XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Українська мова за професійним спрямуванням


Автор:
А.Є. Прилуцька, О.О. Карпенко, Н.І. Парафійник, О.В. Медведь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.79 Мб
Тип документу:
Посібник
Головною метою навчального посібника є розгляд функціонування документно-інформаційних інститутів на різних етапах розвитку суспільства, закономірності формування й функціонування документних потоків, масивів, фондів, інформаційних ресурсів, висвітлено основні технології надання інформаційних послуг в рамках сучасного стану інформаційної сфери України. Розглянуто специфіку роботи документознавця в інформаційних установах.
Автор:
Ж.В. Колоїз, Н.А. Березовська-Савчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.26 Мб
Тип документу:
Посібник
У практикумі подано ряд практичних завдань (відповідно до навчальної плану та робочої програми), скерованих на вивчення української мови професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення. До кожного заняття запропоновано ті чи ті проблемні питання, які потребують осмислення, теоретичний довідник, що репрезентує потрактування найосновніших понять, які повинні розуміти студенти. Основні теоретичні відомості узагальнені й представлені у вигляді таблиць. Практична частина містить завдання, виконання яких допоможе студентам оволодіти культурою усного та писемного професійного мовлення. Актуалізація чинних літературних норм відбувається крізь призму культури документування офіційноділових текстів відповідних зразків. Окремий акцент зроблено на культурі усного професійного спілкування.
Автор:
О.М. Максимець, А.Є. Адамович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.78 Мб
Тип документу:
Посібник
Практикум з української мови (за професійним спрямуванням) розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів денної форми навчання. Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, з’ясування особливостей усного професійного мовлення, особливостей використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, професіоналізми, номенклатурні назви, опанування основ науковотехнічного перекладу. Практикум призначений для студентів закладів вищої освіти та всіх, хто цікавиться діловим мовленням, дбає про підвищення своєї мовної культури.
Автор:
Н.І.Зикун, І.В.Зайцева, О.П.Калита, Г.В.Скуратівська, А.К.Павлова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Ділова українська мова», після кожної теми подано вправи для закріплення теоретичного матеріалу, укладання ділових паперів, запитання та тестові завдання для самоконтролю. У посібнику вміщено основні правила правопису, питання мовної культури, типові мовні звороти, словник юридичних термінів, латинську афористику. Запропоновано також тематику навчальних проектів, виконання яких сприятиме ефективному формуванню комунікативної компетентності майбутніх правників.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Книга
Правопис укладено відповідно до норм сучасної української літературної мови. Для студентів усіх спеціальностей.
Автор:
Л.Т. Назаревич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.36 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Зошит-практикум допоможе студентам систематично та ефективно готуватися до практичних занять, закріпити навички слововживання, удосконалити вміння коригувати синтаксичні конструкції, розвинути комунікативні здібності. Окрім того, його можна використовувати як візуальне супроводження під час лекцій.
Автор:
В.Я. Зусін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.9 Мб
Тип документу:
Посібник
У книзі розглянуті основні положення етики і правила ділового етикету. Велика увага приділяється також іміджу ділових людей, правилам поведінки за столом на протокольних заходах і в неформальних умовах, умінню наносити візити і приймати гостей, гідно представляти свою фірму і багато чому іншому, що дозволяє впевнено почувати себе в будь-яких ситуаціях. Може бути корисним керівникам підприємств і організацій, менеджерам, підприємцям і широкому колу читачів.
Автор:
М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення.У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Посібник розрахований на студентів на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.
Автор:
Авраменко О.О., Яковенко Л.В., Шийка В.Я.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.74 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику «Ділове спілкування» автори розглядають актуальні питання і проблеми щодо формування засобів, видів ділової комунікації у студентів, чия діяльність пов’язана з комерційною справою в сучасних ринкових умовах. Викладено теоретичні та методологічні засади для ухвалення відповідних комунікативних рішень сучасної ділової людини та формування стратегії спілкування з представниками інших культур.
Автор:
О.П. Шонц
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
481 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено науково-теоретичний матеріал із сучасної української літературної мови – лексики, орфоепії, акцентології, морфології, синтаксису. Посібник містить тематичний план лекцій, список літератури для самостійної роботи студентів з посиланням на джерела.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 8 145