XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Організація проведення наукових досліджень в менеджменті та адмініструванні


Автор:
В. Бліхар, О Омельчук, В. Вовк, М. Бліхар, М. Копитко, М. Верескля, Н. Михаліцька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.95 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник «Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації» охоплює вісім тем, які послідовно розкривають зміст дисципліни. У підручнику розкрито поняття наукового дослідження та порядок його здійснення; розкрито системний підхід у наукових дослідженнях сфери управління та при дослідженні безпеки організацій; проаналізовані наукометричні бази даних та соціальні мережі вчених при здійсненні наукових досліджень; охарактеризовано види апробацій та публікацій результатів наукового дослідження; представлені основні наукові школи менеджменту та школи безпекознавства. Матеріал представлено схемами, таблицями, підкріплено глосарієм, рекомендованою літературою, тестами, питаннями для самоперевірки, завданнями з метою оволодіння навичками проведення наукових досліджень та використання набутих знань при організації ефективної наукової роботи. Для здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних працівників, а також усіх хто цікавиться питаннями наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації.
Автор:
О. В. Строкань, М. Ю. Мірошниченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.42 Мб
Тип документу:
Посібник
В конспекті лекцій висвітлено основні питання методики та організації науково-дослідної діяльності. Викладено поняття, принципи, особливості планування, методи, структуру і технології теоретичних та експериментальних досліджень. Акцентовано на системному підході як напрямі наукового пізнання і соціальної практики. Значну увагу приділено питанням психології наукової діяльності, етики наукових досліджень, розвитку науково-творчого потенціалу особистості. В посібнику докладно охарактеризовано вимоги до написання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт. Узагальнено понятійний апарат науковця початківця. Передбачено контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. Адресований студентам, магістрантам технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться викладачам, аспірантам, молодим науковцям.
Автор:
І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.99 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі та питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями. Докладно охарактеризовано проблеми, що пов'язані з методологією та організацією науково-дослідницької діяльності: визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, способи збирання інформації, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій. Для студентів, докторантів, молодих учених та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Автор:
Л. Г. Ліпич, С. М. Бортнік, І. Г. Волинець та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.13 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто роль і місце науки в еволюції суспільства, закономірності розвитку науки, організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень. Задання для індивідуальної й практичної роботи, наведена рекомендована літертура сприятимуть глибшому засвоєнню студентами ґрунтовних знань, будуть корисними для самостійного поглибленого вивчення дисципліни. Посібник призначений для студентів галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування, аспірантів, здобувачів, докторантів, викладачів і всіх тих, хто займається науковою діяльністю.
Автор:
О.І. Гуторов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.22 Мб
Тип документу:
Посібник
Викладено методологію та організацію проведення наукового дослідження на всіх його етапах, починаючи з постановки завдання і закінчуючи формулюванням висновків та публікацією основних результатів у вигляді звітів, наукових статей, презентацій на наукових форумах. Окремі розділи присвячено науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти, її структурі, змісту і формам; підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Розкрито методику написання, оформлення й захисту дисертаційних робіт. Рекомендовано здобувачам вищої освіти, аспірантам, а також усім, хто цікавиться методологією та організацією наукових досліджень.
Автор:
В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику наведено необхідні теоретичні матеріали та розкриті питання методики, організації та проведення наукових досліджень, з метою підготовки до самостійного виконання наукової роботи. Проводиться ознайомлення з основними формами звітів із наукової роботи; методикою підготовки повідомлень, доповідей, виступів; специфікою написання статей, курсових і кваліфікаційних (дипломних, магістерських, дисертаційних) робіт. Рекомендовано молодим науковцям (студентам, магістрантам, аспірантам) для оволодіння термінологічним апаратом, методико-методологічними принципами виконання та оформлення науково-дослідних робіт у геоінформаційній сфері.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 22 140