XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
О.В. Роженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.42 Мб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій для студентів ступеня «бакалавр». Навчальне видання покликано допомогти студентам усіх форм навчання ступеня «бакалавр» організувати вивчення дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» завдяки повному викладу тем, за якими представлено план лекцій, розкриття програмних питань, наведено міні-лексикон, питання для самоперевірки і список рекомендованої літератури.
Автор:
О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.19 Мб
Тип документу:
Книга
Подано теоретико-методологічні та прикладі аспекти управління інноваційними проектами в умовах інтеграції. Розглянуто процеси формування інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі підприємства з позицій життєвого циклу інноваційного продукту. Здійснено багаторівневе системне оцінювання інвестиційних процесів підприємства. Проаналізовано механізми інвестиційного забезпечення інноваційних проектів та їх ефективність. Розроблено стратегію управління ризиками на основі процесного підходу. Для науковців, викладачів, аспірантів, керівників та профільних фахівців підприємств, органів державної та місцевої влади.
Автор:
Т.В. Капелюшна, О.М. Гавриш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
717 Кб
Тип документу:
Стаття
Дане дослідження проведено з метою визначення нових форм інвестування в Україні для стимулювання та підтримки інноваційного підприємництва. Проведено аналіз існуючих форм інвестування: венчурного, інституційного, франчайзингу, приватного, а також неформального інвестування, що здійснюється бізнес-ангелами. Зазначено, що неформальне інвестування поширене в США (80 % інноваційних проєктів фінансуються саме за рахунок бізнес ангелів) та Європі (близько 125 тис. інвесторів - бізнес ангели). Розглянуто організації неформального інвестування в країнах Європи, відмічено, що в переліку немає жодної української. Проаналізовано показники загальновідомого рейтингу щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу «Doing Business», здійснено оцінку складових «незалежність бізнесу», «незалежність інвестування» та індексу економічної свободи, визначено тип економіки України (країна з переважно залежною економікою) та тип інвестування (із залежним інвестуванням). Також проведено порівняння показників із загальноєвропейськими, які виявилися кращими (переважно з вільним інвестуванням). Розглянуто глобальний індекс інновацій, в якому однією із вагомих складових при його формуванні є інвестування (простота захисту інвесторів; ринкова капіталізація; венчурні угоди). В результаті аналізу даних виявлено, що дані показники інноваційного розвитку є найбільш проблемними і негативно впливають на загальний рейтинг. За результатами проведеного дослідження відзначено, що необхідно створювати умови для стимулювання інноваційного підприємництва та провадження інноваційної діяльності за рахунок неформального інвестування бізнес-ангелами, котрі надаватимуть фінансові ресурси для реалізації ризикових, але прибуткових ідей, тобто підтримуватимуть інноваційне підприємництво в Україні. Відзначено доцільність вступу до організацій-членівнеформального інвестування, що дозволить налагодити механізм реалізації даної форми інвестування в Україні як альтернативи існуючим формам, й разом із тим, підсилить економічний розвиток, покращить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу та сприятиме притоку інвестицій до країни.
Автор:
Т.В. Капелюшна, О.М. Гавриш, В.П. Пильнова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
652 Кб
Тип документу:
Стаття
Дане дослідження проведено з метою діагностування проблем та виявлення тенденцій розвитку міжнародної торгівлі зі стратегічно важливими країнами-партнерами, а також формування пропозицій для забезпечення її ефективного розвитку. У статті відзначено роль і значення міжнародної торгівлі, яка залишається пріоритетною при формуванні зовнішньоекономічних зв’язків між державами. Наголошено на актуалізації питань щодо потреби створення сприятливих умов для ефективного провадження міжнародної торгівлі задля використання її як рушія економічного розвитку та посилення економічного становища держави. Проаналізовано обсяги експорту та імпорту, а також основні показники розвитку міжнародної торгівлі. Проведено діагностику стану міжнародної торгівлі. Виокремлено стратегічно важливих торговельних партнерів, зокрема країни Європейського Союзу, та наведено основні нормативно-правові документи, що регулюють взаємовідносини з європейськими країнами і формують стосовно цих країн зовнішню політику. Проаналізовано вихідні (експортні) та вхідні (імпортні) потоки товарів та послуг, динаміку обсягів експортно-імпортних операцій України відносно країн ЄС. Проведено аналіз товарної структури експорту товарів із України в країни ЄС та навпаки, товарної структури імпорту в Україну з країн ЄС. Діагностовано, що Україна визначається експортно-сировинно спрямованою, залишається імпортозалежною (промисловість країни), визначено її галузеву спеціалізацію. На основі отриманих в результаті аналізу даних, вдалося окреслити умови, що формують тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сьогодні. Запропоновано шляхи усунення виявлених негативних чинників з метою формування позитивних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі в майбутньому, які допоможуть: забезпечити економічне зростання, сприяти поповненню бюджету, посилити інвестиційну привабливість країни, сприяти притоку капіталу, позбутися високої залежності від імпорту на внутрішньому ринку (таким чином збільшуючи конкурентні можливості вітчизняних товарів), збільшити експорт конкурентних вітчизняних товарів та послуг, забезпечити вирівнювання платіжного балансу та усунути проблеми його дефіциту.
Автор:
А.В. Гречко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.35 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику подано лекційний матеріал, що розкриває сутність системи оподаткування сучасних підприємств в Україні, сформований на основі чинного законодавства. Розкрито зміст основних видів податкових платежів, особливості їх розрахунку і сплати, наведено основні механізми взаємодії плтаників податків і фіскальної служби України. Даний конспект лекцій систематизує основні положення податкового регулювання, що дає змогу студентам комплексно засвоїти дисципліну та в повній мірі дослідити практичні проблеми податкового законодавства; вивчити принципи побудови податкової системи, особливості нарахування і сплати податків.
Автор:
Волохова І.С., Дубовик О.Ю., Слатвінська М.О. та ін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.44 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику систематизовано теоретичні основи функціонування податкової системи в цілому та висвітлено специфіку побудови податкової системи України, зокрема згідно з Податковим кодексом. Визначено механізми розрахунку податків. Навчальний посібник підготовлено на основі освітньо-професійної програми дисципліни «Податкова система». Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, працівників фінансових служб, управлінців та на широке коло читачів.
Автор:
В.О. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
448 Кб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність».
Автор:
М.І. Григор`єва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
567 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародна електронна комерція» (для бакалаврів). Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни та методичні рекомендації щодо самостійного вивчення кожної теми, запитання для самоперевірки, теми рефератів, тести для підсумкового контролю знань, критерії оцінювання знань студентів, глосарій, список основної та додаткової літератури.
Автор:
Т.К. Петрухно
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
862 Кб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни “Теоретичні основи товарознавства”.
Автор:
В.Л. Дикань, А.О. Каграманян, Н.Є. Каличева, Т.Г. Сухорукова, О.В. Маковоз
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.61 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику систематизовано теоретичні положення товарознавчої діяльності установ торгівлі і практичні рекомендації щодо підвищення її результативності. Основне завдання дисципліни «Товарознавство» – необхідність формування фундаментальних знань теорії товарознавства як бази для оволодіння знаннями про товарознавчі характеристики конкретних товарів з метою забезпечення ефективної комерційної діяльності. Підручник виконує функцію теоретичного забезпечення досягнення вказаного завдання. Відмітною особливістю підручника є синтез методологічних основ товарознавства і комерційної діяльності; факторів товарознавчої діяльності і комерційних цілей торгових організацій. Розглянуто методи товарознавства, основні види торгової політики, напрями комерційної діяльності. У підручнику використано методичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, а також узагальнено досвід роботи великих, середніх і дрібних торгових організацій, що представляють практично всю географію України. Подано уточнені і доповнені формулювання деяких термінів, першоджерелами яких виступають нові нормативні документи. Підручник призначений для студентів економічних та управлінських спеціальностей, викладачів, підприємців і керівників різних рівнів управління на підприємствах, а також всіх тих, хто бажає оволодіти питаннями товарознавчої та комерційної діяльності самостійно.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 134 331