XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Інституціональні засади ДС


Автор:
Костюк В. Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
244 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті досліджено проблеми інституційних новацій державної служби через призму новітнього законодавства. Акцентовано увагу на теоретико-правовому аналізі положень нової редакції Закону України «Про державну службу». Охарактеризовано систему інституційних засад з питань організації та управління державною службою, вступу на державну службу, правового статусу державного службовця, умов праці, припинення державної служби. Підкреслено розширення механізмів дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. Наголошено на тенденції щодо звуження сфери державної служби, недостатності прозорості, відкритості, публічності. Визначено тенденції удосконалення інституту державної служби.
Автор:
В. С. Дорошенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
257 Кб
Тип документу:
Стаття
Аналізується розвиток теорії управління, формування різних шкіл управлінської думки в контексті інституціоналізму.
Автор:
Круп’як Л.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.38 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються концептуальні основи і технології організації діяльності державного службовця, а саме: наведено основні положення, які характеризують сутність, мету, зміст й особливості діяльності державного службовця; віддзеркалено проблеми залучення та професійного відбору на вакантні посади найбільш здібних та придатних до роботи державних службовців; поділу і кооперування праці; організації та обслуговування робочого місця; планування, контролю та оцінювання якості виконання посадових обов’язків; професійного спілкування; документування праці в державних органах; підготовки колективних форм управлінської діяльності; організації приймання громадян з особистих питань; стимулювання праці державних службовців. Навчальний посібник містить також тестові завдання, завдання та питання для самоконтролю, ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури, глосарій. За змістом навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» напряму підготовки 1501 «Державне управління». Розрахований на студентів, слухачів магістратур, науковців, посадовців, практикуючих керівників різних рівнів.
Автор:
Уклад.: Л.Б. Круп’як
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.09 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни (для слухачів магістратури спеціальності 8.15010005 «Державна служба» спеціалізації «Адміністративний менеджмент», «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Економіка», «Світова та європейська інтеграція», «Кадровий менеджмент», «Бюджет і фінанси»).
Автор:
Липовська Н.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
115 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
О. П. Западинчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
244 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті визначається місце інституціонального підходу в методології дослідження державної служби. Розкривається зміст терміна «інститут» у контексті комплексного розуміння сутності поняття «державна служба», що створює передумови для визначення перспектив розвитку державної служби в Україні з погляду інституціонального підходу. Пропонується авторське визначення поняття «інститут державної служби». З'ясовується, що місце і роль державної служби в суспільстві зумовлюються належністю її представників до особливої соціальної групи, яка за родом своєї професійної діяльності має виконувати державно-управлінські функції. Обґрунтовується, що від вибору парадигм і підходів до її реформування залежать підходи до теорії та організації державної служби, управління нею, а також ефективність діяльності державної влади.
Автор:
О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.62 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з організації праці державного службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: „Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця”, „Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків” та „Ділова українська мова”. Зміст кожного модуля розкривається нормативно визначеними темами, до яких включено практичні додатки, перелік літератури та ілюстративний матеріал. Навчальний посібник призначено для магістрів спеціальності 8.150101 „Державна служба” напряму підготовки 8.150000 „Державне управління” кваліфікації 2419.3 – „Спеціаліст державної служби” у межах дисципліни „Організація праці державного службовця”. Проте він може бути корисним для посадовців, керівників різного рівня, а також широкого кола читачів, яких цікавлять соціально-правові аспекти державної чи громадської діяльності та проблеми організації праці державних службовців в Україні.
Автор:
В. А. Ребкало, В. М. Козаков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
621 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику проаналізовано та відображено послідовний механізм формування та реалізації основних структурних ланок національної самосвідомості державних службовців та засоби її управлінського впливу на розвиток загальнонаціональної свідомості: від світогляду через мораль - до ідеології і далі через політику - до способу життя людей. Розрахований на використання у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби України.
Автор:
Колобов Ю.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
369 Кб
Тип документу:
Стаття
В статті досліджено застосування інституційного підходу до розуміння сутності державної служби як соціально-правового та державно-управлінського інституту. Виокремлено її основні ознаки та характеристики як невід’ємного інституту сучасного суспільства.
Автор:
Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.07 Мб
Тип документу:
Стаття
У науковій доповіді на основі УказуПрезидента України№45/2012 Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки інтегровано результати аналітичного осмислення сутності, змісту державної кадрової політики, шляхів реалізації її стратегії на сучасному етапі державно-управлінських реформ в Україні. Розкриваються найважливіші проблеми людських ресурсів та кадрового забезпечення основних сфер суспільства, а також пропозиції щодо їх дослідження та практичного розв'язання.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 17 390