XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Організація проведення наукових досліджень


Автор:
Б.І. Мокін, О.Б. Мокін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику з використанням ідеології системного аналізу викладена методологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, починаючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням висновків та публікацією основних результатів у вигляді звітів, наукових статей, презентацій на наукових форумах та описів реалізації винахідницьких ідей. Викладення основного теоретичного матеріалу в навчальному посібнику супроводжується прикладами з електроенергетики та електромеханіки, а тому цей навчальний посібник рекомендується у першу чергу для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Електротехніка та електротехнології» і «Електромеханіка» на етапі магістерської підготовки. Навчальний посібник може бути корисним також інженерам електроенергетичного та електромеханічного профілів, у яких під час їхньої практичної діяльності виникне необхідність в дослідженні процесів в об’єктах, які вони проектують чи експлуатують.
Автор:
За заг. ред. Т.В. Гончарук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.77 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику подано лекційний курс, який висвітлює суть та роль науки у сучасному світі, теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, особливості наукового тексту, види кваліфікаційних робіт студентів та вимоги й основні правила їх написання; тестові завдання та питання для самостійної роботи, тлумачний словник та ряд додатків, які допоможуть студентам при підготовці до семінарських занять та написанні наукового дослідження. Навчальний посібник адресовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.
Автор:
Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
524 Кб
Тип документу:
Книга
Висвітлено мету, процес і особливості науково-дослідної роботи, класифікації наукових досліджень і об’єктів наукового дослідження. Розглянуто принципи організації наукової роботи. Наведено контрольні питання, а також тести для перевірки засвоєння матеріалу. Для студентів, які займаються науково-дослідною роботою в рамках освітньо-професійної підготовки бакалавра чи магістра, аспірантів та здобувачів. Буде корисним у ході підготовки та виконання курсових, дипломних, творчих робіт, організації наукової роботи в процесі проходження виробничої практики.
Автор:
Н.М. Краус
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.09 Мб
Тип документу:
Книга
Розглядається коло проблем, пов’язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об’єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій. Посібник за кредитно-модульною системою передбачає опанування студентами навчальної дисципліни поступово по сегментах (модулях), а оцінка здобутих знань і вмінь формується на основі всіх результатів, досягнутих у процесі їхнього навчання. У посібнику подано лекції, тести, теми індивідуальних творчих завдань та термінологічний словник. Контроль знань, за посібником, передбачається поточний, модульний і підсумковий. Видання рекомендовано для студентів економічних навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.
Автор:
За ред. А.Є. Конверського
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.03 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науководослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт студентів і курсантів (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи), а також вимоги й основні правила їх написання та захисту. Окремі розділи присвячені науково-дослідній роботі студентів, її структурі, змісту і формам, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Методика написання, оформлення й захисту кандидатської та докторської дисертації розкрита в останньому розділі. Для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 2 482