XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем


Автор:
Д.П. Кучеров
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Посібник
Містить теоретичні та практичні відомості з методів аналізу даних, які звуться великими. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто бажає оволодіти методами аналізу великих обсягів даних.
Автор:
Уклад.: О.О. Ларін, М.І. Шаповалова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Технологія програмування» для студентів всіх рівнів та форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 113 «Прикладна математика».
Автор:
Є.М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О.М. Козачко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.64 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про ме-тоди та засоби моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами, а та-кож практичні рекомендації для застосування сучасних технологій при моделю-вання бізнес-процесів та управлінні ІТ-проектами різної складності. Наведено перелік контрольних запитань для перевірки набутих теоретичних знань та практичних навичок. Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальностями 126– «Інформаційні системи та технології», 124 - «Системний аналіз», наступ-них дисциплін: Організація та управління ІТ проектами, Автоматизація бізнес-процесів, Управління ІТ-проектами, Моделювання бізнес-процесів та управлін-ня ІТ-проектами.
Автор:
О.В. Нестеренко, О.В. Ковтунець, О.О. Фаловський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.99 Мб
Тип документу:
Книга
Цей навчальний посібник містить викладення навчальної дисципліни Основи шнтелектуальних систем і технології для студентів що починають навчатися на бакалаврських програмах за спеціальнистю Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Крім того, цей навчальний посіюник може використовуватись студентами ВНЗ, що вивчають дисципліни з економіки, бізнесу, управління та адмінестрування. Інтелектуалізація є перспективним напрямом вдосконалення автоматизованих систем та набирає усе більшої важливості. Враховуючи сучасні можливості інформаційно-комунікаційних технологій та тенденції значного поширення комп'ютерної техніки, питання інтелектуальної підтримки прийняття рішень в управлінні набувають значної актуальності.У посібнику викладено основні відомості про напрями та рівні забезпечення інтелектуальності систем і технологій, основні досягнення та перспективи їх розвитку. Крім студентів та викладачів цу видання може бути корисним й для керівників і фахівців фінансово-економічної сфери, державних службовців, а також для грамодян, яких цікавлять проблеми інтелектуалізації шнформаційних систем .
Автор:
Ю.В. Рогушина, А.Я. Гладун, В.В. Осадчий, С.М. Прийма
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.25 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено проблематиці розробки, дослідження та використання онтологій в розподілених застосуваннях. Проаналізовано моделі та методи подання онтологій, їх зв’язок з технологіями Semantic Web. В роботі аналізуються питання, що стосуються здобуттям онтологічних знань з відкритих джерел Web, Wiki-ресурсів та природномовних документів. Розглядається роль онтологічного аналізу в інтелектуалізації пошукових систем, Web-сервісів та програмних агентів. Наводяться приклади застосування онтологій в освіті та науці. Робота орієнтована на дослідників та науковців, які займаються розробками в галузі розподілених інтелектуальних систем.
Автор:
К.П. Сторчак, А.М. Тушич, І.М. Срібна, Н.Д. Яковенко, Д.В. Кравець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.55 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Технології Інтернет речей» (ТІР) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.
Автор:
Л.М. Олещенко, Я.В. Хіцко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.7 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами програмування пристроїв Інтернету речей, методами захисту хмарних сервісів Інтернету речей за допомогою середовища Cisco Packet Tracer, а також методами аналізу даних мережі Інтернет та вимогами до виконання лабораторних робіт.
Автор:
М.Б. Гумен, В.М. Співак, С.К. Мещанінов, Г.Г. Власюк, Т.Ф. Гумен
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.15 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику викладено базові аспекти теорії систем, процесів і сигналів, висвітлено ймовірнісні, часові, кореляційні та спектральні характеристики детермінованих процесів і сигналів, особливості характеристик стаціонарних випадкових та модульованих процесів, викладено методи оцінювання перетворень процесів і сигналів різноманітних систем у рамках спектрально-кореляційної теорії процесів. Розглянуто стаціонарні лінійні та нелінійні перетворювачі процесів, що є матеріальними носіями інформації. Дослідження виконано методами часової та частотної областей з використанням часових та спектральних характеристик процесів. Видання може бути корисним не тільки для студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю, а також спеціалістів із проектування та експлуатації інформаційно-вимірювальних та експертних систем, діагностичних комплексів, систем керування складними об’єктами та технологічними процесами неруйнівного контролю, систем передачі та обробки даних, розпізнавання образів тощо
Автор:
П.В. Іващенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
444 Кб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить навчальний матеріал до вивчення розділу «Основи теорії передавання інформації» дисциплін: «Теорія електрозв’язку» (підготовка бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»), «Теорія інформації» (підготовка бакалаврів за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), «Теорія інформації та кодування» (підготовка бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія»), «Інформаційні радіосистеми» (підготовка бакалаврів за напрямом «Радіотехніка»). Крім теоретичного матеріалу посібник містить вправи, приклади, контрольні питання та задачі для самостійної роботи студентів.
Автор:
С.С. Жуковський, Т.А. Вакалюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник призначений для використання студентами під керівництвом викладача на лекціях, практичних та лабораторних заняттях. Посібник містить лекційний курс та лабораторний практикум із об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++. Може бути корисним студентам денної та заочної форми навчання для вивчення дисципліни «Програмування С++».

КТВ в ТК

Системи комутації і розподілу інформації

Інформаційні системи

Інформаційні технології

Системи розподілу інформації

Технології програмної комутації

ТИПС

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 145 973