XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Карпенко Олена Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності ДУІКТ, експерт НАЗЯВО 

Фахова освіта: кандидат педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 (зараз 27.00.03) – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; захист у 2005 році канд. дисертації на тему «Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти»; історик-музеєзнавець, диплом з відзнакою за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» (Харківська державна академія культури).

Досвід роботи у ЗВО України – 20 років на посаді доцента (виконання обов’язків заступника декана, гаранта за ОП зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», участь у захистах дисертацій в якості офіційного опонента за спеціальністю 27.00.03).

Актуальна професійна діяльність:

 • 2021–дотепер – Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • 2020 – дотепер – рецензент наукових статей для International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, що входить до Scopus & Web of Science;
 • 2016–дотепер – член редколегій міжнародного чеського рецензованого журналу «Media4u Magazine» (http://www.media4u.cz/aindex.php) у галузі педагогіки, комунікацій та інформаційних технологій;
 • 2005–2023 – організатор і член наукових журналів і збірників міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» та міжвузівського семінару «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»;
 • Автор 120 наукових і навчально-методичних праць (із них 45 – англійською мовою), що опубліковані у фахових виданнях із соціальних комунікацій і проіндексовані в наукометричних базах Scopus (2), Web of Science (4), Google Schoolar та ін. (https://orcid.org/0000-0002-9922-165X, Scopus Author ID: 58118016400, ResearcherID: Q-3516-2017; з них – 11 навчальних посібників; індекс Гірша (h-індекс) – 6.
 • участь у численних міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, а також міжнародних вебінарів;
 • підготовка студентів для участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності документознавства та інформаційної діяльності серед бакалаврів та магістрів, а з 2016 року – з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; брала участь у складі журі І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
 • Громадська діяльність – участь у професійному об’єднанні – постійний член Української бібліотечної асоціації.

Підвищення кваліфікації:

 • Сертифікат володіння англійською мовою за результатами іспиту CAE (the C1 Advanced exam), Council of Europe CEFR (Speaking – 210 балів); Certificate number A6261067. Date of Issue 12/07/2018;
 • Харківська державна академія культури, посвідчення про підвищення кваліфікації №38 від 06.05.2022, тема: «Інноваційна методика викладання фахових дисциплін за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в умовах онлайн-навчання», 01 лютого по 30 квітня 2022 року, 6 кредитів;
 • Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички» (08–21 серпня 2022 року, 1 кредит;
 • European Academy of Sciences and Research «On being a Scientist», листопад 2021 року, 0,33 кредити;
 • Українська бібліотечна асоціація, ХІ Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: метаморфози навчального дизайну», 3 – 4 березня 2021 року, 0,5 кредита;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», сертифікат, XVIII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», 27-29 січня 2021, 05 кредита;
 • Prometheus, сертифікат, «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів», 2 кредити, 2021;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000397-18, тема: "Організація роботи з документною інформацією в науково-технічній галузі", 26.11.2018 р.; 6 кредитів), 6 кредитів;
 • Участь у конференції ХДАК, 17–18 листопада 2022, 0,4 кредити;
 • участь у ХІ Міжнародній конференції «Сучасна бібліотечно- інформаційна безперервна освіта: метаморфози навчального дизайну» (Київ, 3–4 березня 2021 р.), вебінари Scopus і Web of Science та ін.);
 • постійне підвищення рівня професійних знань і навичок через самоосвіту, участь у профільних конференціях, семінарах, проєктах, вебінарах щодо розвитку спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (онлайн-тренінги НАЗЯВО);

Сфера наукових інтересів:

 • дослідження специфіки функціонування документної комунікації в сучасному інформаційно-освітньому просторі в контексті реалізації освітньої програми в межах науково-дослідних тем кафедри документознавства та української мови: «Комунікативні практики в інформаційному просторі суспільства» (2018–2020), «Інформаційно-сервісна діяльність у сучасному соціокомунікативному просторі» (2021–2024);
 • специфіка викладання англійською професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (курси англійською: Information Culture, Communication Skills Training, Persuasive Communication Strategies,  Business Communication for Success та ін.).
Переглядів: 14 712