XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Організація проведення наукових досліджень


Автор:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
715 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень» здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, освітньої програми «Управління інформаційно-комунікаціною діяльністю» Київ, 2024. 51 с. Методичні рекомендації спрямовані на вирішення завдань щодо засвоєння понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; розуміння стану наукової діяльності в Україні та світі загалом; опанування концептуально методологією наукового пізнання; з’ясування змісту та функціонального призначення загальнонаукових та конкретно-специфічних методів, принципів дослідження різноманітних явищ і процесів; ознайомлення з поняттями академічної доброчесності, плагіату в наукових дослідженнях; набуття знань про сутність та структурні елементи кваліфікаційної роботи магістра та її оформлення; основні етапи підготовки; функції наукового керівника і магістра. Методичні рекомендації містять: логіку побудови дисципліни; тезаурус; тести для самоконтролю, тематику завдань для самостійної роботи, структуру індивідуальних завдань, методи навчання і контролю, політику курсу , критерії та методи оцінювання, питання, які виносяться на залік. Надано рекомендації щодо складання тез доповіді наукового дослідження, основні вимоги до оформлення літератури. Наведена рекомендована література для вивчення дисципліни.
Автор:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.12 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Конспект лекцій з дисципліни «Організація проведення наукових досліджень» складено відповідно до освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка. Зміст дисципліни спрямовано на вирішення завдань щодо засвоєння понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; розуміння стану наукової діяльності в Україні та світі загалом; опанування концептуально методологією наукового пізнання; з’ясування змісту та функціонального призначення загальнонаукових та конкретно-специфічних методів, принципів дослідження різноманітних явищ і процесів; ознайомлення з поняттями академічної доброчесності, плагіату в наукових дослідженнях; набуття знань про сутність та структурні елементи кваліфікаційної роботи магістра та її оформлення; основні етапи підготовки; функції наукового керівника і магістра.
Автор:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
721 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень у маркетингу» складено відповідно до навчального плану, профілю освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». Методичні рекомендації спрямовані на вирішення завдань щодо засвоєння понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; розуміння стану наукової діяльності в Україні та світі загалом; опанування концептуально методологією наукового пізнання; з’ясування змісту та функціонального призначення загальнонаукових та конкретно-специфічних методів, принципів дослідження різноманітних явищ і процесів; ознайомлення з поняттями академічної доброчесності, плагіату в наукових дослідженнях; набуття знань про сутність та структурні елементи кваліфікаційної роботи магістра та її оформлення; основні етапи підготовки; функції наукового керівника і магістра. Методичні рекомендації містять: логіку побудови дисципліни; тезаурус; тести для самоконтролю, тематику завдань для самостійної роботи, структуру індивідуальних завдань, методи навчання і контролю, політику курсу , критерії та методи оцінювання, питання, які виносяться на залік. Надано рекомендації щодо складання тез доповіді наукового дослідження, основні вимоги до оформлення літератури. Наведена рекомендована література для вивчення дисципліни.
Автор:
Виноградова О.В., Дарчук В.Г., Єсмаханова А.У., Ігнатенко О.В., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
731 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень у маркетингу» складено відповідно до навчального плану, профілю освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». Методичні рекомендації спрямовані на вирішення завдань щодо засвоєння понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; розуміння стану наукової діяльності в Україні та світі загалом; опанування концептуально методологією наукового пізнання; з’ясування змісту та функціонального призначення загальнонаукових та конкретно-специфічних методів, принципів дослідження різноманітних явищ і процесів; ознайомлення з поняттями академічної доброчесності, плагіату в наукових дослідженнях; набуття знань про сутність та структурні елементи кваліфікаційної роботи магістра та її оформлення; основні етапи підготовки; функції наукового керівника і магістра. Методичні рекомендації містять: логіку побудови дисципліни; тезаурус; тести для самоконтролю, тематику завдань для самостійної роботи, структуру індивідуальних завдань, методи навчання і контролю, політику курсу, критерії та методи оцінювання, питання,які виносяться на залік. Надано рекомендації щодо складання тез доповіді наукового дослідження, основні вимоги до оформлення літератури. Наведена рекомендована література для вивчення дисципліни.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.23 Мб
Тип документу:
Книга
Збірник призначений для наукових, науково-педагогічних працівників, фахівців з маркетингу та економіки, студентів, аспірантів.
Автор:
І.С. Добронравова, О.В. Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.99 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі та питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями. Докладно охарактеризовано проблеми, що пов'язані з методологією та організацією науково-дослідницької діяльності: визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, способи збирання інформації, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій. Для студентів, докторантів, молодих учених та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Автор:
О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.68 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науководослідної діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень, також розглянуті конкретні практичні аспекти оприлюднення результатів наукових досліджень, рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, зокрема дисертаційних, робіт. Окремий розділ посібника присвячений ролі науки і наукових досліджень у сучасному світі, соціокультурним, філософським та організаційним аспектам науки, світоглядно-філософським вимірам та ключовим концепціям розуміння її сутності. Розраховане на науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрів, викладачів, експертів, студентів та всіх, хто займається науковими дослідженнями.
Автор:
С.Е. Важинський, Т.І. Щербак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.54 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику висвітлено основні питання методики та організації науково-дослідної діяльності. Викладено поняття, принципи, особливості планування, методи, структуру і технології теоретичних та експериментальних досліджень. Акцентовано на системному підході як напрямі наукового пізнання і соціальної практики. Значну увагу приділено питанням психології наукової діяльності, етики наукових досліджень, розвитку науково-творчого потенціалу особистості. В посібнику докладно охарактеризовано вимоги до написання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт. Узагальнено понятійний апарат науковцяпочатківця. Передбачено контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. У додатках подано орієнтовну програму навчальної дисципліни «Методика та організація наукових досліджень», наведено приклад обґрунтування науково-дослідної розробки. Адресований студентам, магістрантам технічних та гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться викладачам, аспірантам, молодим науковцям
Автор:
Швець Ф.Д.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.77 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто проблеми специфіки наукового пізнання, висвітлено поняття методології, методу та методики в наукових дослідженнях. Відображено відомості про основи організації науки в Україні, творчості та організації праці. Значна увага приділена вибору та обґрунтуванню доцільності проведення наукових досліджень. їх апробації, впровадженню та ефективності. Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за магістерською програмою спеціальності 073 Менеджмент.
Автор:
В.В. Тушева
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.79 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядаються питання щодо методології, логіки і організації педагогічного дослідження, його методи і методика проведення, способи одержання і переробки інформації в навчально-дослідній роботі студентів. Висвітлюються деякі наукознавчі питання, можливі способи осмислення таких когнітивних конструктів, як «наука», «науковий ідеал», «стиль наукового мислення». Акцентується увага нарозкритті науково-дослідницької культури майбутнього вчителя як особистісного феномену в умовах фундаменталізації та універсалізації вищої освіти, «онаучнення» сучасного освітнього простору, аналізуються історичні аспекти розвитку науково-дослідницької культури в освіті. Пропонуються приклади з дисертаційних робіт стосовно написання наукового апарату дослідження, які мають практичне значення, дозволяють студентам простежити взаємозв’язок між науковими категоріями, дають уявлення про наявний спектр досліджених проблем угалузі мистецької педагогіки
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 2 483