XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Методична робота

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», розпоряджень Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2020 року №1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 навчального року», від 27 квітня 2020 року №1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину», від 14 травня 2020 року № 1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій», нормативного документу Державного університету телекомунікацій від 25 травня 2020 року «Про організацію та проведення поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Державному університеті телекомунікацій» та регулюванні питань пов’язані з організацією та проведенням семестрового контролю на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій було розроблено «Методичні рекомендації щодо проведення семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій».

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій

Основними напрямками методичної роботи є:

 • Перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • Створення навчально-методичних комплексів з дисциплін, які викладаються викладачами кафедри, згідно з сучасними вимогами до рівня підготовки;
 • Удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
 • Розроблення методичних рекомендацій щодо планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • Методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень.

Для студентів-магістрів Державного університету телекомунікацій кафедрою вищої математики, математичного моделювання та фізики було створено сайт для підтримки навчального процесу iizamrii.blogspot.com.

Сайт створено як інструмент надання студентам доступу до матеріалів:

 • лекційних курсів,
 • практичних занять,
 • модульних контрольних робіт тощо.

Матеріали кожного курсу викладено на окремій сторінці.

Для студентів-бакалаврів Державного університету телекомунікацій кафедрою вищої математики, математичного моделювання та фізики було створено YouTube-канал для підтримки навчального процесу з дисципліни «Вища математика» під час дистанційного навчання.

YouTube-канал створено як інструмент надання студентам доступу до запису матеріалів:

 • лекційних занять
 • практичних занять
 • розв’язання типових задач з відповідної теми тощо.

Для більш детального вивчення дисципліни Вища математика і розуміння її призначення розроблено лабораторні практикуми з Вищої математики. Вони вміщують цикл лабораторних робіт з курсу  Вища математика для технічних спеціальностей. Для виконання цих робіт пропонується використовувати програму Maxima та для кожної лабораторної роботи наведено зразок виконання.


Аналогічним чином розроблено і впроваджено у навчальний процес Лабораторні практикуми та Лабораторні зошити з дисципліни Фізика для різних технічних спеціальностей.


Викладачі кафедри, як і всього університету, працюють за рейтинговою системою оцінювання знань студентів, яка дозволяє створити найбільш оптимальні, чітко сформульовані, об'єктивні, надійні, науково обґрунтовані критерії традиційних та нових форм контролю. Ця система враховує індивідуальні особливості студента, своєчасність, неперервність, конкретність термінів виконання завдань, можливість самоконтролю з боку студентів. Все це робить процес контролю знань зрозумілим і прозорим.

Форми контролю залежать від методів контролю. При контролі математичних знань та навичок використовується кредитно-модульна форма контролю - найбільш ефективний метод рейтингової системи оцінювання.

В основу кредитно-модульної технології навчання математичним дисциплінам покладені наступні принципи:

 • впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентом навчального матеріалу,
 • забезпечення регулярності і безперервності навчання,
 • підвищення значення та об'єктивності поточного та підсумкового контролю,
 • відмова від традиційних форм оцінки знань студентів, які сильно залежать від суб'єктивного підходу викладача.

Кредитно-модульна система дозволяє врахувати всі аспекти роботи студента та оцінити його зусилля, спрямовані на опанування навчального матеріалу. При визначенні сумарної модульної оцінки викладач має право збільшити її від 1 до 5 балів, в залежності від активності студента на заняттях, своєчасності та ретельності відпрацювання навчальних матеріалів, участі в олімпіадах і конференціях.

Цей метод стимулює активізацію навчального процесу, покращує відвідування занять та участь студентів в математичних олімпіадах, допомагає залучити студентів до науково-дослідної роботи, а врахування індивідуальних особливостей студентів сприяє мотивації до якісного вивчення програми дисципліни.

Викладачами кафедри розроблені та впровадженні робочі навчальні програми з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу. Теоретична підготовка студентів з дисциплін, що викладає кафедра, здійснюється з урахуванням останніх досягнень математичної науки і передових інформаційних технологій навчання у відповідності до переліку компетенцій випускника Університету згідно з обраною спеціальністю.

Навчальні програми розроблено таким чином, щоб теоретична підготовка складала не більше 50% навчальних занять, а практична підготовка – не менше 50% навчальних занять (для багатьох спеціальностей практична підготовка становить не менше 75% навчальних занять).

Основними видами занять, на яких відбувається вивчення фізико-математичних дисциплін, є лекції, практичні заняття та лабораторні заняття. Одним із основних принципів кредитно-модульної технології навчання є збільшення часу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом. Тому особливий акцент у викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів.

Усі викладачі кафедри проводять заняття з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їх рівня базової підготовки. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки майбутніх фахівців, тому велика увага на кафедрі приділяється консультативним заняттям.

Для опрацювання питань, що виносяться на самостійну роботу, науково-педагогічні працівники кафедри розробили навчальні посібники, підручники, які написані у зручній для студентів формі. З усіх дисциплін кафедри для студентів заочної форми навчання розроблені робочі зошити.

Систематично на кафедрі проводяться методичні семінарські заняття. Переймання професійного та педагогічного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності відбувається шляхом взаємовідвідування навчальних занять.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням педагогічної кваліфікації: проходять стажування, беруть участь у науково-технічних виставках, міжнародних конференціях тощо.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 887