XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Перепідготовка кадрів

Особливості організації навчального процесу за формами навчання без відриву від виробництва
Підвищення кваліфікації фахівців
Наукова бібліотека

Перепідготовка кадрів

Перепідготовка

Перепідготовка кадрів – це отримання іншої спеціальності та професії на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) та практичного досвіду, а також одночасне навчання за двома спеціальностями відповідного ОКР в одному або різних навчальних закладах. У межах перепідготовки кадрів в університеті здійснюється навчання громадян, що мають ОКР “ба­калавр”, для набуття ними ОКР “спеціаліст”.

Перепідготовка здійснюється за робочими навчальними планами, розробленими на основі навчального плану відповідної спе­ціальності денної форми навчання і затверджується в установленому порядку.

Одночасне навчання студентів за двома спеціальностями в одному або різних навчальних закладах здійснюється з дозволу керівника (керівників) за окремим індивідуаль­ним навчальним планом за умови виконання графіка навчального про­цесу за базовою спеціальністю.

Обсяг навчального часу (термін навчання), необхідний для перепідготовки фахівців з вищою освітою, визначається на підставі державного стандарту за відповідною спеціальністю з урахуванням ра­ніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження з дисципліни має бути еквівалентним навантаженню за денною формою навчання.

У системі післядипломної освіти університету реалізуються такі варіанти перепідготовки фахівців:

1) з отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня;

2) набуття ОКР “спеціаліст” на базі ОКР “бакалавр” у випадку, коли:

  • напрям підготовки бакалавра і спеціаліста співпадає, або є спорідненим, а спеціальності є різними – термін навчання 2 роки;
  • напрями підготовки бакалавра не співпадають і не є спорід­неними – термін навчання 3 роки;

3) з отримання іншої спеціальності на базі ОКР “спеціаліст” у випадку, коли:

  • напрям підготовки бакалавра співпадає, а спеціальність від­різняється – термін навчання 1,5 роки;
  • напрям підготовки і спеціальність не співпадає – термін навчання 2 роки.

Для обліку успішності в системі післядипломної освіти використовують: екзаменаційні відомості, залікову книжку (індивіду­альний навчальний план студента), навчальну картку, листи обліку ус­пішності тощо.

Перепідготовка передбачає складання державних квалі­фікаційних іспитів та захист дипломних (випускних) проектів (робіт) (у відповідності до форми державної атестації, затвердженої в освітньо-професійній програмі спеціальності).

Після успішного проходження державної атестації з пе­репідготовки особа отримує відповідний документ про післядипломну освіту:

  • диплом спеціаліста з присвоєнням кваліфікації – після пере­підготовки;
  • диплом про професійну перепі дготовку – для осіб, що прой­шли навчання за програмою, обсягом більше 500 годин;
  • диплом про присвоєння кваліфікації – для осіб, що пройшли навчання за програмою, обсягом більше 1000 годин.
Переглядів: 22 293