XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Господарське право

Деталі
Автор:
В.С. Ще­р­би­на
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.14 Мб
Рік публікації:
2013
Створено:
3454 дн. тому
Категорія:
Тип документу:
Підручник
Посилання для списку використаної літератури:
В.С. Ще­р­би­на. «Господарське право». - 2013.
Анотація

У 6-му виданні підру­ч­ника відпо­відно до про­грами ку­р­су висвітлено ос­но­вні прараво­ві інститу­ти Загаль­ної час­тини господар­сь­ко­го  права, а також питання праравового регу­лю­вання в окремих галу­зях го­с­по­дарю­вання (Осо­блива частина) ос­но­ві Го­с­по­дар­сь­ко­го та Цивіль­но­го ко­дексів України, а також інших но­р­мативно-правових актів го­с­по­дар­сь­ко­го зако­но­давства. Го­ло­вну увагу зо­середжено на право­вих питаннях го­с­по­дар­ської діяль­но­с­ті та управління нею.

Для  сту­дентів і ас­пірантів, які вивчають  курс го­с­по­дар­сь­ко­го права, а також юрис­консу­ль­тів, адво­катів, підприємців і всіх, хто цікавить­ся питаннями право­во­го регу­лю­вання го­с­по­дар­сь­кої діяль­но­с­ті.


Переглядів: 19 262