XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Теорія держави і права

Деталі
Автор:
Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
395 Кб
Створено:
997 дн. тому
Категорія:
Тип документу:
Підручник
Посилання для списку використаної літератури:
Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г.. «Теорія держави і права». - .
Анотація

Під­ру­ч­ник «Те­о­рія дер­жа­ви і пра­ва» по­бу­до­ва­ний у до­сту­п­ній фо­р­мі на ін­но­ва­цій­но­му та ін­тер­ак­ти­в­но­му під­хо­дах до ви­кла­дан­ня юри­ди­ч­них ди­с­ци­плін. У ньо­му роз­мі­ще­на ком­пле­к­с­на на­вча­ль­на ін­фо­р­ма­ція з ди­с­ци­п­лін «Те­о­рія дер­жа­ви і пра­ва» та «Про­б­ле­ми те­о­рії дер­жа­ви і пра­ва», а та­кож їх по­вне ме­тоди­ч­не за­без­пе­чен­ня. Він є не­за­мін­ним для під­го­то­в­ки до се­мі­нар­сь­ких (практичних) за­нять, за­лі­ків, се­ме­с­т­ро­во­го та дер­жа­в­но­го іс­пи­тів з те­о­рії дер­жа­ви і пра­ва.


Переглядів: 1 757