналізу та обговорення, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів. Навчальне видання розраховане на студентів, магістрів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та всім, хто цікавиться проблемами сучасного міжанрордного менеджменту.
Автор:
Заплотинський Б.А., Тупкало В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
993 Кб
Тип документу:
Посібник
Конспект лекцій підготовлений на основі робочої навчальної програми з дисципліни “Управління якістю” для студентів-магістрів зі спеціальності “менеджмент організацій і адміністрування”. Головна увага приділена розкриттю не стільки глибини, скільки суті тем в стислій і доступній для сприйняття формі. Із врахуванням спрямованості ВНЗ на сферу телекомунікацій, де основним видом кінцевої продукції підприємств є послуги, акцент робиться на управлінні якістю саме послуг у зазначеній сфері.
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Книга
Мильнер Б.З. Теория организации : учебник / Б.З Мильнер. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с. — Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/?page_id=155 Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. - К.: Знання,2008.-319 с. — Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/?page_id=155 Акулов В.Б. Теорія организации: учеб. пособие / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2002. - 192 с. — Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m150/ Допоміжна: Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. В 2 кн. - М., 1989. — Режим доступу: http://www.msha.fr/cercs/attesh/ATTESH_Textes_traduits/Bogdanov%20A/Bogdanov%20-%20Tektologija%20-otryvki.pdf Шегда А.В. Основи менеджмента. — К.: Знання, 2002.— 512с. — Режим доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/525/Shegda.pdf

Capital Management

Information management

Бізнес-адміністрування

Кадрова політика

Креативний менеджмент

Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

Провайдинг інновацій в галузі ТК

Стратегічне управління інноваційним розвитком

Управління бізнес-процесами в ТК

Управління змінами

Управління інноваціями

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 44 656