Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Кафедра Комп'ютерних наук


Автор:
Гніденко М.П., Вишнівський В.В., Ільїн О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
22.67 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику системно викладено теоретико-методичні та практичні аспекти побудови программно-конфігуровних мереж SDN (Software-Defined Networks). Значна увага приділяється розгляду порядку розгортання, налаштування та використання основних елементів мереж SDN: контролера HP VAN SDN, Навчальний посібник призначено для студентоа, аспірантів і викладачів, які планують підготуватися до міжнародної сертифікації рівня HP Accredited Technical Associate (HP ATA) – Creating HPE Software-defined Networks.
Автор:
О.І. Хорунжий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Посібник
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для курсового та дипломного проектування за напрямом 0924 “Телекомунікації”. Навчальний посібник з дисципліни Системи документального електрозв'язку присвячений проектуванню тракту передачі даних між джерелом і одержувачем інформації. Він охоплює матеріал даної дисципліни і має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень всіх основних її розділів, а також попередніх дисциплін. Тракт передачі даних (ТПД), що проектується, є типовим прикладом системи документального електрозв'язку. До характеристик тракту: швидкості та вірності передачі і надійності - ставляться дуже високі вимоги. Тому в ході проектування студент повинен розглянути всі вивчені в дисципліні способи і засоби покращення цих характеристик ТПД, вибрати і застосувати найбільш ефективні з них. Головна мета проектування полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку. Приведені методичні вказівки для виконання проектування, перелік основної літератури і додатки, які полегшують виконання необхідних розрахунків. Завдання на проектування складено таким чином, щоб студент міг виконати проект, викори-стовуючи тільки основну літературу і методичні вказівки посібника. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які проектують системи документального електрозв'язку.
Автор:
Гайдур Г.І., Сєрих С.О., Ільїн О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою, з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” (ТІМ) - циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”.У навчальному посібнику розглянуто базові принципи побудови мереж на базі технологій xDSL. Представлено функціональні схеми побудови абонентських ліній xDSL та їх різноманітні варіанти . Розглянуто різні методи кодування в технології хDSL, завдяки чому підвищується швидкість передачі та пропускна здатність мережі.
Автор:
Б.А. Заплотинський, В.М. Тупкало
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.04 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник підготовлено на основі робочої навчальної програми здисципліни «Управління якістю». Головну увагу приділено розкриттю змісту кожної теми в доступній для сприйняття та самостійногоопрацювання формі. При цьому враховано спрямованість ВНЗ насферу телекомунікацій, де основним видом кінцевої продукції підприємств є послуги. Саме тому наголос зроблено на управлінні якістюпослуг, надаваних у зазначеній сфері.Розрахований на студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, якінавчаються за напрямами «Менеджмент»,«Телекомунікації» та засуміжними напрямами.
Автор:
М.П. Гніденко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
363 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
В методичних рекомендаціях наведені основні правила формування мети та завдання дослідження предмету, які складає зміст курсової роботи. З метою систематизованого викладу результатів дослідження запропоновано структуру роботи, яка має включати теоретичний, аналітично-дослідницький та узагальнювально-рекомендаційний розділи. Викладені вимого щодо оформлення, захисту та критеріїв оцінювання курсової роботи.
Автор:
За заг. ред. В.Д. Шинкарука
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Книга
Перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентністного підходу, є необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні. Застосування компетентністного підходу до створення галузевих стандартів вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційну для вітчизняної освіти систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому. Представлений комплекс нормативних документів має за мету забезпечити розробку складових системи галузевих стандартів вищої освіти на єдиній методологічній основі.
Автор:
Я.Я. Болюбаш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
433 Кб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються питання організації навчального процесу у вищих закладах освіти України відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та інших нормативних актів з питань вищої освіти. Розрахований на слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти, аспірантів, керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих закладів освіти всіх рівнів акредитації та закладів післядипломної підготовки.
Автор:
Г.М. Розорінов, Д.О. Соловйов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто найбільш поширені і нові методи передачі сигналів поволоконно-оптичним лініям зв’язку. Особливу увагу приділено питаннямпідвішування оптичних кабелів, з урахуванням міжнародних стандартів,рекомендацій та практичних розробок авторів. Описані методи з’єднаньоптичних волокон та особливості фізичних процесів, що відбуваються воптичному кабелі при впливі на нього кліматичних та механічнихнавантажень. Проведено аналіз основних оптичних та електричнихпараметрів оптичних кабелів для підвішування на опорах ліній зв’язку,ліній електропередачі та на опорах контактної мережі залізниці.
Автор:
О.І. Хорунжий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.24 Мб
Тип документу:
Посібник
Комплексне завдання має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень попередніх дисциплін, воно охоплює всі основні розділи даної дисципліни. Побудова комплексного завдання дозволяє проводити постійний контроль поточної самостійної роботи студентів і забезпечує проведення модульного контролю вивчення даної дисципліни. Основний зміст робот полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку. Приведені методичні вказівки для виконання роботи, перелік основної літератури і додат-ки, які полегшують виконання необхідних розрахунків.
Автор:
Шеховцов В. А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
14.42 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник містить повний і систематизований виклад фундаментальних концепцій сучасних операційних систем. Розглядаються основні функції операційних систем: керування процесами, пам'яттю, файлові системи, засоби вводу-виводу, мережні засоби, забезпечення безпеки тощо. Всі теоретичні положення підкріплюються прикладами, що розкривають особливості організації операційних систем UNIX/Linux та Windows ХР. Характерною рисою даного підручника є те, що він містить детальний опис програмних інтерфейсів, необхідних прикладним програмам для доступу до засобів операційних систем. У підручнику вдало поєднано виклад теоретичних концепцій побудови операційних систем і опис особливостей практичної реалізації з прикладами коду. Розглядається специфіка використання системних викликів UNIX/Linux і функцій Win32 АРІ, наводяться численні приклади програмного коду. Книжка призначена для студентів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки» і вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисципліни «Системне програмування і операційні системи», а також для викладачів зазначеної дисципліни. Книжка також може бути корисна професійним програмістам і системним адміністраторам.

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях

Глобальна інформаційна інфраструктура

Інформаційно-комунікаційні технології

Інфраструктура мереж майбутнього

Комп‘ютерні мережі та Інтернет

Надійність комп’ютерних систем

Наукові засади педагогічного процесу вищої школи

Нові інформаційні технології

Основи теорії надійності і діагностики телекомунікаційних систем

Основи CASE-технологій

Сервісні платформи інформаційних мереж

Системи передач даних

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Організація баз даних та знань

Програмування Java

КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 125 094